Atrankos darbui pagal darbo sutartį
Šiuo metu ieškome šių darbuotojų:

1. Ekonomikos departamento Statistikos ir analizės skyriaus patarėjo.
2. Ekonomikos departamento Statistikos ir analizės skyriaus vyriausiojo specialisto.
3. Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto.

Daugiau žr. žemiau.  

 

 

EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS PATARĖJAS,

DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
 2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
 3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą statistikos ar matematikos krypties, ar informatikos krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro laipsnis) ir aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą visuomenės sveikatos ar politikos (sveikatos politika ir vadyba) krypties išsilavinimą (magistro laipsnis) bei ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;
 4. Mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, darbas su didelės apimties duomenų bazėmis).

Pareigybės funkcijos:

 1. Analizuoja VLK informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esančią informaciją, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemonėmis, atlieka tiriamuosius darbus,  formuluoja išvadas ir pasiūlymus;
 2. Vertina ir analizuoja VLK informacinėse sistemose esančius duomenis, teikia siūlymus ir dalyvauja modeliuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą;
 3. Koordinuoja pagal kompetenciją Skyriuje vykdomų VLK IT sistemose esamų duomenų apdorojimo ir sisteminimo darbus, atliekant Skyriui pavestas analizes ir formuojant ataskaitas;
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl analizių poreikio ir metodologijos;
 5. Analizuoja VLK informacinėse sistemose esančių duomenų kokybę pagal kompetenciją, teikia išvadas bei pasiūlymus, dalyvauja priimant sprendimus dėl duomenų kokybės užtikrinimo ir gerinimo;
 6. Pagal kompetenciją rengia Duomenų iš VLK informacinių sistemų ir duomenų bazių gavimo, teikimo ir naudojimo tvarkų aprašus, rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
 7. Tobulina ir pagal galimybes kuria (programuoja) duomenų tvarkymo modelius, statistines ataskaitas apie paslaugas ir vaistus ir medicinos pagalbos priemones, teikia jas VLK padaliniams bei kitoms institucijoms;
 8. Moko, konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą duomenų naudotojams apie paslaugas, vaistus, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemones bei esamas galimybes (priemones) veiklai reikalingiems duomenims gauti, analizuoti ir naudoti; 
 9. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, rengia atsakymų į juos projektus;
 10. Analizuoja pagal kompetenciją naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje informacinės sistemos „DANAVIP" sutrikimus, inicijuoja ir (ar) dalyvauja įgyvendinant „DANAVIP" pakeitimus;
 11. Bendradarbiaudamas su IT departamentu pagal kompetenciją bando ir testuoja VLK diegiamą programinę įrangą ar programas;
 12. Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į VLK archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
 13. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 14. VLK direktoriaus ar vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 15. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
 16. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 17. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 9 iki 11,64 (nuo 1557 eurų iki 2013 eurų neatskaičius mokesčių), gali būti didinamas atsižvelgus į papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą.

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu  inga.stasiunaite@vlk.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4169.

Skelbimas galioja iki:

2019 m. lapkričio 26 d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS,

DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
 2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą,  kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
 3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą statistikos, matematikos ar fizikos krypties, arba informatikos krypčių grupės išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;
 4. Mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, darbas su didelės apimties duomenų bazėmis).

Pareigybės funkcijos:

 1. Vertina, analizuoja, dalyvauja modeliuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą;
 2. Analizuoja VLK informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esančią informaciją, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemonėmis; atlieka tiriamuosius darbus, formuluoja išvadas ir pasiūlymus;
 3. Analizuoja duomenų kokybę, teikia išvadas bei pasiūlymus, dalyvauja priimant sprendimus dėl duomenų kokybės užtikrinimo ir gerinimo;
 4. Pagal kompetenciją rengia Duomenų gavimo, teikimo ir naudojimo tvarkų aprašus, rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
 5. Tobulina ir pagal galimybes kuria (programuoja) duomenų tvarkymo modelius, statistines ataskaitas apie vaistus, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemones, teikia jas pagal poreikį VLK padaliniams bei kitoms institucijoms;
 6. Kuria užklausas duomenims, kurių negalima sugeneruoti standartinėmis ataskaitomis;
 7. Moko, konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą duomenų naudotojams apie vaistus, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemones bei turimas galimybes (priemones) tiems duomenims gauti ir analizuoti; 
 8. Pagal kompetenciją  nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, rengia atsakymų į juos projektus;
 9. Registruoja pagal kompetenciją naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje informacinės sistemos „DANAVIP" sutrikimus, inicijuoja ir (ar) dalyvauja įgyvendinant „DANAVIP" pakeitimus;
 10. Bendradarbiaudamas su IT departamentu pagal kompetenciją bando ir testuoja VLK diegiamą programinę įrangą ar programas;
 11. Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į VLK archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
 12. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 13. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
 15. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 16. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,4 iki 9,5 (nuo 1280 eurų iki 1643 eurų neatskaičius mokesčių), gali būti didinamas atsižvelgus į papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą.

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu  inga.stasiunaite@vlk.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4169.

Skelbimas galioja iki:

2019 m. lapkričio 26 d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS,

DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

Terminuota darbo sutartis

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymus, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
 3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą komunikacijos, arba informacijos, arba žurnalistikos, arba politikos krypties, arba lietuvių kalbos programos išsilavinimą;
 4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

  Pareigybės funkcijos:
 1. Rengia ir teikia informaciją žiniasklaidai, rengia ir platina pranešimus spaudai, suderinęs su Skyriaus vedėju ir (ar) kitais atsakingais darbuotojais;
 2. Dalyvauja įgyvendinant VLK metiniame veiklos plane numatytas visuomenės ir tikslinių grupių informavimo priemones, rengia ir teikia informaciją visuomenei bei tikslinėms grupėms;
 3. Pagal kompetenciją palaiko vidinę komunikaciją tarp VLK padalinių, VLK ir TLK;
 4. Dalyvauja rengiant ir leidžiant specialius VLK leidinius;
 5. Dalyvauja koordinuojant TLK atstovų ryšiams su visuomene veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą;
 6. Rengia ir kuruoja vaizdo komunikaciją VLK ir TLK;
 7. Atlieka VLK platinamų pranešimų sklaidos spaudoje stebėseną;
 8. Dalyvauja vykdant Skyriaus viešųjų pirkimų procedūras;
 9. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
 10. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
 11. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 12. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
 14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,4 iki 7,3 (nuo 1107 eurų iki 1262 eurų neatskaičius mokesčių).

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu  inga.stasiunaite@vlk.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4169.

Skelbimas galioja iki:

2019 m. lapkričio 26 d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

Atnaujinta: 2019-11-14