VLK nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. sausio 23 d. Nr. V-35

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs sveikatos draudimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi:

KEISTA (preambulė):

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

1. Tvirtinu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 449 „Dėl Valstybinės ligonių kasos nuostatų" 1 punktą.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                             KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

______________

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

1. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucija. Valstybinė ligonių kasa sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą politiką sveikatos draudimo srityje, organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei sveikatos apsaugos ministro įsakymais numatytas funkcijas.

2. Valstybinė ligonių kasa savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Biudžetinių įstaigų įstatymas Valstybinei ligonių kasai taikomas tiek, kiek jos veiklos nereglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas.

3. Valstybinė ligonių kasa yra juridinis asmuo, išlaikomas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

4. Už savo veiklą Valstybinė ligonių kasa atskaitinga Sveikatos apsaugos ministerijai, o už finansinę veiklą – ir Finansų ministerijai.

5. Oficialus institucijos pavadinimas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

6.

KEISTA:

1. 2005 07 14 įsakymu Nr. V-581 (nuo 2005 07 24)

(Žin., 2005, Nr. 89-3347)

2. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

3. 2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

Valstybinės ligonių kasos buveinė – Vilnius, Europos a. 1.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

7.

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

Svarbiausias Valstybinės ligonių kasos uždavinys – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti privalomąjį sveikatos draudimą, tinkamai atstovauti apdraustųjų interesams ir vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas šioje srityje. Įgyvendindama jai pavestą uždavinį, Valstybinė ligonių kasa:

7.1. Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis užtikrina prevencinės medicinos pagalbos, medicinos pagalbos, medicininės reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

7.11. Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis apmoka medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidas;

KEISTA:

2018 02 28 įsakymu Nr. V-238 (nuo 2018 03 02)

(TAR, 2018, Nr. 2018-03346)

 

7.2. rengia ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (jo tikslinimo) projektą, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamus rodiklius bei metinių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius Sveikatos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir terminais;

KEISTA:

1. 2008 04 02 įsakymu Nr. V-261 (nuo 2009 01 01)

(Žin., 2008, Nr. 41-1514)

2. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

7.3. Sveikatos draudimo įstatymo, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą ir yra šio registro vadovaujančioji bei tvarkymo įstaiga;

KEISTA:

1. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

2. 2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

7.4. vykdo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą;

7.5. disponuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;

7.6. suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija sudaro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų rezervą ir jį naudoja Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.7. investuoja laikinai laisvas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka;

KEISTA:

2018 02 28 įsakymu Nr. V-238 (nuo 2018 03 02)

(TAR, 2018, Nr. 2018-03346)

 

7.8. suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija teritorinių ligonių kasų skaičių bei jų teritorinės veiklos zonas steigia teritorines ligonių kasas; tvirtina jų nuostatus ir prižiūri veiklą;

7.9. atlieka teritorinių ligonių kasų auditą arba teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su audito įmonėmis dėl teritorinių ligonių kasų audito;

7.10. kompensuoja išlaidas kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

7.11. kompensuoja galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir centralizuotai apmokamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

7.12. apmoka asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

7.13. organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainodaros valdymo procesą, skaičiuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazines kainas ir, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, jas teikia tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui;

KEISTA:

2007 05 28 įsakymu Nr. V-423 (nuo 2007 06 06)

(Žin., 2007, Nr. 62-2390)

 

7.14. suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, numato privalomojo sveikatos draudimo plėtros kryptis ir ilgalaikę strategiją;

KEISTA:

1. 2007 05 28 įsakymu Nr. V-423 (nuo 2007 06 06)

(Žin., 2007, Nr. 62-2390)

2. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

7.15. rengia ir teikia tvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijai Valstybinės ligonių kasos strateginius veiklos planus (programas), juos tikslina, įgyvendina ir teikia jų vykdymo ataskaitas;

KEISTA:

1. 2007 05 28 įsakymu Nr. V-423 (nuo 2007 06 06)

(Žin., 2007, Nr. 62-2390)

2. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

7.16. nustato privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklius ir pagal juos vykdo šios sistemos stebėseną;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

