Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomasis sveikatos draudimas > Privalomojo sveikatos draudimo nustatymo tvarka
Privalomojo sveikatos draudimo nustatymo tvarka

Įregistruotų į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (toliau – Registras) draudžiamųjų duomenys papildomi duomenimis apie jų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpius, nustatomus Registre automatiniu būdu pagal Registro duomenų teikėjų ir susijusių registrų pateiktus duomenis apie draudžiamųjų teisinį statusą ir (arba) mokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Jei asmuo nėra įregistruotas į Registrą, jo privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nenustatomi.

Privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis draudžiami asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, išskyrus dirbančius ir vykdančius ekonominę veiklą asmenis, kurie privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas šio įstatymo nustatyta tvarka, taip pat asmenis, kuriems pagal ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus Sveikatos draudimo įstatymas netaikomas, nes privalomuoju sveikatos draudimu jie yra apdrausti kitoje ES šalyje.

 

 Apdraustųjų grupėDuomenų šaltinisDraudimo nustatymo tvarka
1.gaunantys pareigūnų ir karių valstybines pensijas (už tarnybą, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių)

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ​ ​

privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų pensijų gavimo pradžios ir pabaigos datas
2.privalomojo karo tarnybos kariaidraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datas
3.privalomojo karo tarnybos kariai, kurie, paskelbus mobilizaciją, pašaukti į karinius mokymusdraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų karinių mokymų pradžios ir pabaigos datas
4.draudžiamieji, kurie yra užregistruoti teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai

 

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ​

privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal bedarbio statuso įgijimo ir netekimo datas
5.draudžiamieji, dalyvaujantys vykdant teritorinių darbo biržų organizuojamas profesinių mokymų priemonesprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal darbo biržos suteikto statuso įgijimo ir netekimo datas
6.draudžiamieji, kurie yra pripažinti neįgaliaisiais teisės aktų nustatyta tvarkaNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal neįgaliems asmenims nustatyto darbingumo lygio (jei jis nustatytas) ar neįgalumo lygio (jei jis nustatytas), ar bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių (jei jie nustatyti), pradžios ir pabaigos datas
7.draudžiamieji pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai, reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat draudžiamieji Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo dalyviai, buvę geto kaliniai, mažamečių fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai ir draudžiamieji, kuriems įstatymų nustatyta tvarka pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusasLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrasprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo statuso įgijimo ir netekimo datas
8.valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekančių vienuolinę formaciją naujokaivalstybės pripažįstamos tradicinės religinės bendrijosprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo statuso įgijimo ir netekimo datas
9.draudžiamieji, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonėsRokiškio psichiatrijos ligoninėdraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo šiems draudžiamiesiems pradžios ir pabaigos datas
10.nuolat gyvenantys Lietuvoje Rusijos Federacijos kariškiai pensininkai ir jų šeimos nariai, turintys teisę į kompensuojamą medicinos pagalbą Lietuvos RespublikojeSocialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikojelaikotarpiai, kuriais Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams ir jų šeimos nariams sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos kompensuojamos Rusijos lėšomis, automatiškai nustatomi pagal Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje pateiktus duomenis apie šių laikotarpių pradžios ir pabaigos datas
11.dirbantys pagal darbo sutartis, turintys darbo arba jų esmę atitinkančius santykius draudžiamieji

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) ​ ​

privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų darbo arba jų esmę atitinkančių santykių pradžios ir pabaigos datas
12.draudžiamieji, kurie yra nutraukę darbo arba jų esmę atitinkančius santykius ir kuriems yra išmokėtos (apskaičiuotos) išeitinės išmokos ar kompensacijosprivalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai galioja tiek mėnesių, už kiek buvo išmokėta (apskaičiuota) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija
13.draudžiamieji, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas (išskyrus draudžiamuosius, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokančius nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokosprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo ataskaitiniais metais duomenis, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos sumokėjimo datos. Šie laikotarpiai trunka tiek mėnesių, už kiek ataskaitiniais metais buvo sumokėta, bet ne ilgiau nei iki ataskaitinių metų pabaigos
14.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia (ne žemės ūkio) veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenis, skaičiuojant nuo įmokos sumokėjimo datos, ir trunka tiek mėnesių, už kiek buvo sumokėta ​ ​ ​ ​ ​ ​

