Konkursai ir atrankos į valstybės tarnybą

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

(karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo Nr.:44801
Skelbimo data:2020-07-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga:Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas:11.00
Pareigybės aprašymas:

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti ir užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – privalomojo sveikatos draudimo ir bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;

4.2. Išmanyti Civilinį kodeksą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
4.3. Turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Dalyvauja nuolat veikiančių viešųjų pirkimų komisijų darbe;

5.2. Atlieka teisinį ekspertinį vertinimą vykdant viešuosius pirkimus;

5.3. Rengia teisines išvadas vykdant viešuosius pirkimus;

5.4. Vertina kitų VLK padalinių parengtų teisės aktų ir raštų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams;

5.5. Savarankiškai arba kartu su kitais VLK padaliniais vertina kitų valstybės institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą, rengia dėl jų pastabas bei pasiūlymus;

5.6. Rengia ir derina sutarčių projektus, pagal poreikį dalyvauja derybose jas sudarant ir pasirašant, vertina kitų VLK padalinių parengtų sutarčių teisėtumą;

5.7. Kuruoja VLK supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos (įskaitant šios srities pirkimo organizatorių) vykdomų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

5.8. Konsultuoja VLK padalinius teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo ir kitais teisiniais klausimais;

5.9. Rengia ir vertina kitų VLK padalinių parengtus skundus, ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus į skundus, ieškinius ar pretenzijas ir kitus procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, atstovauja VLK teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose;

5.10. Kelia (pateikia) VLK procesinius dokumentus viešųjų pirkimų srityje į Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, stebi jame pateikiamą informaciją apie aktualias VLK bylas dėl viešųjų pirkimų ir teikia apie jas informaciją Skyriaus vedėjui;

5.11. Rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

5.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir rengia atsakymų projektus;

5.13. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.14. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

5.15. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

5.16. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:Europos a. 1, Vilnius
Vertinimo metodai:Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė:Miglė Noreikaitė

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
(karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo Nr.:44820
Skelbimo data:2020-07-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga:Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas:17.00
Pareigybės aprašymas:
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus pavaduotojo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga per skyrių vadovus organizuoti, planuoti ir koordinuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teisinį reglamentavimą, tinkamumą, prieinamumą, šių paslaugų apmokėjimą, apmokėjimo metodų tobulinimą ir plėtrą, užtikrinti paslaugų atitikties kompensavimo taisyklėms kontrolę, teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) vykdomos veiklos priežiūrą bei pavaduoti direktorių jam nesant.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –Privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
4.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnautojui priskirtas veiklos sritis;
4.3. Turėti aukštąjį universitetinį medicinos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šioje srityje bei 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo organizavimo ir įgyvendinimo srityje;
4.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, interneto naršyklės, elektroninis paštas);
4.7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Tiesiogiai ir per skyrių vadovus prižiūri:
5.1. Ūkio subjektų veiklos priežiūros vykdymą: sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis kiekio, kokybės (atitikties nustatytiems reikalavimams) ir jų išlaidų apmokėjimo, kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolę;
5.2. asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų tobulinimo ir plėtros procesą;
5.3. sveikatos priežiūros paslaugų kainų skaičiavimo procesą ir jo tobulinimą;
5.4. TLK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF lėšomis, planavimo, sudarymo ir vykdymo proceso reglamentavimą bei šių sutarčių sudarymo ir vykdymo stebėseną;
5.5. giminingų diagnozių grupių metodo aktyviojo gydymo paslaugų išlaidoms apmokėti taikymą ir tobulinimą.
6. Užtikrina tinkamą Paslaugų ekspertizės ir kontrolės, Kainų, Klinikinio kodavimo, Sutarčių ir TLK koordinavimo skyrių darbą, planuojant, organizuojant ir koordinuojant šių skyrių nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymą:
6.1. paskirsto tarnybines užduotis, nustato darbų atlikimo eiliškumą skyrių vedėjams, kontroliuoja jiems priskirtų klausimų bei kylančių problemų išsprendimą laiku, padeda surasti tinkamiausią sprendimo būdą;
6.2. vadovauja kuruojamų skyrių vadovų, tarnautojų ir darbuotojų veiklai ir yra atsakingas už pavestų funkcijų vykdymo organizavimą;
6.3. dalyvauja kuruojamų skyrių darbuotojų susirinkimuose;
6.4. teikia pasiūlymus VLK direktoriui dėl kuruojamų skyrių vadovų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
6.5. atlieka kuruojamų skyrių vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
6.6. atlieka kitas pagal kuruojamą sritį darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo funkcijas;
6.7. dalyvauja rengiant VLK metinių veiklos planų projektus, koordinuoja ataskaitų rengimą.
7. Koordinuoja ir kontroliuoja TLK veiklą:
7.1. TLK sutarčių su ASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, vaistinių bei optikų sutarčių dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, dėl dantų protezavimo paslaugų sudarymą ir jų vykdymą;
7.2. TLK veiklos zonose asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kiekį ir kokybę;
7.3. TLK teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą;
7.4. asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles kontrolę ir stebėseną;
7.5. teikia siūlymus direktoriui dėl TLK struktūros, pareigybių sąrašo;
7.6. analizuoja TLK veiklą ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl jos gerinimo.
8. Koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja teisės aktų rengimą privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo.
9. Teikia siūlymus rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus.
10. Analizuoja kuruojamų skyrių veiklą ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl jos gerinimo.
11. Savo kompetencijos ribose kontroliuoja įsakymų vykdymą.
12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus savo kompetencijos klausimais.
13. Pagal įgaliojimą atstovauja VLK kitose institucijose, įmonėse, teisme, užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose.
14. Užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų VLK oficialiai pozicijai.
15. Dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų darbe.
16. Laiku ir tinkamai vykdo VLK direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir funkcijų atlikimą.
17. Pavaduoja direktorių jam nesant.
18. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

19. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus VLK direktoriui.
Informacija apie įstaigą:Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Europos a. 1 Vilnius
Vertinimo metodai:Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė:Alma Markevičienė
Telefonas:8 5 2196806
El. paštas:alma.markeviciene@vtd.lt
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

 

Atnaujinta: 2020-07-10