Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Tarptautinis bendradarbiavimas > Europos sąjungos bendrai finansuota Europos infrastruktūros tinklų priemonė
Europos sąjungos bendrai finansuota Europos infrastruktūros tinklų priemonė

12801_cef.png   Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai

 

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuoja ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauji Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, t. y. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (toliau – koordinavimo reglamentai). Koordinavimo reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis (pensijas, nedarbo draudimo išmokas, išmokas vaikams, ligą, motinystę ir t. t.).

 

Koordinavimo reglamentuose yra numatytas perėjimas prie elektroninio apsikeitimo informacija. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, valstybės narės socialinės apsaugos srityje privalės tarpusavyje keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Tai bus daroma per elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (toliau – EESSI sistema), kuri šiuo metu yra kuriama. EESSI sistema bus skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skiriantiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus. Šiuo metu keitimasis informacija tarp valstybių narių kompetentingų socialinės apsaugos įstaigų vis dar vyksta daugiausia popierinių dokumentų forma. EESSI sistema suteiks visoms prie jos prisijungusioms įstaigoms galimybę keistis informacija greičiau ir saugiau.

 

EESSI sistemą sudarys europinė ir nacionalinės dalys. Valstybių narių socialinės apsaugos įstaigos jungsis prie EESSI sistemos per prieigos centrus. Europos Komisija iki 2017 m. birželio pabaigos planuoja sukurti europinę EESSI sistemos dalį. Vėliau valstybės narės turės per 2 metus sukurti nacionalines IT sistemas ir prisijungti prie europinės EESSI sistemos dalies.

 

EESSI sistemoje dalyvaus visos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ir Šveicarija.

 

Apie Projektą

 

2017 m. sausio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su projekto partnerėmis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos darbo birža, Valstybine ligonių kasa – pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų srityje lėšomis bendrai finansuojamą Projektą dėl EESSI sistemos nacionalinės dalies sukūrimo Nr. 2016-LT-IA-0022.


 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. sausio 15 d. iki 2019 m. sausio 14 d. (pradinis). Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2019 m. liepos 31 d.


 

Projekto koordinatorė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Projektą administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Projekto tikslas – sukurti EESSI sistemos nacionalinę dalį, kaip numatyta koordinavimo reglamentuose.

 

Prisijungimu prie EESSI sistemos siekiama suteikti naudos visuomenei. Gyventojų prašymai bus tvarkomi sparčiau, trumpiau reikės laukti socialinio draudimo stažo, įgyto kitose valstybėse narėse, patvirtinimo, išmokų apskaičiavimo bei išmokėjimo. Kartu teigiami pokyčiai palies ir kompetentingas socialinės apsaugos įstaigas, nes EESSI sistema leis informaciją pateikti standartizuotai, veiksmingiau tikrinti ir rinkti duomenis. Be to, struktūrizuoti elektroniniai dokumentai palengvins komunikaciją skirtingomis kalbomis.

 

Įgyvendinant Projektą, bus įdiegti du nacionaliniai prieigos centrai, per kuriuos bus užtikrintas prisijungimas prie europinės EESSI sistemos dalies ir bus siunčiami struktūrizuoti elektroniniai dokumentai kitų valstybių narių kompetentingoms įstaigoms:

- ApLT01 prieigos centras jungs nacionalines kompetentingas įstaigas ir susižinojimo tarnybas, atsakingas už ligos išmokas natūra, t. y. sveikatos draudimą;

- ApLT02 prieigos centras jungs nacionalines kompetentingas įstaigas ir susižinojimo tarnybas, atsakingas už socialinio draudimo išmokas ir pensijas, išmokas šeimoms, išmokas mirties atveju bei taikytinų teisės aktų nustatymą.

 

Taip pat bus sukurtos trys nacionalinės IT sistemos, skirtos elektroniniams struktūrizuotiems dokumentams pildyti, siųsti ir saugoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kurs nacionalinę IT sistemą, skirtą struktūrizuotų elektroninių dokumentų, susijusių su išmokomis šeimoms, išmokomis mirties atveju ir ilgalaikės priežiūros išmokomis, mainams. Lietuvos darbo birža bus atsakinga už nacionalinę IT sistemą, skirtą apsikeisti informacija, susijusia su registracija darbo biržoje, teisės gauti nedarbo draudimo išmoką išsaugojimu, darbo paieška ir kitais Lietuvos darbo biržos kompetencijai priskirtais nedarbo išmokų koordinavimo klausimais. Valstybinės ligonių kasos kuriama nacionalinė IT sistema apims apsikeitimą informacija klausimais, susijusiais su sveikatos draudimu ir sveikatos priežiūros paslaugu teikimu.

 

Informaciją apie Projektą ir jo įgyvendinimą teikia Augustas Venslavičius, Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius vyriausiasis specialistas, tel. 85 2364161, el. paštas augustas.venslaviciusvlk.lt

 

Naudingos nuorodos

 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų srities projektus koordinuojanti institucija – Susisiekimo ministerija. Daugiau informacijos apie Europos infrastruktūros tinklų priemones galima rasti čia.

 

Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainė

 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų srities projektų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklės

 

Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (angl. Innovation and Network Executive Agency, INEA) interneto svetainė

 
Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2017.04.11

Atnaujinta: 2019-09-27