Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Sutartys su gydymo įstaigomis
Sutartys su gydymo įstaigomis

Prašymų sudaryti/papildyti/pratęsti/nutraukti/panaikinti sutarties galiojimo sustabdymą pateikimas

Trumpai apie ligonių kasų ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymą 

 
Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) sudaro sutartis su gydymo įstaigomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.
 
Gydymo įstaiga, pageidaujanti sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. turi pateikti TLK prašymą  el.paštu (prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt)   
 
Nustatytas terminas netaikomas, jei įstaiga pageidauja sudaryti arba papildyti einamųjų metų sutartį dėl šių kompensuojamųjų paslaugų teikimo:
 1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės paliatyviosios pagalbos, ambulatorinės slaugos namuose, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų; dantų protezavimo paslaugų, taip pat hemodializės ir prevencinėse programose numatytų paslaugų;
2. dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, geriatrijos bei stebėjimo paslaugų (šiomis paslaugomis papildant einamųjų metų sutartį, jeigu pradėdama teikti šias paslaugas, įstaiga atitinkamai sumažina stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių yra sudariusi sutartį su TLK, apimtis);
3. kompensuojamųjų paslaugų, kurias po reorganizavimo ar pertvarkymo perima kita įstaiga (tik tuo atveju kai teisės ir pareigos yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka);
4. kompensuojamųjų paslaugų, kurių plėtrai skiriamos papildomos PSDF biudžeto lėšos;
5. naujų kompensuojamųjų paslaugų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą kompensuojamųjų paslaugų sąrašą (kompensuojamoji paslauga laikoma nauja trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais ji buvo įrašyta į šį sąrašą);
6. paslaugų, kurių plėtrai sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, – baigus įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą;
7. apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji), prirašytiems prie kitos TLK veiklos zonos įstaigos, numatomų teikti slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų, dėl kurių einamaisiais metais nebuvo sudarytos sutartys;
8. kompensuojamųjų paslaugų, atitinkančių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo" (toliau – Sąlygų sąrašas), 11 punkte numatytas papildomas sąlygas, jeigu toje savivaldybėje atitinkamos kompensuojamosios paslaugos nėra teikiamos;
9. sutarties galiojimo laikotarpiu įstaigos raštišku prašymu sutartis papildoma kitomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, atitinkančiomis Sąlygų sąrašo 11 punkte nustatytas papildomas sąlygas, nekeičiant sutartyje numatytos metinės lėšų sumos.

 

Sutartys su įstaigomis, teikiančiomis tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorines slaugos namuose, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, prevencinėse programose numatytas, dantų protezavimo arba medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, arba kelias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas tik šiame papunktyje, dėl šių paslaugų sudaromos trejiems kalendoriniams metams (nuo pirmųjų metų sausio 1 dienos iki trečiųjų metų gruodžio 31 dienos) arba, jei sutartis įsigalioja ne nuo sausio 1 d., – trumpesniam nei trejų kalendorinių metų laikotarpiui (nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki trečiųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Pirmaisiais kalendoriniais metais šiuo atveju laikomi sutarties įsigaliojimo metai).
 
Įstaiga, pageidaujanti sudaryti sutartį su TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pateikia TLK el. paštu (prašymaiTLKsutarciai@vlk.lt) šiuos dokumentus:
 

1.  Prašymą sudaryti/papildyti/pratęsti/nutraukti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis arba panaikinti šios sutarties galiojimo sustabdymą (Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų  sutarčių sudarymo aprašo 1 priedas) (toliau ‒ prašymas). Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu

2.  Siūlomų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašą (Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų  sutarčių sudarymo aprašo 2 priedas);

3. Jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines kompensuojamąsias paslaugas– Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio kompensuojamąsias paslaugas;

4. Jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis, ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklis, numatomos teikti kompensuojamosios paslaugos ir jų kiekis (jeigu jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, ir šio projekto įgyvendinimo terminai.

5. Jei įstaiga pageidauja teikti kompensuojamas paslaugas, kurių teikimą nutraukė kita įstaiga, sudariusi sutartį su TLK – dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą (tik tuo atveju kai teisės ir pareigos yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka).

 

Sutartyje su gydymo įstaiga nurodomas jos teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugų teikimo sąlygos ir PSDF biudžeto lėšos, numatytos suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti. Įstaigų, pageidaujančių sudaryti sutartį dėl kompensuojamųjų paslaugų, už kurias mokama pagal faktinį jų skaičių (išskyrus stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas), ar pagal prirašytųjų gyventojų skaičių, sutarties projekte ir sutartyje planuojama metinė lėšų suma šioms paslaugoms nenurodoma, tačiau ji yra skelbiama TLK interneto svetainėje. Sutarties suma apskaičiuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašais.
 
Gydymo įstaigoms, sudariusioms sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, už suteiktas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka mokama kas mėnesį pagal gydymo įstaigų TLK pateiktas ataskaitas apie suteiktas paslaugas ir sąskaitas.
 
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, prižiūrėdama TLK veiklą, vykdo sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sudarymo bei vykdymo stebėseną ir kontrolę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 str. 2 p.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sutarčių sudarymą

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sutarčių vykdymą

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų paslaugų ataskaitų, kurių neformuoja informacinė sistema SVEIDRA, šablonai

Daugiau informacijos apie TLK ir ASPĮ sudaromas sutartis,  sutartinių sumų apskaičiavimo metodikas ir kitais sutarčių klausimais skaitykite TLK interneto svetainėse:

Vilniaus TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Kauno TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Klaipėdos TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Šiaulių TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Panevėžio TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Duomenys apie sutarčių sudarymą ir jų vykdymą

Atnaujinta: 2020-08-06