Atrankos darbui pagal darbo sutartį

Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus

vyriausiasis specialistas,

dirbantis pagal darbo sutartį

 

 

Reikalavimai pretendentams:

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;

Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;

Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

Atlieka ekspertinį darbą derantis dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) kainų bei vykdant šių vaistų ir MPP centralizuotus pirkimus;

Kontroliuoja sutarčių dėl centralizuotai apmokamų vaistų bei MPP vykdymą;

Rengia ir teikia centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP panaudojimo ir pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo ataskaitas;

Inicijuoja centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP viešųjų pirkimų procedūras (rengia technines specifikacijas, rengia teikimus Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių viešųjų pirkimų komisijai, vertina pateiktus pasiūlymus);

Teikia pasiūlymus ir kitą būtinąją informaciją dėl centralizuotai perkamų vaistų perkėlimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ar jų kompensavimo būdo pakeitimo;

Pagal Skyriaus kompetenciją prižiūri TLK vykdomą centralizuotai apmokamų  vaistinių preparatų ir MPP panaudojimo teisėtumo bei su šių vaistinių preparatų ir MPP naudojimu susijusią ASPĮ veiklos kontrolę, teikia šiuo klausimu TLK metodines rekomendacijas;

Nagrinėja gydymo įstaigų per Eilių valdymo informacinę sistemą pateiktus prašymus dėl apdraustųjų Privalomuoju sveikatos draudimu įtraukimo į laukiančiųjų nemokamo sąnario endoprotezo skyrimo eilę (toliau – Eilė), rengia apdraustiesiems pranešimus apie jų įtraukimą į Eilę;

Nagrinėja apdraustųjų prašymus dėl Eilės atidėjimo, gydymo įstaigos keitimo ar grąžinimo į Eilę ir rengia į juos atsakymų projektus;

Nagrinėja apdraustųjų prašymus kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas;

Teikia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinės VLK svetainės atnaujinimui;

Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 7,3 (nuo 900 eurų iki1263 eurų).

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu  danute.radziuniene@vlk.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

Skelbimas galioja iki:

2019 m. balandžio 4 d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

Atnaujinta: 2019-03-22