Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Sutartys su gydymo įstaigomis
Sutartys su gydymo įstaigomis

Trumpai apie ligonių kasų ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymą 

 

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) kasmet sudaro sutartis su gydymo įstaigomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.
 
Gydymo įstaiga, pageidaujanti sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. turi pateikti prašymą TLK.
 
Nustatytas terminas netaikomas, jei įstaiga pageidauja sudaryti arba papildyti einamųjų metų sutartį dėl šių kompensuojamųjų paslaugų teikimo:
 
 1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės paliatyviosios pagalbos, ambulatorinės slaugos namuose, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, dantų protezavimo paslaugų, taip pat hemodializės ir prevencinėse programose numatytų paslaugų.
 2. Dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, geriatrijos, slaugos ir palaikomojo gydymo bei stebėjimo paslaugų (pradėdama teikti šias paslaugas, įstaiga atitinkamai turi sumažinti stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių yra sudariusi sutartį su TLK, apimtis).
 3. Kompensuojamųjų paslaugų, kurių teikimą nutraukė kita įstaiga, dėl šių paslaugų sudariusi sutartį su TLK (stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų – TLK veiklos zonos mastu, kitų kompensuojamųjų paslaugų – savivaldybės mastu).
 4. Kompensuojamųjų paslaugų, kurių plėtrai skiriamos papildomos PSDF biudžeto lėšos.
 5. Naujų kompensuojamųjų paslaugų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą kompensuojamųjų paslaugų sąrašą (kompensuojamoji paslauga laikoma nauja trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais ji buvo įrašyta į šį sąrašą).
 6. Paslaugų, kurių plėtrai sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšos – baigus įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą.
 7. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, prirašytiems prie kitos TLK veiklos zonos įstaigos, numatomų teikti slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų, dėl kurių einamaisiais metais nebuvo sudarytos sutartys.
 8. Kompensuojamųjų paslaugų, atitinkančių Apmokamų iš PSDF biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo", 14 punkte numatytus papildomus kriterijus, jeigu toje savivaldybėje atitinkamos kompensuojamosios paslaugos nėra teikiamos.

 

Gydymo įstaiga, pageidaujanti sudaryti sutartį su TLK, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

 1. Prašymą sudaryti / papildyti / pratęsti sutartį arba panaikinti sutarties galiojimo sustabdymą.
 2. Siūlomų teikti paslaugų sąrašą.
 3. Galiojančio civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją.
 4. Jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis – Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio kompensuojamąsias paslaugas;
 5. Jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis, ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklis, numatomos teikti kompensuojamosios paslaugos ir jų kiekis (jeigu jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, ir šio projekto įgyvendinimo terminai.
 6. Jei įstaiga pageidauja teikti kompensuojamas paslaugas, kurių teikimą nutraukė kita įstaiga, sudariusi sutartį su TLK – dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą.
 
Sutartyje su gydymo įstaiga nurodomas jos teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugų teikimo sąlygos ir PSDF biudžeto lėšos, numatytos suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti. Sutarties suma apskaičiuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašais.
 
Gydymo įstaigoms, sudariusioms sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, už suteiktas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka mokama kas mėnesį pagal gydymo įstaigų TLK pateiktas ataskaitas apie suteiktas paslaugas ir sąskaitas.
 
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, prižiūrėdama TLK veiklą, vykdo sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sudarymo bei vykdymo stebėseną ir kontrolę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 str. 2 p.

 

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sutarčių sudarymą

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sutarčių vykdymą

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų paslaugų ataskaitų, kurių neformuoja informacinė sistema SVEIDRA, šablonai

Daugiau informacijos apie TLK ir ASPĮ sudaromas sutartis,  sutartinių sumų apskaičiavimo metodikas ir kitais sutarčių klausimais skaitykite TLK interneto svetainėse:

Vilniaus TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Kauno TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Klaipėdos TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Šiaulių TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Panevėžio TLK informacija apie sutarčių sudarymą

Duomenys apie sutarčių sudarymą ir jų vykdymą

Atnaujinta: 2019-10-22