Atrankos darbui pagal darbo sutartį

 

 

VAISTŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS, DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

 Reikalavimai pretendentams:

Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;

Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Farmacijos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;

Turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslo studijų srities medicinos arba farmacijos krypties išsilavinimą;

Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

Analizuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams bei MPP ir rengia išvadas bei jomis pagrįstus pranešimus (pristatymus);

Pagal kompetenciją vertina pateiktas paraiškas dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimo į kompensavimo sistemą;

Pagal suteiktus įgaliojimus tvarko informaciją apie kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas ir nuolaidas paciento priemokai administruojant informacinės sistemos SVEIDRA kompensuojamųjų vaistų klasifikatoriaus duomenis;

Atlieka informacinės sistemos DANAVIP Kompensuojamųjų vaistų dalies ataskaitų ir duomenų priežiūrą ir pagal suteiktus įgaliojimus, papildo VLK įvedamus duomenis;

Vertina labai retų ligų ir būklių bei nenumatytų atvejų gydymo išlaidų kompensavimo prašymus ir rengia išvadas dėl gydymo išlaidų kompensavimo, tai patvirtinančius garantinius raštus;

Bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų institucijų atstovais vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo klausimais;

Teikia Skyriuje turimą informaciją kitiems VLK padaliniams bei teritorinėms ligonių kasoms, esant jų motyvuotam prašymui;

Teikia fiziniams asmenims ir sveikatos priežiūros specialistams farmacinę informaciją apie kompensuojamuosius vaistinius preparatus, racionalų kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimą;

Tvarko VLK intranete talpinamus dokumentus pagal Skyriaus atsakomybei priskirtus katalogus;

Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai; už darbuotojui pavestų funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 9,5 (nuo 689 eurų iki 1644 eurų).

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu  danute.radziuniene@vlk.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

Skelbimas galioja iki:

2019 m. rugsėjo 27  d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

VAISTŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS, DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

Reikalavimai pretendentams:

Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;

Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;

Turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslo studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, arba matematikos mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;

Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

Pareigybės funkcijos:

Analizuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams bei MPP ir rengia išvadas bei jomis pagrįstus pranešimus (pristatymus);

Nustatytu periodiškumu rengia kompensuojamųjų vaistų ir MPP išrašymo, išdavimo ir kompensavimo ataskaitas;

Rengia ir sudaro sutartis su vaistų gamintojais dėl PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams valdymo;

Kontroliuoja su Skyriaus veikla susijusių sutarčių sudarymą ir vykdymą (tikrina, ar sutartyse nurodomi teisingi vaistų pavadinimai, kiekiai, ar yra visi reikiami parašai, ar laikomasi kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui keliamų reikalavimų);

Skaičiuoja ateinančių metų lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms vykdyti, vertina kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynų įtaką PSDF biudžeto išlaidoms.

Pagal suteiktus įgaliojimus tvarko informaciją apie kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas ir nuolaidas paciento priemokai administruojant informacinės sistemos SVEIDRA kompensuojamųjų vaistų klasifikatoriaus duomenis;

Atlieka informacinės sistemos DANAVIP Kompensuojamųjų vaistų dalies ataskaitų ir duomenų priežiūrą ir pagal suteiktus įgaliojimus, papildo VLK įvedamus duomenis;

Bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų institucijų atstovais vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo klausimais;

Teikia skyriuje turimą informaciją kitiems VLK padaliniams bei teritorinėms ligonių kasoms, esant jų motyvuotam prašymui;

Rengia VLK interneto svetainėje talpinamus dokumentus pagal Skyriaus atsakomybei priskirtus katalogus;

Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai; už darbuotojui pavestų funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 9,5 (nuo 689 eurų iki 1644 eurų).

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu  danute.radziuniene@vlk.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142.

Skelbimas galioja iki:

2019 m. rugsėjo 27  d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

Atnaujinta: 2019-09-16