7.17. Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinėje sistemoje „iDrug" vykdo tvarkytojo funkcijas kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainyno sudarymo dalyje;

KEISTA:

1. 2007 05 28 įsakymu Nr. V-423 (nuo 2007 06 06)

(Žin., 2007, Nr. 62-2390)

2. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

3. 2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

7.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia nuomonę Privalomojo sveikatos draudimo klausimais;

KEISTA:

1. 2007 05 28 įsakymu Nr. V-423 (nuo 2007 06 06)

(Žin., 2007, Nr. 62-2390)

2. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

7.19. valdo, naudoja ir disponuoja valstybės ar savivaldybių perduotu turtu, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

7.191. pagal kompetenciją vykdo Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

KEISTA:

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

7.20. vykdo kitas jai pavestas funkcijas.

KEISTA:

1. 2007 05 28 įsakymu Nr. V-423 (nuo 2007 06 06)

(Žin., 2007, Nr. 62-2390)

2. 2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS TEISĖS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

8. Valstybinė ligonių kasa, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti jai perduotas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitas teisėtai įgytas lėšas bei turtą;

8.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

8.3. įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko vertybinių popierių ir jais disponuoti, gautas pajamas naudojant privalomojo sveikatos draudimo reikmėms;

8.4. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos siūlymu įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti ir naudoti;

8.5.

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 01)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, savivaldybių vykdomųjų institucijų, teritorinių ligonių kasų, valstybinio socialinio draudimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją, būtiną Valstybinės ligonių kasos funkcijoms atlikti:

8.5.1. gyventojų ir kitų registrų ar įmonių, įstaigų, organizacijų duomenų bazių turimus asmens identifikavimo ir kitus duomenis, reikalingus privalomajam sveikatos draudimui organizuoti ir vykdyti;

KEISTA:

2006 05 05 įsakymu Nr. V-372 (nuo 2006 05 19)

(Žin., 2006, Nr. 56-2003)

 

8.5.2. statistinius asmens ir kitus duomenis apie valstybės lėšomis draudžiamus asmenis pagal kiekvieną Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytą draudžiamųjų grupę ir šio įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus draudžiamuosius asmenis, taip pat duomenis apie gyventojų socialinės būklės pokyčius;

KEISTA:

2006 05 05 įsakymu Nr. V-372 (nuo 2006 05 19)

(Žin., 2006, Nr. 56-2003)

 

8.5.3. statistinius duomenis apie draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pasiskirstymą teritorinių ligonių kasų veiklos zonose;

8.5.4. apdraustiesiems asmenims teikiamas ir suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas, parduodamus ir parduotus (išduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

8.5.5. duomenis ir informaciją apie sveikatinimo veiklą, šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, sveikatos priežiūros įstaigų finansavimą, gyventojų sveikatos sąlygas ir būklę administraciniuose teritoriniuose vienetuose, masinių susirgimų, stichinių nelaimių ir katastrofų atvejus, taip pat statistinius duomenis apie gyventojų sveikatingumo būklės stebėjimus ir kitą informaciją, būtiną Valstybinės ligonių kasos funkcijoms vykdyti;

8.5.6. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, vaistinėms ir specialistams išduotas licencijas sveikatos priežiūros ir farmacinei veiklai vykdyti;

8.5.7. duomenis apie neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims suteiktas būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

8.6. privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA tvarkyti draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmens duomenis, įskaitant ypatingus asmens duomenis, susijusius su prevencinės medicinos pagalbos, medicinos pagalbos, medicininės reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimu ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimu;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.7. kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kiekį ir kokybę, bei šių paslaugų atitikimą nustatytiems reikalavimams;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.8. kontroliuoti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą bei su tuo susijusią sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių veiklą;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.9. tikrinti, ar teisingai išrašomos sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių sąskaitos ir su tuo susijusius buhalterinius ir kitus dokumentus;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.10. atlikti finansinę ir ekonominę Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo, kokybės bei kiekio pokyčių analizę;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.11. pagal kompetenciją dalyvauti tarptautinių sutarčių projektų rengime;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.12. kas ketvirtį teikti Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymą;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.13. dalyvauti seminaruose bei konferencijose privalomojo sveikatos draudimo klausimais, įstatymų nustatyta tvarka rūpintis Valstybinės ligonių kasos struktūrinių padalinių specialistų tobulinimusi ir kvalifikacijos kėlimu;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.14. bendradarbiauti su atitinkamomis kitų valstybių ir tarptautinėmis institucijomis sveikatos draudimo klausimais;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.15. nagrinėti draudžiamųjų skundus dėl įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių privalomąjį sveikatos draudimą, pažeidimų;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.16. Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje viešai skelbti informaciją apie kontrolės procedūrų metu nustatytus pažeidimus;

