Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomasis sveikatos draudimas > Apie draudžiamuosius privalomuoju sveikatos draudimu
Apie draudžiamuosius privalomuoju sveikatos draudimu

Apsidraudusiam žmogui yra teikiama ne tik būtinoji medicinos pagalba, bet ir visos teisės aktais nustatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu, už medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) jis turi mokėti pats (pagal nustatytus bazinius paslaugų dydžius).

 

Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje;
 • leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai (išskyrus asmenis, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas), kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;
 • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
 • užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

 

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu laikomi:

 • asmenys, už kuriuos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, nustatytos šio įstatymo 17 straipsnio 1, 3 ir 6 dalyse, ir asmenys, kurie šio įstatymo nustatyta tvarka moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, nustatytas 17 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 dalyse;
 • valstybės lėšomis draudžiami asmenys:
 • asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;
 • teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;
 • nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 • moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, taip pat nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų;
 • asmenys iki 18 metų;
 • Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas, Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
 • valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);
 • asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;
 • asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;
 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai, reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose, gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
 • asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;
 • buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;
 • valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;
 • asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;
 • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
 • nesulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis (Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu).
 • asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

Valstybės lėšomis draudžiami asmenys pagal draudžiamųjų kategorijas

2017 metų valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą dydis yra 39 procentai Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 283,3 euro už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.

 

Lietuvos Respublikos draudžiamojo kategorija Kaip nustatomas draudimas ir ką daryti, kad draudimas nenutrūktų
Draudžiamieji, gaunantys įstatymų nustatytą pensijąDraudimas nustatomas automatiškai, pradėjus gauti pensiją
Draudžiamieji, gaunantys šalpos kompensacijąAutomatiškai
Teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartysAutomatiškai

Nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą (šiuo metu 30 metų) valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

 

Automatiškai tik tuomet, kai stažas apskaičiuotas ir patvirtintas „Sodroje".

Apdraustajam reikia kreiptis dėl stažo apskaičiavimo ar pažymos apie stažą.

Stažas apskaičiuojamas pateikus prašymą „Sodrai":

 • atvykus į Sodrą (teritorinį skyrių);
 • paštu, per pasiuntinį;
 • elektroniniu būdu, prisijungus prie „Sodros" elektroninės sistemos.
Moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos.Automatiškai
Nedirbančio moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymoReikia pateikti TLK dokumentą su duomenimis apie nėštumo laikotarpį. Šį dokumentą išduoda gydytojas.
Vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 m., taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikųReikia atvykti į TLK ir pranešti, kuris iš tėvų bus draudžiamas valstybės lėšomis. Reikia turėti savo ir vaiko (vaikų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Vienas iš globėjų, auginantis vaiką iki 8 m., taip pat vienas iš globėjų, auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikųReikia atvykti į TLK ir pateikti savo ir globojamo vaiko (vaikų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju ir globos laikotarpiais
Draudžiamieji iki 18m.Automatiškai

 Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas;

Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu

Automatiškai, kai duomenis pateikia universitetai ir mokyklos, kuriose jie studijuoja ar mokosi
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas,Reikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą su duomenimis apie studijas ES valstybės narės aukštojoje mokykloje (studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos data).
Valstybės remiami draudžiamieji, gaunantys socialinę pašalpąAutomatiškai
Draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygisReikia pateikti TLK apie save ir slaugomą asmenį (savo vaiką) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentus su duomenimis apie neįgalumo lygį
Draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);Reikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju), globos (rūpybos) laikotarpiais, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimą pripažinti asmenį nedarbingu/nustatyti specialiojo nuolatinės slaugos poreikį
Draudžiamieji, pripažinti neįgaliaisiaisAutomatiškai
Draudžiamieji, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamomis ligomis, įtrauktomis į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašąAutomatiškai
Draudžiamieji pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys; tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, draudžiamieji, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo, draudžiamieji, buvę geto kaliniai, taip pat buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai, draudžiamieji, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas.

Automatiškai.

Dėl statuso nustatymo reikia kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą.

Draudžiamieji, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose, gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumąReikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą su duomenimis apie teisinio statuso suteikimo arba galiojimo laikotarpiais
Draudžiamieji valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai.Duomenis automatiškai pateikia  religinė bendrija, kuriai priklauso asmuo, turintis dvasininko statusą
Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiaiAutomatiškai
Draudžiamieji, atliekantys savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka.Automatiškai

 

 

Savarankiškai draudžiasi ir įmokas moka

 

Kategorija Įmokos dydis nuo 2016-07-01, Eur per mėnesį Ką daryti, kad draudimas nenutrūktų
Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą 34,20

 

 

Laiku sumokėti nustatyto dydžio įmoką.

Dėl įmokų dydžių, sąskaitos Nr., ir įmokos kodų kreiptis į Sodrą, kuri administruoja  šias įmokas.

 

​ ​
Ūkinės ar mažosios bendrijos nariai, individualių įmonių savininkai34,20
Žemės ūkio valdytojai iki 4 EDV34,20
Asmenys vykdantys individualią  veiklą pagal verslo liudijimą34,20
Žemės ūkio valdytojai virš 2 EDV34,20
Žemės ūkio valdytojai iki 2 EDV11,40
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys34,20

 

Atnaujinta: 2017-01-18