15.individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat mažųjų bendrijų nariai
16.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV)
17.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir nėra PVM mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 EDV
18.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau negu 2 EDV (nesvarbu, ar tokie draudžiamieji yra PVM mokėtojai, ar ne)
19.draudžiamieji, kurie vykdo individualią veiklą pagal įsigytus verslo liudijimus
20.savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas draudžiamieji
21.meno kūrėjo statusą turintys draudžiamiejiValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal meno kūrėjo statuso įgijimo ir jo netekimo datas
22.draudžiamieji, kurie pagal paslaugų kvitą teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugasValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal duomenis apie suteiktą pagal paslaugų kvitą žemės ūkio ir miškininkystės paslaugą ir ją teikusį asmenį
23.draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas pašalpas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datas
24.draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensijąValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų pensijų gavimo pradžios ir pabaigos datas
25.nedirbantys darbingo amžiaus draudžiamieji, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gautiValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimo datą
26.draudžiamieji, atliekantys savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarkaValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų savanoriškos praktikos atlikimo pradžios ir pabaigos datas
27.draudžiamieji, esantys kardomojo kalinimo vietose, taip pat apie nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmesInformatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys)draudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo teisinio statuso įgijimo ir netekimo datas
28.draudžiamieji mokiniai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi formą kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi formą savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi formą kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi formą savarankišku mokymo proceso organizavimo būduŠvietimo informacinių technologijų centras (Mokinių registro duomenys)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal pilnamečių asmenų mokinio statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Tais atvejais, kai mokinio statuso netekimo data Mokinių registre nenurodoma, privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis tęsiamas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Jei iki tų metų pabaigos Mokinių registras nepateikia duomenų apie mokinio statuso netekimo datą, privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis toliau tęsiamas prasidėjusiais einamaisiais mokslo metais
29.draudžiamieji Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų programasŠvietimo informacinių technologijų centras (Studentų registro duomenys)privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal studento statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Tais atvejais, kai studento statuso netekimo data Studentų registre nenurodoma, draudžiamojo privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis tęsiamas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Jei iki tų metų pabaigos Studentų registras nepateikia duomenų apie studento statuso netekimo datą, privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis toliau tęsiamas prasidėjusiais einamaisiais mokslo metais
30.užsieniečiai, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos RespublikojeLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Užsieniečių registro duomenys)draudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal suteiktos laikinosios apsaugos pradžios ir pabaigos datas
31.draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar bet kurios rūšies šalpos kompensacijąLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijaprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų pensijų ar šalpos kompensacijų gavimo pradžios ir pabaigos datas
32.draudžiamieji nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialines pašalpasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijaprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal socialinių pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datas
33.draudžiamieji, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašąVLKprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpių pradžia automatiškai nustatoma pagal susirgimo šiomis ligomis datą, o laikotarpių galiojimo trukmė – pagal Visuomenei pavojingų užkrečiamųjų ligų ir privalomojo sveikatos draudimo galiojimo terminų sąrašą (žr. žemiau)
34.draudžiamieji, kuriems Sveikatos draudimo įstatymas taikomas vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentaisVLKsveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal ES socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos duomenis apie laikotarpių, kuriais draudžiamasis turi teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES valstybėje narėje, pradžios ir pabaigos datas
35.draudžiamieji iki 18 metųLietuvos Respublikos gyventojų registrasprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal asmens duomenis – nuo draudžiamojo gimimo datos iki pilnametystės datos
36.draudžiamosios nedirbančios nėščios moterysLietuvos ar kitos ES valstybės narės gydymo įstaigos (gydytojo) išduotą dokumentą, patvirtinantį nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą), teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamojiprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateiktą dokumentą pagal nėštumo savaičių skaičių arba numatomą gimdymo datą – nuo 28 nėštumo savaitės iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo arba 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo
37.šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomisvaiko (-ų) duomenis ir prašymą nustatyti draudimo laikotarpį teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasisprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi vienam iš tėvų (įtėvių) įvertinant vaikų skaičių ir amžių pagal prašyme nurodytus duomenis – nuo prašyme nurodytos datos arba nuo vaiko gimimo datos iki jam sukaks 8 metai (jei auginamas vienas vaikas) arba iki antro (priešpaskutinio) nepilnamečio vaiko pilnametystės (jei auginami du ir daugiau nepilnamečių vaikų)
38.vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomisvaiko (-ų) duomenis ir dokumentus, patvirtinančius draudžiamojo pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius, teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasisprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi globėjui (rūpintojui) įvertinant vaikų skaičių ir amžių pagal pateikto dokumento duomenis – nuo vaiko globos (rūpybos) nustatymo datos iki globojamajam vaikui sukaks 8 metai (jei globojamas vienas vaikas) arba nuo globos (rūpybos) nustatymo datos iki antro globojamo vaiko pilnametystės (jei globojami du ir daugiau nepilnamečių vaikų), bet ne ilgiau, nei teisės aktais nustatyta atitinkamų vaikų globa (rūpyba). Laikinos globos (rūpybos) atveju nustatomas 2 (dvejų) metų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) paskyrimo (patvirtinimo) priėmimo datos (arba nuo privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
39.Lietuvos gyventojai, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose ir pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomisdokumentą, patvirtinantį studijas ES valstybės narės aukštojoje mokykloje (turi būti nurodyta studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos), teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasisprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – nuo dokumente nurodytos studijų (studijų dalies) pradžios datos iki einamųjų mokslo metų studijų (studijų dalies) pabaigos datos arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos datos (jei studijų arba studijų dalies pabaigos data dokumente nenurodyta)
40.šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomisslaugomo asmens (savo vaiko) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį laikotarpį, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis), teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasis privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – pagal laikotarpio, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens (vaiko) neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis, pradžios ir pabaigos datas. Jei šio laikotarpio pabaigos data pateiktame dokumente nenurodoma, privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis pirmą kartą nustatomas iki slaugomo vaiko pilnametystės arba 5 (penkeriems) metams nuo neįgalumo (nedarbingumo) lygio arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo datos (arba nuo privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
41.draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, nustatyta tvarka paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia)slaugomo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį jo pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius, taip pat dokumentą, patvirtinantį laikotarpį, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis, teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasis privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateiktų dokumentų duomenis – nuo globėjų (rūpintojų) paskyrimo datos iki šios globos (rūpybos) pabaigos datos, jeigu ji nurodyta globos (rūpybos) skyrimo dokumentuose. Tais atvejais, kai dokumente globos (rūpybos) laikotarpis nenurodomas arba nurodomas neterminuotas laikotarpis, nustatomas 5 (penkerių) metų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) paskyrimo priėmimo datos (arba nuo privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis globėjas ar rūpintojas dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
42.draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą ir pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomisdokumentą, patvirtinantį atitinkamo teisinio statuso galiojimo laikotarpį (savivaldybės administracijos išduotą Nepriklausomybės gynėjų ir nukentėjusių asmenų pažymėjimą), teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasis privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – nuo teisinio statuso įgijimo datos iki sukaks senatvės pensijos amžius
43.užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikojedokumentą, patvirtinantį prieglobsčio prašytojo statusą, teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasis draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – prieglobsčio prašytojo statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Jei užsieniečio pateiktame dokumente prieglobsčio prašytojo statuso galiojimo pradžios ir (arba) pabaigos datos nenurodomos, nustatomas 3 (trijų) mėnesių draudimo galiojimo laikotarpis, skaičiuojant nuo pateikto dokumento išdavimo datos arba nuo užsieniečio prašymo suteikti prieglobstį pateikimo datos
44.nelydimi nepilnamečiai užsieniečiaiasmens duomenis kartu su duomenimis apie suteikto teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai, įstaigos ar tarnybos, nustačiusios Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietįprivalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas arba iki jų pilnametystės (jei teisinis statusas nustatytas neterminuotam laikotarpiui)
45.draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra užsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai (tik turintys leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)savo ir nepilnamečių savo šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (leidimus laikinai gyventi) teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriui pateikia draudžiamasis privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal teritorinės darbo biržos suteikto bedarbio statuso įgijimo ir netekimo datas

