E 112 LT formos pažyma

E 112 LT formos pažyma – tai dokumentas, patvirtinantis asmens teisę gauti tam tikras planines sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje. Asmenims, pateikusiems šią pažymą užsienio šalies gydymo įstaigai, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos tos užsienio šalies teisės aktų nustatyta tvarka – tarsi tie asmenys būtų apdrausti valstybiniu (privalomuoju) sveikatos draudimu toje šalyje.

Taigi, siekdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje, turėtumėte išsiaiškinti, ar šalies, į kurią ketinate vykti konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis, valstybinis (privalomasis) sveikatos draudimas kompensuoja Jums reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, taip pat – ar gydymo įstaiga, kuri teiks šias paslaugas, priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai.

Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 20 straipsniu, E 112 formos pažymos pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmoka medicinos pagalbos paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa), gavusi iš jos nustatytos formos sąskaitą, kompensuoja šias išlaidas.

Pacientas turi pats sumokėti paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti paslaugas teikiančios šalies teisės aktais. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. 

Kas reglamentuoja E 112 LT formos pažymos išdavimą?

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kam išduodama E 112 LT formos pažyma?

Tokia pažyma išduodama Lietuvoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, siunčiamiems gauti tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją, vadovaujantis Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729 (Žin., 2010, Nr. 99-5162). 

Kas priima sprendimą dėl paciento siuntimo konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje?

Sprendimą dėl paciento siuntimo konsultuoti, gydyti ir (ar) tirti užsienyje priima Sveikatos apsaugos ministerijos Komisija sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo užsienyje priimti (toliau – Komisija). Apie priimtą sprendimą Komisija raštu informuoja asmenį. 

Kokius dokumentus reikia pateikti Komisijai?

Komisija priima sprendimą pacientą siųsti konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje gavusi iš universiteto ligoninių ar ligoninių, kuriose veikia atitinkamos universiteto klinikos, šiuos dokumentus:

  1. gydytojų konsiliumo išvadą, pagrindžiančią paciento siuntimą į užsienį dėl tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų;
  2. medicinos dokumentų išrašus lietuvių ir užsienio kalba;
  3. nustatytos formos siuntimą konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje;
  4. užsienio šalies sveikatos priežiūros įstaigos raštą, patvirtinantį, kad sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių pacientas siunčiamas į šią įstaigą, išlaidos bus apmokamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis. Taip pat šis raštas garantuoja, kad sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos E 112 formos pažymos (arba dokumento S2) pagrindu ir informuoja apie paciento priemokas. 

Kas išduoda E 112 LT formos pažymas?

Valstybinė ligonių kasa išduoda E 112 formos pažymą po to, kai Komisija priima sprendimą siųsti pacientą konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje ir pateikia Valstybinei ligonių kasai posėdžio, kuriame buvo priimtas šis sprendimas, protokolo kopiją. 

Ką turi žinoti pacientas, gavęs E 112 formos pažymą ir vykstantis gauti sveikatos priežiūros paslaugų į užsienį?

E 112 formos pažymą kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pateikite gydymo įstaigos priėmimo skyriui.

Atkreipiame dėmesį, kad E 112 formos pažyma – tai ne garantinis raštas, patvirtinantis, kad išlaidos bus apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Vadovaudamasi pirmiau minėtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004, Valstybinė ligonių kasa nepriima užsienio gydymo įstaigų sąskaitų ir tiesiogiai neapmoka užsienyje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų.

Jei sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių vykstate į užsienio šalį, išlaidos yra kompensuojamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis ir šias paslaugas teikianti įstaiga priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai, Jums E 112 formos pažymos pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės šias paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais patvirtintą tvarką ir įkainius.

Jums pačiam teks sumokėti paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti paslaugas teikiančios šalies teisės aktais. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Atnaujinta: 2016-07-01