Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Sutartys su gydymo įstaigomis
Sutartys su gydymo įstaigomis

Informacija apie paslaugų vartojimą 2021 m. sutarčių sudarymui

Prašymų sudaryti/papildyti/pratęsti/nutraukti/panaikinti sutarties galiojimo sustabdymą pateikimas

Trumpai apie ligonių kasų ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymą 

 

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) sudaro sutartis su gydymo įstaigomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

                      Įstaiga dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis (išskyrus įstaigas, teikiančias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas) sutartį sudaro su ta TLK, kurios veiklos zonoje yra įstaigos buveinė. Sutartį dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant ambulatorinės slaugos paslaugas namuose, teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis įstaiga sudaro su kiekviena TLK, kurios veiklos zonoje atitinkamu veiklos adresu numato teikti šias paslaugas.

 

Gydymo įstaiga, pageidaujanti sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. turi pateikti TLK prašymą  el.paštu (prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt)   

 

Nustatytas terminas netaikomas, jei įstaiga pageidauja sudaryti arba papildyti einamųjų metų sutartį dėl šių kompensuojamųjų paslaugų teikimo:

 1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės paliatyviosios pagalbos, ambulatorinės slaugos namuose, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų; dantų protezavimo paslaugų, taip pat hemodializės ir prevencinėse programose numatytų paslaugų;

2. dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro bei stebėjimo paslaugų (šiomis paslaugomis papildant einamųjų metų sutartį, jeigu pradėdama teikti šias paslaugas, įstaiga atitinkamai sumažina stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių yra sudariusi sutartį su TLK, apimtis);

3. kompensuojamųjų paslaugų, kurias po reorganizavimo ar pertvarkymo perima kita įstaiga (tik tuo atveju kai teisės ir pareigos yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka);

4. kompensuojamųjų paslaugų, kurių plėtrai skiriamos papildomos PSDF biudžeto lėšos;

5. naujų kompensuojamųjų paslaugų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą kompensuojamųjų paslaugų sąrašą (kompensuojamoji paslauga laikoma nauja trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais ji buvo įrašyta į šį sąrašą);

6. paslaugų, kurių plėtrai sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, – baigus įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą;

7. kompensuojamųjų paslaugų, atitinkančių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo" (toliau – Sąlygų sąrašas), 11 punkte numatytas papildomas sąlygas, jeigu toje savivaldybėje atitinkamos kompensuojamosios paslaugos nėra teikiamos;

8. kompensuojamųjų paslaugų, teikiamų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje;

9.  kompensuojamųjų paslaugų, už kurias einamaisiais metais atitinkama TLK mokėjo PSDF biudžeto lėšomis konkrečiai įstaigai, jas pradėjus teikti nauju arba papildomu įstaigos licencijoje nurodytu asmens sveikatos priežiūros veiklos adresu (sutartis papildoma šiomis paslaugomis, nekeičiant sutartyje numatytos metinės lėšų sumos);

9. kompensuojamųjų paslaugų, kurių teikimas būtinas klasterių centrų funkcijoms užtikrinti;

10. sutarties galiojimo laikotarpiu įstaigos raštišku prašymu sutartis papildoma kitomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, atitinkančiomis Sąlygų sąrašo 11 punkte nustatytas papildomas sąlygas, nekeičiant sutartyje numatytos metinės lėšų sumos.

 Sutartys su įstaigomis, teikiančiomis tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorines slaugos namuose, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, prevencinėse programose numatytas, dantų protezavimo arba medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, arba kelias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas tik šioje pastraipje, dėl šių paslaugų sudaromos trejiems kalendoriniams metams (nuo pirmųjų metų sausio 1 dienos iki trečiųjų metų gruodžio 31 dienos) arba, jei sutartis įsigalioja ne nuo sausio 1 d., – trumpesniam nei trejų kalendorinių metų laikotarpiui (nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki trečiųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Pirmaisiais kalendoriniais metais šiuo atveju laikomi sutarties įsigaliojimo metai).

 

Įstaiga, pageidaujanti sudaryti sutartį su TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pateikia TLK el. paštu (prašymaiTLKsutarciai@vlk.lt) šiuos dokumentus:

 

1. Prašymą sudaryti/papildyti/nutraukti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis arba panaikinti šios sutarties galiojimo sustabdymą (1 priedas) (toliau ‒ prašymas). Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašą (2 priedas);

3. jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

4. jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą, – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, vartojimo rodiklis, numatomos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jų kiekis (jei jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, bei šio projekto įgyvendinimo terminai;

5. jei įstaiga pageidauja teikti PSDF biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas, kurias po reorganizavimo ar pertvarkymo perėmė (tik tuo atveju kai teisės ir pareigos yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka) – dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą;

6. jei įstaiga pageidauja teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nebuvo įtrauktos į einamųjų metų sutartį (pirmą kartą sudaroma sutartis):

6.1. jei įstaiga pati neteiks odontologijos paslaugų – paslaugas teiksiančios įstaigos rekvizitus trišalei sutarčiai sudaryti;

6.2. jei įstaiga neturi licencijos teikti ambulatorinės slaugos paslaugų namuose ir šių pasaugų teikimą užtikrins kita įstaiga – sutarties su šia įstaiga dėl šių paslaugų teikimo kopiją;

6.3. jei įstaigos ne darbo metu pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą užtikrins kita įstaiga – sutarties su šia įstaiga dėl šių paslaugų teikimo kopiją.

Sutartyje su gydymo įstaiga nurodomas jos teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugų teikimo sąlygos ir PSDF biudžeto lėšos, numatytos suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti. Įstaigų, pageidaujančių sudaryti sutartį dėl kompensuojamųjų paslaugų, už kurias mokama pagal faktinį jų skaičių (išskyrus stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas), ar pagal prirašytųjų gyventojų skaičių, sutarties projekte ir sutartyje planuojama metinė lėšų suma šioms paslaugoms nenurodoma, tačiau ji yra skelbiama TLK interneto svetainėje. Sutarties suma apskaičiuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašais.

 

Gydymo įstaigoms, sudariusioms sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, už suteiktas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka mokama kas mėnesį pagal gydymo įstaigų TLK pateiktas ataskaitas apie suteiktas paslaugas ir sąskaitas.

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, prižiūrėdama TLK veiklą, vykdo sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sudarymo bei vykdymo stebėseną ir kontrolę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 str. 2 p.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sutarčių sudarymą

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sutarčių vykdymą

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų paslaugų ataskaitų, kurių neformuoja informacinė sistema SVEIDRA, šablonai

Daugiau informacijos apie TLK ir ASPĮ sudaromas sutartis,  sutartinių sumų apskaičiavimo metodikas ir kitais sutarčių klausimais skaitykite TLK interneto svetainėse:

Vilniaus TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Kauno TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Klaipėdos TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Šiaulių TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Panevėžio TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Duomenys apie sutarčių sudarymą ir jų vykdymą

Atnaujinta: 2020-09-22