Atrankos darbui pagal darbo sutartį

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS PATARĖJAS, DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

 

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;

Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;

Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS:

Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

Rengia įstaigos pareigybių sąrašus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus skyrių nuostatų, pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl jų keitimo ar papildymo;

Organizuoja ir vykdo teisės aktų nustatyta tvarka VLK darbuotojų ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) direktorių atranką, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, rengia susijusius dokumentus;

Koordinuoja VLK darbuotojų bei TLK direktorių tarnybinės veiklos vertinimo procesą;

Organizuoja metinio įstaigos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo plano, kasmetinių atostogų suteikimo grafiko sudarymą, koordinuoja jų įgyvendinimą;

Kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus Skyriaus vadovybei dėl darbo drausmės, darbo sąlygų ir vidinės komunikacijos gerinimo įstaigoje;

Koordinuoja įstaigos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, teisės aktų nustatyta tvarka;

Atlieka VLK žmogiškųjų išteklių valdymo teisinio reguliavimo stebėseną ir, esant poreikiui, iniciuoja vidaus teisės aktų pakeitimus;

Užtikrina VLK direktoriaus formuojamos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos nuostatų įgyvendinimą bei kontroliuoja susijusių procesų vykdymą;

Teikia metodinę pagalbą teritorinėms ligonių kasoms žmogiškųjų išteklių valdymo  srityje;

Rengia su Skyriaus veikla susijusius teisės aktų, raštų projektus;

Organizuoja, koordinuoja informacijos, susijusios su Skyriaus veikla, teikimą atsakingam darbuotojui internetinės VLK svetainės turinio atnaujinimui;

Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,5 iki 9,7 (nuo 1320 eurų iki 1707 eurų).

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

 

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Asmens dokumento kopija

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija

Gyvenimo aprašymas (CV)

Darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje patvirtinantis dokumentas

Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

 

Dokumentai pateikiami:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

 

Skelbimas galioja iki:

2020 m. balandžio 7 d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-03-26