Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES > Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas Europos Sąjungoje
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas Europos Sąjungoje

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas Europos Sąjungoje

 

Viena iš pagrindinių Europos Sąjungos (toliau – ES) piliečių teisių – laisvas asmenų judėjimas. Ši teisė suteikia galimybę ne tik laisvai keliauti ES teritorijoje, bet ir studijuoti, ieškoti darbo, dirbti savarankiškai ar samdomąjį darbą.
 
ES šalių socialinės apsaugos sistemos labai skiriasi. Iš dalies tai lemia, kad atskirų ES šalių nacionaliniai socialinės apsaugos teisės aktai nepakankamai reguliuoja migruojančių šių šalių darbuotojų socialinę ir sveikatos apsaugą. Taikant vien tik nacionalinius teisės aktus, sunku būtų išvengti situacijų, kai darbuotojas migrantas praranda jau įgytas teises į socialinės apsaugos išmokas ir negali įgyti naujų teisių, kai jis dvigubai apmokestinamas ar iš viso lieka neapdraustas. Pabrėžtina, kad kiekviena ES narė turi teisę savarankiškai reguliuoti savo socialinės apsaugos reikalus, atsižvelgdama į savo tikslus ir galimybes. Kita vertus, akivaizdu, kad suvienodinti visų šių sistemų nuostatų neįmanoma.
 
Siekiant užtikrinti visapusišką migruojančių asmenų socialinę ir sveikatos apsaugą, ES taikomos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004), nuostatos. Minėtas reglamentas taikomas tiesiogiai, todėl jo nuostatų į nacionalinius įstatymus perkelti nereikia, jie turi viršenybę nacionalinių teisės aktų atžvilgiu.

 

Kam yra taikomas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004?

 

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 taikomas asmenims, apdraustiems vienoje ar keliose ES, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, t. y. šių šalių piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, gyvenantiems vienos iš šių šalių teritorijoje.
 
Trečiųjų šalių piliečiams Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 taikomas, jeigu jie legaliai gyvena vienos iš ES šalių teritorijoje ir yra apdrausti socialiniu bei sveikatos draudimu pagal tos šalies įstatymus.
 
Dėmesio: nors 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, pereinamuoju laikotarpiu, kuris truks nuo 2020 m. vasario 1 d.  iki 2020 m. gruodžio 31 d., ši šalis taip pat taikys Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatas visa apimtimi. 
 

Kokios sveikatos draudimo išmokos yra koordinuojamos?

 

Sveikatos apsaugos srityje Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 taikomas išmokoms natūra (sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų). Tai reiškia, kad vienoje ES šalyje sveikatos draudimu apdraustas asmuo turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES šalyje, o šių paslaugų išlaidas kompensuos šalies, kurioje asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kompetentinga sveikatos draudimo įstaiga.

 

Kokie yra pagrindiniai socialinės ir sveikatos apsaugos koordinavimo principai?

 

Išskiriami šie pagrindiniai socialinės ir sveikatos apsaugos koordinavimo principai:

 

  1. Asmeniui gali būti taikomi tik vienos valstybės socialinio ir sveikatos draudimo teisės aktai, t. y. asmuo vienu metu gali būti draudžiamas socialiniu ir sveikatos draudimu tik vienoje šalyje. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 garantuoja, kad migruojantiems asmenims nereikės mokėti dvigubų socialinio ir sveikatos draudimo įmokų ir kad jie galės gauti socialines išmokas bei sveikatos priežiūros paslaugas ne tik toje ES šalyje, kurioje dirba ir yra apdrausti socialiniu bei sveikatos draudimu.
  2. Lygių galimybių principas. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 draudžia diskriminaciją dėl pilietybės.
  3. Įgytų teisių išsaugojimo principas (galimybė eksportuoti socialinio draudimo išmokas, t. y. jas gauti net išvykus gyventi į kitą ES šalį). Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 numato, kad asmeniui pagal vienos ES šalies teisės aktus įgijus teisę į invalidumo (netekto darbingumo), senatvės ar maitintojo netekimo išmoką pinigais, į pensiją dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei teisę į išmoką mirties atveju, šios išmokos negali būti kaip nors mažinamos, keičiamos, negali būti sustabdomas ir nutraukiamas jų mokėjimas, taip pat šios išmokos negali būti anuliuojamos vien dėl to, kad jų gavėjas gyvena kitoje ES šalyje nei ta, kurioje yra įstaiga, atsakinga už išmokų mokėjimą. Jei nebūtų galimybės eksportuoti išmokų, asmuo, persikėlęs iš vienos ES šalies į kitą, prarastų savo socialinės apsaugos garantijas.
  4. Socialinio draudimo laikotarpių sumavimo principas. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 leidžia sumuoti darbo, socialinio draudimo ir gyvenimo užsienio šalyje laikotarpius, atsižvelgiant į įvairių ES šalių narių įstatymus. Į šiuos laikotarpius atsižvelgiama prireikus nustatyti, ar asmuo turi teisę gauti socialinio draudimo išmoką.
Atnaujinta: 2020-01-31