 

Laikinai gyvenantys užsieniečiai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis nedraudžiami (išskyrus draudžiamuosius užsieniečius, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra užsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai, bei jų šeimos narius).

Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir besimokantys vidurinio arba profesinio lygmens mokyklose užsienyje, privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis nedraudžiami.

Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., pirmosios pakopos studijas) užbaigia vasaros laikotarpiu, nenutraukdami studijų keičia mokslo kryptį, mokslo ar studijų įstaigą, tuo pačiu vasaros laikotarpiu po pirmosios pakopos studijų baigimo stoja į antrosios pakopos studijas ir pan., privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 31 dienos.

Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., antros pakopos kursą) užbaigia žiemos laikotarpiu, nenutraukiant studijų atideda diplomo ginimą, dėl ko jų studento statusas pratęsiamas dar vienam semestrui, privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki mokslo arba studijų baigimo mėnesio pabaigos.

Privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis apdraustų moksleivių ir studentų, nutraukiančių savo mokslą arba studijas, privalomojo sveikatos draudimo galiojimas baigiasi mokslo arba studijų nutraukimo mėnesio paskutinę dieną.

Pasibaigus privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiui, draudžiamasis (pvz., asmuo, kurio gydymas tęsiamas) turi teisę papildomai dar vieną mėnesį gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones). Šis papildomas mėnuo prasideda iškart po to, kai pasibaigia draudiminis mėnuo, už kurį privalomojo sveikatos draudimo įmoka yra sumokėta.

Tai, kad valstybė garantuoja draudžiamiesiems papildomą mėnesį, per kurį jie gali gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, neatleidžia nuo prievolės sumokėti už šį mėnesį nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmoką. Sumokėjus privalomojo sveikatos draudimo įmoką iki atitinkamo papildomo mėnesio paskutinės dienos, šis mėnuo tampa draudiminiu.

Draudžiamieji, kurie priklauso lentelės 1, 3, 9, 10, 27, 30, 34, 43 ir 45 eilutėse nurodytoms draudimo grupėms, neturi teisės dar vieną mėnesį gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, todėl papildomas mėnuo jiems nenustatomas.

 

Informacija parengta pagal Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašą, patvirtinta Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-112. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/587e460049dd11e7846ef01bfffb9b64

 

 

Atnaujinta: 2019-08-19