Atrankos darbui pagal darbo sutartį

 

 

TARPTAUTINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ

(TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)

 

Reikalavimai pretendentams:

Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės ligonių kasos veiklą bei kitus jos kompetencijai priskirtus  klausimus;

Būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais migruojančių asmenų apsaugą sveikatos draudimo srityje bei išmanyti jų įgyvendinimo praktiką sveikatos draudimo srityje;

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos, fizinių, socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

Mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

Pareigybės funkcijos:

 Įgyvendina su VLK funkcijomis susijusias ES teisės aktais nustatytas priemones laisvo asmenų judėjimo srityje:

-registruoja Europos duomenų mainų sistemoje iš ES šalių gautus struktūrizuotus dokumentus dėl Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų gautos sveikatos priežiūros išlaidų apmokėjimo bei rengia paraiškas VLK Ekonomikos departamento Apskaitos skyriui dėl apmokėjimo teisės aktų nustatytais terminais,

-apskaito teritorinių ligonių kasų išduodamus struktūrizuotus dokumentus, patvirtinančius ES šalių apdraustiesiems Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis mokėtų išmokų natūra išlaidas,

-rengia ES šalių susižinojimo tarnyboms oficialių VLK raštų dėl tų ES šalių apdraustiesiems Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis mokėtų išmokų natūra išlaidų kompensavimo, projektus,

Inicijuoja žalos išieškojimo procedūras dėl neteisėto Europos sveikatos draudimo kortelės panaudojimo;

Vertina iš ES šalių susižinojimo tarnybų gautų sąskaitų fiksuotais dydžiais kompensuoti Lietuvos Respublikos apdraustiesiems, gyvenantiems tose ES šalyse, mokėtų išmokų natūra pagrįstumą ir užtikrina savalaikį atsiskaitymo fiksuotais dydžiais už Lietuvos Respublikos apdraustiesiems, gyvenantiems kitose ES šalyse, mokėtas išmokas natūra procesą.

Išduoda dokumentus, patvirtinančius Lietuvos apdraustųjų teisę gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas ES šalyse (E112 formos pažymas bei dokumentus S2);

Vertina teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK)  paraiškas kompensuoti Lietuvos Respublikos apdraustųjų išlaidas kitose ES šalyse suteiktoms būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms.

Rengia kasmetinių VLK ir Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje Socialinio aprūpinimo skyriaus susitarimų dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančių Rusijos kariškių pensininkų sveikatos priežiūros apmokėjimui skiriamų lėšų, projektus;

Analizuoja VLK aktualius Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių sveikatos draudimą įgyvendinančių institucijų viešai prieinamus dokumentus, renka ir kaupia informaciją apie kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžius privalomojo sveikatos draudimo organizavimo, įgyvendinimo ir vystymo srityje;

Rengia atsakymų į įstaigų ir institucijų oficialius paklausimus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, koordinuojančių socialinės apsaugos sistemas įgyvendinimo klausimais projektus;

Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

Vykdo priemones, susijusias su oficialių užsienio delegacijų vizitų organizavimu;

Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;

VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK vadovybės, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus;

Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,4 iki 7,3 (nuo 1126 eurų iki 1285 eurų neatskaičius mokesčių).

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo vieta:

Vilnius, Europos aikštė 1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu  danute.radziuniene@vlk.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 236 4142

Skelbimas galioja iki:

2020 m. liepos 15 d.

 

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-07-01