Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Ūkio subjektų priežiūra
Ūkio subjektų priežiūra
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių (toliau – įstaigos ir įmonės), sudariusių sutartis su VLK ar teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK), teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, atitikties nustatytiems reikalavimams ir vaistų, medicinos pagalbos priemonių bei ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, išrašymo, išdavimo (pardavimo) ir kitą su tuo susijusią įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vadovaujantis VLK direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-10 patvirtintu Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros tvarkos aprašu.
 
Vykdydami įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą, VLK ir TLK specialistai atlieka:
 
1. Įstaigų ir įmonių konsultavimą.
2. Įstaigų ir įmonių veiklos duomenų privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ stebėseną.
3. Planines ir neplanines kontrolės procedūras įstaigose ir įmonėse.
4. Taiko poveikio priemones, numatytas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros tvarkos apraše.
5. Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros analizę.

Informacija apie vykdomą ūkio subjektų priežiūrą

Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą, sąrašas

VLK ir TLK priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas

Informacija apie planinius patikrinimus

Kontroliniai klausimynai

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių veiklos rizikos vertinimas

Veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo rodikliai

Ūkio ministerijos parengtas informacinis leidinys (lankstinukas) „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos"

Ūkio subjektų veiklos priežiūros pertvarkos viešinimas: Ūkio ministerijos vaizdo medžiaga

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

Atnaujinta: 2020-08-07