Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Konkursai > Konkursai į valstybės tarnybą
Konkursai į valstybės tarnybą

Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašymas

 

Skelbimo Nr.:7469
Skelbimo data:2018-06-19
Konkursą organizuojanti įstaiga:Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos:Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

 

ORTOPEDIJOS TECHNIKOS KOMPENSAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti teisės aktais nustatyta tvarka privalomąjį sveikatos draudimą ortopedijos techninių priemonių kompensavimo srityje.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinime.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;

6.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;

6.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą magistro kvalifikacinio laipsnio socialinių arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje;

6.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atlieka ortopedijos techninių priemonių kompensacijai skiriamų lėšų poreikio prognozę;

7.2. Atlieka ekspertinį darbą vertinant ortopedijos technines priemones gaminančių įmonių (toliau – ortopedijos įmonių) paraiškas sudaryti sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis;

7.3. Rengia sutarčių su ortopedijos įmonėmis dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis projektus;

7.4. Vertina kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymų teisinį pagrįstumą;

7.5. Medicininiu bei ekonominiu aspektu vertina apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu bei ortopedijos įmonių prašymus kompensuoti ortopedijos technines priemonių, kurioms taikomos atskiros teisės aktų nustatytos skyrimo sąlygos, įsigijimo išlaidas (kai būtinas VLK pritarimas);

7.6. Atlieka ekspertinį darbą vertinant dokumentus, pagal kuriuos kompensuojamos ortopedijos techninės priemonės – nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, tinkamai parengti, ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;

7.7. Kontroliuoja ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą bei su tuo susijusią sveikatos priežiūros įstaigų ir ortopedijos įmonių veiklą, kontroliuoja, kaip šią funkciją atlieka teritorinės ligonių kasos, teikia šiuo klausimu teritorinėms ligonių kasoms metodines rekomendacijas;

7.8. Vykdo ortopedijos įmonių veiklos kontrolę savo kompetencijos ribose;

7.9. Kontroliuoja sutarčių su ortopedijos įmonėmis vykdymą;

7.10. Rengia ataskaitas, susijusias su ortopedijos techninių priemonių kompensavimu;

7.11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla;

7.12. Rengia ir teikia atsakingam VLK darbuotojui informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinei VLK svetainei atnaujinti ir (arba) koordinuoja šios informacijos teikimą;

7.13. Rengia teisės aktų, raštų susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

7.14. Dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų darbe;

7.15. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

7.16. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;

7.17. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas:(8 5) 236 4142
El. paštas:danute.radziuniene@vlk.lt
Skelbimas publikuojamas iki:2018-07-10

 

 

 

Atnaujinta: 2018-06-20