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

8.17. Valstybinė ligonių kasa turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais suteiktas teises.

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

81.

KEISTA:

2010 06 30 įsakymu Nr. V-598 (nuo 2010 07 09)

(Žin., 2010, Nr. 80-4199)

 

Valstybinės ligonių kasos darbas organizuojamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Valstybinės ligonių kasos strateginį veiklos planą. Šis planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), ir Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiu veiklos planu.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

9. Valstybinei ligonių kasai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų, skatina bei skiria nuobaudas sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

10. Sveikatos apsaugos ministras nustato ir tvirtina Valstybinės ligonių kasos direktoriaus darbo užmokesčio dydį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

11. Valstybinės ligonių kasos direktorius:

11.1. vadovauja Valstybinei ligonių kasai, organizuoja jos darbą ir asmeniškai atsako už Valstybinei ligonių kasai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

11.2. tvirtina Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų išlaidų sąmatas ir patvirtintas pateikia sveikatos apsaugos ministrui;

11.3. suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija nustato Valstybinės ligonių kasos struktūrą;

11.4. nustato Valstybinės ligonių kasos skyrių ir padalinių funkcijas, etatus;

11.5. vadovaudamasis teisės aktais nustato Valstybinės ligonių kasos darbuotojų atlyginimą, neviršydamas įstatymu nustatyto darbo užmokesčio fondo;

11.6. Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Valstybinės ligonių kasos darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

11.7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Valstybinės ligonių kasos valstybės tarnautojus ir teritorinių ligonių kasų direktorius;

11.8. tvirtina Valstybinės ligonių kasos darbuotojų pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka įvertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

11.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

11.10. pagal patvirtintą sąmatą naudoja Valstybinės ligonių kasos lėšas ir turtą ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ir Finansų ministerijai išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą;

11.11. koordinuoja ir kontroliuoja Valstybinės ligonių kasos skyrių ir padalinių veiklą, taip pat teritorinių ligonių kasų veiklą per šių įstaigų vadovus;

11.12. už Valstybinės ligonių kasos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito sveikatos apsaugos ministrui;

11.13. atstovauja Valstybinei ligonių kasai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir sudarant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginius veiklos priemonių planus, numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano priemones sveikatos draudimo srityje.

 

V SKYRIUS

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS FINANSAVIMAS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

12. Valstybinė ligonių kasa yra iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų išlaikoma įstaiga. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas yra savarankiškas valstybinis biudžetas, neįtrauktas į valstybės ir savivaldybių biudžetus. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles tvirtina Vyriausybė.

13. Valstybinės ir teritorinių ligonių kasų veiklos išlaidoms gali būti skiriama iki 2 (dviejų) procentų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

14. Lėšos, skirtos Valstybinei ligonių kasai išlaikyti, yra numatomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete.

15. Valstybinės ligonių kasos išlaikymui skirtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos laikomos Lietuvos bankuose.

16. Valstybinės ligonių kasos finansinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Valstybinė ligonių kasa moka mokesčius ir naudojasi jų lengvatomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.

KEISTA:

2008 04 02 įsakymu Nr. V-261 (nuo 2009 01 01)

(Žin., 2008, Nr. 41-1514)

 

Už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymą Valstybinė ligonių kasa atsiskaito pateikdama Sveikatos apsaugos ministerijai ir Finansų ministerijai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų ketvirtinius ir metinius rinkinius.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2017 10 17 įsakymu Nr. V-1190 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16527)

 

19. Valstybinė ligonių kasa reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Atnaujinta: 2019-08-30