E 112 LT formos pažyma/ dokumentas S2
E 112 LT formos pažyma / dokumentas S2 – tai dokumentas, patvirtinantis asmens teisę gauti tam tikras planines sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje. Asmenims, pateikusiems šį dokumentą užsienio šalies gydymo įstaigai, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos tos užsienio šalies teisės aktų nustatyta tvarka – tarsi tie asmenys būtų apdrausti valstybiniu (privalomuoju) sveikatos draudimu toje šalyje.
 
Taigi, siekdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje, turėtumėte išsiaiškinti, ar šalies, į kurią ketinate vykti konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis, valstybinis (privalomasis) sveikatos draudimas kompensuoja Jums reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, taip pat – ar gydymo įstaiga, kuri teiks šias paslaugas, priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai.
 
Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 20 straipsniu, E 112 formos pažymos / dokumento S2 pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmoka medicinos pagalbos paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), gavusi iš jos nustatytos formos sąskaitą, kompensuoja šias išlaidas.
 
Pacientas turi pats sumokėti paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti paslaugas teikiančios šalies teisės aktais. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. 

 

Kas reglamentuoja E 112 LT formos pažymos išdavimą?

Kam išduodama E 112 LT formos pažyma / dokumentas S2? 
Šis dokumentas išduodamas Lietuvoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, siunčiamiems gauti tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų į ES, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją, vadovaujantis Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729. 
 
Kas priima sprendimą dėl paciento siuntimo konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje?  
Sprendimą dėl paciento siuntimo konsultuoti, gydyti ir (ar) tirti užsienyje priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje komisija (toliau – Komisija). Apie priimtą sprendimą Komisija per 5 darbo dienas raštu informuoja pacientą ir (ar) jo atstovą bei ligoninę. 
 
Kokius dokumentus reikia pateikti Komisijai? 
Komisija priima sprendimą pacientą siųsti konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje gavusi iš universiteto ligoninių ar ligoninių, kuriose veikia atitinkamos universiteto klinikos, šiuos dokumentus:
 
1. gydytojų konsiliumo išvadą, kurioje turi būti nurodyti paciento asmens duomenys, klinikinė diagnozė, diagnostinių tyrimų atlikimo data ir šių tyrimų rezultatai, pacientų sveikatos būklė išvadų rašymo metu, taikytas gydymas bei jo rezultatai, reikiamas gydymas užsienio šalyje, paciento siuntimo gydytis užsienio šalyje pagrindimas ir preliminari prognozė;
2. medicinos dokumentų – gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) – išrašus lietuvių ir užsienio kalba;
3. nustatytos formos paciento siuntimą konsultuoti, išsitirti ir (ar) gydyti Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje;
4. užsienio šalies gydymo įstaigos raštą, kuriame turi būti nurodyta gydymo kaina ir informacija apie toje valstybėje taikomus mokesčius ir (ar) priemokas. Šiuo raštu patvirtinama, kad gydymo, dėl kurio pacientas siunčiamas į minėtą įstaigą, išlaidos bus apmokamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis, ir garantuojama, kad pacientui iš Lietuvos gydymas bus suteiktas E112 formos pažymos / dokumento S2 pagrindu.
 
Kas išduoda E 112 LT formos pažymas / dokumentą S2?
VLK per 5 darbo dienas išduoda E 112 formos pažymą / dokumentą S2 po to, kai Komisija priima sprendimą siųsti pacientą konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje ir pateikia Valstybinei ligonių kasai posėdžio, kuriame buvo priimtas šis sprendimas, protokolo kopiją. 
 
Koks E112 LT formos pažymos / dokumento S2 galiojimo terminas?

VLK išduota E 112 formos pažyma / dokumentas S2 galioja vienus metus. Pacientas per šį laikotarpį turi kreiptis į Komisijos sprendime nurodytą užsienio šalies gydymo įstaigą.
 
Komisijos sprendimo galiojimas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, jei:
 
– užsienio šalies gydymo įstaiga rekomenduoja tęsti gydymą užsienyje;
– gydymas turi būti tęsiamas toje pačioje užsienio šalies gydymo įstaigoje;
– atitinkamos paslaugos negali būti suteiktos laiku Lietuvoje;
– Komisijai reikiamus dokumentus pateikusios ligoninės vadovas pasirašo raštą, pritariantį siuntimo gydytis užsienio šalyje reikalingumui.
 

Ką turi žinoti pacientas, gavęs E 112 formos pažymą / dokumentą S2 ir vykstantis gauti sveikatos priežiūros paslaugų į užsienį?

E 112 formos pažymą / dokumentą S2 kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pateikite gydymo įstaigos priėmimo skyriui.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad E 112 formos pažyma / dokumentas S2 – tai ne garantinis raštas, patvirtinantis, kad išlaidos bus apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Vadovaudamasi pirmiau minėtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004, Valstybinė ligonių kasa nepriima užsienio gydymo įstaigų sąskaitų ir tiesiogiai neapmoka užsienyje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų.
 
Jei sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių vykstate į užsienio šalį, išlaidos yra kompensuojamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis ir šias paslaugas teikianti įstaiga priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai, Jums E 112 formos pažymos / dokumento S2 pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės šias paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais patvirtintą tvarką ir įkainius.
 
Jums pačiam teks sumokėti paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti paslaugas teikiančios šalies teisės aktais. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
 
Dėmesio: nors 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) išstojo iš ES,  ES ir JK pasirašė susitarimą, kuriame numatė tam tikras taisykles socialinės apsaugos koordinavimo srityje. Atsižvelgiant į šio susitarimo nuostatas,  Lietuvos Respublikos apdraustieji gali būti siunčiami gauti nemokamų  planinių sveikatos priežiūros paslaugų į Jungtinę Karalystę. Šiame susitarime numatyta, kad JK atžvilgiu koordinavimo taisyklės netaikomos ilgalaikės sveikatos priežiūros bei pagalbinio apvaisinimo srityse.
Atnaujinta: 2021-01-04