Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES > Dokumentas S1 ( E106, E109, E120, E121 formos pažyma)
Dokumentas S1 ( E106, E109, E120, E121 formos pažyma)
Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, žemiau pateiktų reglamentų nuostatos šios valstybės atžvilgiu bus taikomos pereinamuoju laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 
Dokumentas S1 – tai dokumentas, patvirtinantis asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje (toliau – LR apdraustieji), bet gyvenančių kitoje Europos Sąjungos valstybėje (toliau – ES šalyje), teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje ES šalyje.  
 
Dokumentas S1 galioja ES, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje. Šis dokumentas pakeitė E 106, E 109, E 120 ar E 121 formos pažymas.
 
Kam išduodamas dokumentas S1?

 

Dokumentas S1 reikalingas, kai asmuo ir (ar) jo šeimos nariai gyvena kitoje ES šalyje nei ta, kurioje jis (jie) dirba ir yra apdraustas (-i) socialiniu draudimu. Šiuo dokumentu taip pat gali naudotis darbuotojų migrantų šeimos nariai, likę gyventi gimtinėje, bet įgiję teisę į sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje šiuo metu dirba apdraustas jų šeimos narys (jei jie neturi teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugų pagal gyvenamosios šalies teisės aktus).
 
Dokumentu S1 taip pat naudojasi į pensiją išėję ir kitoje ES šalyje gyvenantys asmenys.
 
LR apdraustiesiems dokumentai S1 išduodami teritorinėse ligonių kasose.  
 
Teisę gauti dokumentą S1 turi kitoje ES šalyje gyvenantys LR apdraustieji, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos:
 
1)      asmenys, dirbantys Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos;
2)      asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą valstybinio socialinio draudimo pensiją arba kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei jų Lietuvoje įgytas stažas yra didžiausias ir jeigu jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus;
3)      LR apdraustųjų, nurodytų Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose, šeimos nariai, jei jie neturi tesės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus.
 
Koks teisės aktas reglamentuoja dokumento S1 išdavimą?

 

VLK direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo".
 
Kokius dokumentus reikia pateikti teritorinei ligonių kasai, norint gauti dokumentą S1?

 

LR apdraustasis turi pateikti teritorinei ligonių kasai:

  1. užpildytą prašymą išduoti dokumentą S1;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės.
 
Jei nepakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti, teritorinės ligonių kasos darbuotojas kreipiasi į:

  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybą, prašydamas patvirtinti, kad asmeniui yra taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai (dokumentas A1 arba kitas dokumentas) ir jo darbo stažo Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES šalyje pakanka;
  • Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą dėl informacijos apie Lietuvos Respublikos apdraustojo ar jo šeimos narių teisės gauti išmokas natūra pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus patvirtinimo;
  • ES šalies įstaigą ar patį Lietuvos Respublikos apdraustąjį dėl papildomos informacijos suteikimo.

 

Kaip naudotis dokumentu S1?

 

Teritorinės ligonių kasos išduotą dokumentą S1 reikia nedelsiant pateikti savo gyvenamosios ES šalies įstaigai, atsakingai už asmenų registravimą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Tai gali būti gyvenamosios ES šalies teritorinė ligonių kasa, sveikatos draudimo ar socialinio draudimo įstaiga arba kita tokias funkcijas vykdanti įstaiga.
 
Užregistravęs dokumentą S1 gyvenamosios ES šalies įstaigoje, asmuo įgyja teisę šioje šalyje gauti sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies apdraustieji. Jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmoka įstaiga, kurioje buvo užregistruotas dokumentas S1. Tuo tarpu paslaugas suteikusios įstaigos išlaidas kompensuoja VLK.
 
Kada nutraukiamas dokumento S1 galiojimas?
 
LR apdraustajam įsidarbinus gyvenamojoje ar kitoje ES šalyje, jis privalo apie tai informuoti dokumentą S1 išdavusią Lietuvos teritorinę ligonių kasą.
 
Dokumento S1 galiojimą gali nutraukti:
 
1) Lietuvos teritorinė ligonių kasa, išsiaiškinusi, kad asmuo prarado apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą Lietuvoje arba dėl kitų priežasčių nebeturi teisės gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje ES šalyje, kurioje yra užregistravęs dokumentą S1 (pvz., nebegyvena toje šalyje ar įsidarbino joje);
2) asmens gyvenamosios ES šalies įstaiga, išsiaiškinusi, kad jis buvo apdraustas socialiniu draudimu pagal tos ES šalies teisės aktus arba dėl kitos priežasties prarado teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas toje ES šalyje.
 

Informacija kitose ES šalyse privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims

Jei asmuo dirba kitoje ES šalyje, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje, dėl dokumento S1 reikėtų kreiptis į ES šalies, kurioje jis dirba ir yra apdraustas socialiniu draudimu, kompetentingą įstaigą (pavyzdžiui, vietos ligonių kasą, socialinio draudimo ar kitą įstaigą). Tik ši įstaiga, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais, gali priimti sprendimą išduoti dokumentą S1 (ar atitinkamą E formos pažymą, jei toje ES šalyje dokumentai S1 dar nėra išduodami). Dokumentą S1 reikia užregistruoti bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorinėje ligonių kasoje.
 
Užregistravęs pasirinktoje Lietuvos Respublikos teritorinėje ligonių kasoje dokumentą S1, asmuo įgyja teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei kompensuojamuosius vaistus tokia pat tvarka, kaip ir Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir įsigytų kompensuojamųjų vaistų išlaidas apmokės teritorinė ligonių kasa. Vėliau Privalomojo sveikatos draudimo išlaidas kompensuos kompetentinga įstaiga, išdavusi dokumentą S1.

 

​Aktualu
Prašymo išduoti dokumentą S1 forma
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“

 

Atnaujinta: 2020-08-06