Atrankos darbui pagal darbo sutartį

Statistikos ir analizės skyriaus

vyriausiasis specialistas,

dirbantis pagal darbo sutartį

 

 

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
  2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
  3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
  4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
  5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
  6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

1. Analizuoja, vertina ir apibendrina duomenis apie vaistus ir medicinos pagalbos priemones (toliau – Vaistai ir MPP);

2. Kuria, tobulina ir dokumentuoja statistines ataskaitas apie Vaistus ir MPP, jas teikia VLK padaliniams bei suinteresuotoms institucijoms;

3. Moko, konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą duomenų naudotojams apie Vaistus ir MPP bei turimas priemones tiems duomenims gauti ir analizuoti;

4. Rengia ir dokumentuoja viešinamų duomenų rinkinius apie Vaistus ir MPP;

5. Stebi, kaupia, analizuoja duomenų naudotojų poreikius susijusius su duomenimis apie Vaistus ir MPP, teikia išvadas ir siūlymus dėl poreikių įgyvendinimo, įgyvendina ar dalyvauja juos įgyvendinant;

6. Analizuoja duomenų kokybę apie Vaistus ir MPP, teikia išvadas bei siūlymus, dalyvauja priimant sprendimus dėl duomenų kokybės užtikrinimo ir gerinimo;

7. Registruoja naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje informacinės sistemos „DANAVIP" (toliau – DANAVIP) sutrikimus, inicijuoja ir / ar dalyvauja įgyvendinant DANAVIP pakeitimus;

8. Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

9. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

10. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

12. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus ir departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 7,3.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu danute.radziuniene@vlk.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

Skelbimas galioja iki:

2018 m. liepos 30 d.

 

 

Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

dirbantis pagal darbo sutartį

 

Reikalavimai pretendentams:

  1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
  2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
  3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities medicinos ar slaugos, ar reabilitacijos, ar medicinos technologijų, ar visuomenės sveikatos, ar medicinos ir sveikatos krypties išsilavinimą;
  4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
  5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
  6. Mokėti dirbti šiomis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

1. Atlieka medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensacijai skiriamų lėšų poreikio prognozę;

2. Rengia sutarčių dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų projektus;

3. Rengia sutarčių su įmonėmis, aprūpinančiomis apdraustuosius klausos aparatais ir akių protezais, dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis projektus;

4. Atlieka ekspertinį darbą vertinant medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidas patvirtinančius dokumentus – nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, tinkamai parengti;

5. Vykdo įmonių, nuomojančių medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, veiklos kontrolę savo kompetencijos ribose;

6. Kontroliuoja sutarčių su įmonėmis, nuomojančiomis medicinos priemones (prietaisus), būtinas apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, vykdymą;

7. Rengia ataskaitas, susijusias su medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimu;

8. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla;

9. Rengia ir teikia atsakingam VLK darbuotojui informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinei VLK svetainei atnaujinti ir (arba) koordinuoja šios informacijos teikimą;

10. Rengia teisės aktų, raštų susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

11. Dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų darbe;

12. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 7,3.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu danute.radziuniene@vlk.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

 

 

Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus

vyriausiasis specialistas,

dirbantis pagal darbo sutartį

 

Reikalavimai pretendentams:

  1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
  2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
  3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba gyventojų aptarnavimo srityje;
  4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
  5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
  6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

1. Užtikrina Konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) tinkamą funkcionavimą ir valdymą, metodiškai vadovauja KIS tvarkytojams, organizuoja ir koordinuoja KIS tvarkytojų darbą, pagal kompetenciją atlieka jų veiklos priežiūrą;

2. Organizuoja ir dalyvauja KIS priežiūros ir plėtros projektuose;

3. Organizuoja ir metodiškai vadovauja skambučių centro sistemos (CCP) veiklai, kaupia ir analizuoja konsultavimo duomenų statistiką, pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir analitines išvadas;

4. Organizuoja KIS konsultavimo žinių bazės tvarkymą, koordinuoja ir kontroliuoja informacinės medžiagos naudojimą, prižiūri KIS konsultavimo žinių bazės atnaujinimą;

5. Teikia KIS naudotojams privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus, susijusius su KIS veikla, konsultavimo žinių bazės naudojimu, KIS duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;

6. Pagal kompetenciją užtikrina KIS duomenų saugą, analizuoja KIS incidentus, dalyvauja KIS saugos incidentų tyrime;

7. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl būtinų KIS pakeitimų, susijusių su KIS veikla, KIS duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;

8. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

9. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su KIS veikla ir rengia atsakymų projektus;

10. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

11. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

12. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

13. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 7,3.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu danute.radziuniene@vlk.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

Skelbimas galioja iki:

2018 m. liepos 31 d.

