Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomasis sveikatos draudimas > Apie draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą
Apie draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą
Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras yra valstybės registras, kurio paskirtis – registruoti draudžiamuosius, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir įstatymų nustatytais atvejais teikti duomenis apie draudžiamuosius, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.
 
Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti draudžiamuosius, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis nustatyti draudžiamiems asmenims privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius ir teikti šių laikotarpių duomenis registro duomenų gavėjams.
 
Draudžiamųjų registro valdytojas ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VKL).
 
Registro tvarkytojai ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra VLK ir teritorinės ligonių kasos (TLK):
 
Vilniaus teritorinė ligonių kasa        www.vilniaustlk.lt
Kauno teritorinė ligonių kasa          www.ktlk.lt
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa     www.klaipedostlk.lt
Šiaulių teritorinė ligonių kasa          www.siauliutlk.lt
Panevėžio teritorinė ligonių kasa    www.paneveziotlk.lt

 

Duomenis apie draudžiamuosius VLK teikia:
 
 • Užimtumo tarnyba pateikia draudžiamųjų bedarbio statuso registravimo pradžios ir pabaigos datas;
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija pateikia duomenis apie draudžiamuosius, gaunančius pareigūnų ir karių valstybines pensijas (už tarnybą, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių), – šių asmenų pensijų gavimo pradžios ir pabaigos datas; taip pat apie Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karius – šių asmenų privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datas; bei Lietuvos Respublikos privalomosios karo tarnybos karius, paskelbus mobilizaciją pašauktus į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo, – šių asmenų karinių mokymų pradžios ir pabaigos datas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikia duomenis apie asmenims nustatyto darbingumo lygio (jeigu jis buvo nustatomas), nustatyto neįgalumo lygio (jeigu jis buvo nustatomas), nustatytų bendrų pirminių specialiųjų poreikių pradžios ir pabaigos datas;
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateikia duomenis apie draudžiamiems suteikto atitinkamo teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas;
 • valstybės pripažįstamos tradicinės religinės bendrijos pateikia duomenis apie draudžiamuosius dvasininkus;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija pateikia duomenis apie Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinį, kartu su Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpio pradžios ir pabaigos datomis;
 • viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė pateikia duomenis apie draudžiamuosius – šiems asmenims taikomų priverčiamųjų medicinos priemonių pradžios ir pabaigos datas;
 • Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje pateikia Rusijos Federacijos kariškių pensininkų ir jų šeimos narių duomenis;
 • Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikia duomenis apie draudžiamuosius, kuriems suteiktas perkeliamojo asmens statusas ir kurie yra įrašyti į perkeliamųjų asmenų sąrašą – perkeliamųjų asmenų statuso įgijimo pradžios ir pabaigos datas.

 

Duomenis apie draudžiamuosius teritoriniams registro tvarkytojams (TLK pagal gyvenamąją vietą) VLK nustatyta tvarka teikia:
 
 • draudžiamosios nedirbančios moterys pateikia teritoriniam registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis, dokumentą su duomenimis apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti;
 • šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui   savo ir savo vaiko (-ų) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis;
 • vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui globėjo ir globojamųjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis, dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju ir globos laikotarpiais;
 • draudžiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir dokumentą su duomenimis apie studijas ES valstybės narės aukštojoje mokykloje (studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti;
 • šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save ir slaugomą asmenį (savo vaiką): asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis, dokumentus su duomenimis apie neįgalumo (nedarbingumo) lygio nustatymą arba nurodytais specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiais;
 • draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save ir slaugomą neįgalų asmenį: asmens kodus, vardus, pavardes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju), globos (rūpybos) laikotarpius, taip pat dokumentus su duomenimis apie neįgalumo (nedarbingumo) lygio nustatymą arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpius;
 • draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir dokumentą su duomenimis apie teisinio statuso suteikimo arba galiojimo laikotarpiais;
 • užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir dokumentą su teisinio statuso suteikimo arba galiojimo laikotarpiais;
 • nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai, įstaigos ar tarnybos, nustačiusios Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietį, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui nelydimo nepilnamečio užsieniečio asmens duomenis ir jam suteikto teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas;
 • draudžiamieji, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, ir turintys teisę būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos įstaigos išduotą E formos pažymą, kurioje nurodyti privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai;
 • nuolat ar laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje piliečiai šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, ir Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys šalyse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, bei turintys teisę būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir dokumentų, patvirtinančių teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, duomenis.
 
Draudžiamųjų registro duomenų taisymas
 
Registro duomenys taisomi:
 
 • VLK ar teritorinio registro tvarkytojo iniciatyva;
 • Jeigu nustatoma, kad dėl VLK ar TLK kaltės į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, VLK ar TLK privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo savo iniciatyva juos ištaisyti ir neatlygintinai pranešti (raštu, el. būdu) apie tai registro duomenų gavėjams ir kitiems, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys perduoti;
 • Gavus suinteresuoto asmens (duomenų subjekto, registro duomenų teikėjo, registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo) prašymą (raštu, el. paštu) ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus.
 
Jeigu nustatoma, kad sąveikos būdu gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, registro objekto registravimo procedūra nestabdoma. Susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas neatlygintinai informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, jam persiunčiamos dokumentų, įrodančių, kad duomenys neatitinka, kopijos.
 
Jeigu nustatoma, kad registro duomenys, gauti sąveikos būdu, gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, TLK ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tariamų netikslumų nustatymo informuoja apie tai (raštu, el. būdu) VLK. VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša registro duomenų teikėjui arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs VLK prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
 
Gavusi registro duomenų teikėjo, informacinės sistemos ar susijusio registro, kurio duomenys į registrą įrašyti sąveikos būdu, motyvuotą atsisakymą pateikti patikslintus duomenis, VLK per 3 darbo dienas nuo atsisakymo gavimo apie tai praneša (raštu, el. būdu) informaciją dėl tariamų netikslumų pateikusiai TLK, o TLK privalo apie tai informuoti asmenį, kurio duomenys gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, per 3 darbo dienas nuo VLK atsakymo gavimo.
 
Neteisingi, netikslūs registro duomenys, kurie į registrą įrašyti sąveikos būdu, taisomi automatiškai, registro duomenų teikėjui, informacinei sistemai arba susijusiam registrui sąveikos būdu pateikus duomenų patikslinimus (atnaujinimus, papildymus).

 

Draudžiamasis, patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:
 
 • susipažinti su registre tvarkomais savo, nepilnamečių savo vaikų, o pateikęs atitinkamą dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, – įvaikių ir asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenimis;
 • pateikęs prašymą (raštu, el. paštu) ir netikslumus pagrindžiančius dokumentus, reikalauti patikslinti neteisingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis.
 
Gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo prašymą (raštu, el. paštu) ištaisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo suinteresuoto asmens reikalavimą ištaisyti duomenis pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaiso prašyme nurodytus netikslumus ir informuoja (raštu, el. paštu) apie tai reikalavusį to asmenį. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į kitą registro duomenų teikėją, jis turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, privalo apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti (raštu, el. paštu) suinteresuotam asmeniui ir nurodyti pratęsimo priežastis.
 
Jeigu nustatoma, kad suinteresuoto asmens prašymas ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis nepagrįstas, registro tvarkytojas atsisako ištaisyti duomenis ir apie tai praneša (raštu, el. paštu) prašymą pateikusiam suinteresuotam asmeniui, nurodydamas atsisakymo motyvus.
 
Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 968. Prieiga per internetą:

 

Atnaujinta: 2020-07-23