VLK vidaus tvarkos taisyklės

Patvirtinta

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2015 m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. 1K-163

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) vidaus tvarką, kurios tikslas – formuoti VLK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), elgesio kultūrą, siekiant geresnių jų ir visuomenės santykių.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako VLK direktorius.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

4. Darbo ir poilsio laikas VLK darbuotojams nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“.

5. VLK yra nustatyta 40 val. trukmės 5 dienų darbo savaitė: pirmadienį–ketvirtadienį darbo laikas yra nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

6. Darbuotojo ir darbdavio sutarimu, darbuotojui gali būti nustatytas individualus darbo laikas ir (ar) darbo grafikas. Susitarimas dėl individualaus darbuotojo darbo laiko ir (ar) grafiko tvirtinamas VLK direktoriaus įsakymu. Tokiu atveju Taisyklių 5 punkto nuostatos dėl darbo laiko ir pertraukos pailsėti ir pavalgyti taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

7. Darbuotojai turi laikytis nustatyto darbo laiko režimo.

8. Struktūrinio padalinio vadovas turi užtikrinti nenutrūkstamą padalinio veiklą Taisyklių 5 punkte nustatytu VLK darbo laiku.

9. Darbuotojai darbo metu privalo daryti specialias pertraukas, nurodytas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose.

10. Darbuotojai, palikdami VLK patalpas darbo ar asmeniniais tikslais, turi tai suderinti su savo tiesioginiu vadovu ir užsiregistruoti išvykimo registre, esančiame vidiniame VLK tinkle. Šio punkto nuostatos dėl užsiregistravimo minėtame registre netaikomos VLK direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui.

11. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. Jeigu darbuotojas į darbą negali atvykti dėl jam išduoto nedarbingumo pažymėjimo (pažymos), jo tiesioginis vadovas privalo apie tai informuoti už žmogiškųjų išteklių valdymą atsakingą VLK specialistą.

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

12. Darbuotojai VLK patalpose ir darbo vietoje turi palaikyti švarą ir tvarką.

13. Darbuotojams draudžiama:

13.1. rūkyti VLK patalpose ir tarnybiniuose automobiliuose;

13.2. darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių arba toksinių medžiagų;

13.3. laikyti ir vartoti maisto produktus bei gėrimus matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose bei jų aptarnavimo metu;

13.4. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose;

13.5. leisti pašaliniams asmenims naudotis VLK elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

14. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius VLK išteklius.

15. VLK elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik darbo tikslais.

16. Darbuotojas, dėl atostogų, komandiruotės ar kitų priežasčių laikinai negalintis būti darbo vietoje, privalo peradresuoti tarnybinio fiksuoto ryšio telefono skambučius kitam struktūrinio padalinio darbuotojui, atliksiančiam jo funkcijas. Jei darbuotojas dėl tam tikrų priežasčių negali to padaryti, struktūrinio padalinio vadovas privalo užtikrinti, kad būtų atsiliepta į laikinai darbo vietoje nesančio darbuotojo tarnybinio fiksuoto ryšio telefono skambučius.

17. Darbuotojas, dėl atostogų, komandiruotės ar kitų priežasčių laikinai negalintis būti darbo vietoje (kai tai galima numatyti iš anksto), privalo savo elektroninio pašto programoje nustatyti, kad į jo gautus laiškus būtų atsakoma automatiškai. Automatiniame atsakyme turi būti nurodyta darbuotojo grįžimo į darbą data (kai tai galima numatyti iš anksto) ir pavaduojančio darbuotojo kontaktai.

18. Darbuotojai turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys jų darbo vietoje būtų tik darbuotojui esant.

19. Darbuotojai į VLK pastatą įeina ir iš jo išeina per pagrindinį saugos tarnybos saugomą įėjimą (išėjimą).

20. Darbuotojai privalo laikytis saugos ir sveikatos darbe instrukcijose nustatytų reikalavimų, su kuriais supažindinami pasirašytinai.

21. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka atsakingas VLK darbuotojas arba pagal sudarytą sutartį – juridinis asmuo.

 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

22. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

23. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu VLK arba jos reprezentavimu, penktadienį ar šventinės dienos išvakarėse gali dėvėti laisvalaikio stiliaus (ne sportinius) drabužius.

24. VLK direktorius, tiesioginis darbuotojo vadovas arba už žmogiškųjų išteklių valdymą atsakingas VLK specialistas, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Taisyklių 22–23 punktų reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis tinkamai.

 

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

25. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja VLK.

26. VLK patalpose turi būti užtikrinama aukšta elgesio kultūra, vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera. Darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais asmenimis ir kitais VLK svečiais.

27. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, darbo vietoje laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją.

28. Darbuotojai turi demonstruoti lojalumą, neskleisti viešojoje erdvėje, interneto svetainėse, socialiniuose tinklapiuose informacijos ir nereikšti asmeninės nuomonės, prieštaraujančios oficialiam VLK įvaizdžiui.

29. Darbuotojai, atsiliepdami į išorinius tarnybinio fiksuoto ryšio telefono skambučius, privalo pasakyti VLK pavadinimą. 

30. Jeigu darbuotojui paskambino ne jo kompetencijos klausimu, jis privalo nurodyti (sujungti) bendrąjį ligonių kasų informacijos telefono numerį arba kitą darbuotoją, į kurį reikėtų kreiptis konkrečiu klausimu.

31. Prireikus darbuotojai turi padėti VLK patalpose esantiems svečiams ar klientams surasti reikiamą kabinetą, pasiteirauti pas ką atvyko, palydėti.

32. Darbuotojai turi užtikrinti, kad VLK veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai nesudarytų galimybių korupcijai pasireikšti.

33. VLK yra skatinamas nepakantumas korupcijos apraiškoms. Darbuotojai nedelsdami privalo pranešti VLK direktoriui apie jiems žinomus korupcijos atvejus VLK, taip pat apie galimą ir (ar) realų korupcinio pobūdžio poveikį, su kuriuo susiduria vykdydami savo pareigas, kitas reikšmingas aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti.

 

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

34. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

35. Darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Taisyklės skelbiamos VLK interneto svetainėje.

37. Taisyklių privalo laikytis kiekvienas VLK darbuotojas. VLK struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi, kad jų padaliniuose būtų laikomasi Taisyklių nuostatų.

Atnaujinta: 2018-07-26