 

 

Vaistų kompensavimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

dirbantis pagal darbo sutartį

 

 

 

Reikalavimai pretendentams:

            1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;           2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Farmacijos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;

            3. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą biomedicinos mokslo studijų srities medicinos arba farmacijos, arba visuomenės sveikatos krypties studijų, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

            4. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

            5. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

            6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

            7. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

1. Analizuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams bei MPP ir rengia išvadas bei jomis pagrįstus pranešimus (pristatymus);

2. Pagal kompetenciją vertina pateiktas paraiškas dėl vaistinių preparatų įtraukimo į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų (toliau – KVP) kainyną ir dėl medicinos pagalbos priemonių įtraukimo į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (toliau – KMPP) kainyną;

3. Renka informaciją apie KVP ir KMPP kainas,  tvarko  Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „iDrug" duomenis, kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainų deklaravimo ir kainyno sudarymo dalyje;

4. Pagal suteiktus įgaliojimus tvarko informaciją apie kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas ir nuolaidas paciento priemokai administruojant informacinės sistemos SVEIDRA kompensuojamųjų vaistų klasifikatoriaus duomenis;

5. Atlieka informacinės sistemos DANAVIP Kompensuojamųjų vaistų dalies ataskaitų ir duomenų priežiūrą ir pagal suteiktus įgaliojimus, papildo VLK įvedamus duomenis;

6. Vertina KVP ir KMPP kainynų ir jų pakeitimų įtaką PSDF biudžeto išlaidoms kompensuojamiesiems vaistams ir MPP;

7. Bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų institucijų atstovais vaistinių preparatų ir MPP kainų nustatymo klausimais;

8. Tvarko VLK intranete talpinamus dokumentus pagal Skyriaus atsakomybei priskirtus katalogus;

9. Teikia skyriuje turimą informaciją kitiems VLK padaliniams, esant jų motyvuotam prašymui;

10. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

12. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai; už darbuotojui pavestų funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 7,3.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu danute.radziuniene@vlk.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.


 


 

Informacinių sistemų plėtros skyriaus

vyriausiasis specialistas,

dirbantis pagal darbo sutartį

 

 

Reikalavimai pretendentams:

            Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;

Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Valstybės informacinių išteklių valdymo, Kibernetinio saugumo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;

            Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, arba matematikos, arba fizikos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

            Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį elektroninių ryšių ar informacinių technologijų srityje;

            Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

            Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

            Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

Atlieka projektų inicijavimo, kūrimo, modernizavimo, likvidavimo stadijų procedūras;

Rengia informacinių sistemų (toliau – IS) norminius dokumentus, prižiūri, kaip jų laikomasi;

Rengia IS paslaugų pirkimo dokumentų, sutarčių su išoriniais vykdytojais projektus;

Koordinuoja ir kontroliuoja tarpinstitucinius veiksmus su valstybės institucijoms, gydymo įstaigomis, akademinės visuomenės subjektais kitais juridiniais asmenimis, kuriant ir modernizuojant IS;

Užtikrina sklandų naujų informacinių technologijų diegimą, naudojant sukauptus duomenis ir išsaugant nenutrūkstamus duomenų srautus, būtinus VLK funkcijoms atlikti;

Analizuoja VLK ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) veiklą, IS vartotojų poreikius bei teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl IS tobulinimo;

Nagrinėja, kaupia ir sistemina metodinę medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti.

Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;

Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

Dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų ar darbo grupių darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių darbe;

Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 7,3.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu danute.radziuniene@vlk.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

Skelbimas galioja iki:

2018 m. liepos 20 d.​​

 

Atnaujinta: 2018-07-12