Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Medicinos priemonių nuoma > Deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai
Deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

Vadovaujantis Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 (toliau – Aprašas), 14 punktu, deguonies aparatą (deguonies koncentratorių, suspausto deguonies cilindrą, suskystinto deguonies rezervuarą), skirtą kvėpavimo nepakankamumui gydyti, dirbtinės plaučių ventiliacijos (toliau – DPV) aparatą, veikiantį invaziniu arba neinvaziniu būdu, kai naudojamas tracheostominis vamzdelis, DPV aparatą, veikiantį neinvaziniu būdu, kai naudojama kaukė arba kaniulės, nešiojamąjį gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatą, DPV aparatą, veikiantį slėgio adaptuotos palaikomosios ventiliacijos režimu ir DPV aparatą, veikiantį invaziniu arba neinvaziniu būdu per kaukę arba kandiklį (toliau – medicinos priemonės) įrašyti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo".

Gydymas deguonimi – lėtinio kvėpavimo nepakankamumo gydymo būdas, kai skiriamas didesnės koncentracijos deguonis, palyginti su jo koncentracija ore (žymima kodu J96.1 arba kodu J96.9 pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija, TLK-10-AM),)

 1. Medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis apdraustiesiems, kuriems medicinos priemonės pagal gydytojų konsiliumo išvadą yra būtinos sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti:
  1. ambulatorinio gydymo deguonimi skyrimo tikslingumą nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas;
  2. ambulatorinio gydymo DPV aparatais skyrimo tikslingumą nustato tretinio lygio pulmonologijos ir (ar) reanimacijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas;
 2. Medicinos priemonėmis pacientus aprūpina įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK (šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt), tad pacientas su gydytojų konsiliumo sprendimu turi apsilankyti vienoje iš įmonių sudariusių sutartį dėl medicinos priemonių.
 3. Įmonė pateikia paciento prašymą ir konsiliumo išvadą per Medicinos priemonių (prietaisų) nuomos posistemį (toliau – MPN posistemis) VLK.
 4. VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrius įmonės prašymą išnagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėję prašymą šio skyriaus darbuotojai per MPN posistemį prašymą patvirtina arba anuliuoja, jeigu pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų.
 5. Įmonė sudaro sutartį su pacientu.
 6. Sudariusi sutartį su pacientu įmonė į MPN posistemį įveda nuomojamos medicinos priemonės modelį ir serijos numerį ir įkelia perdavimo–priėmimo aktą.
 7. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui įmonė VLK per EVIS MPN posistemį pateikia sąskaitas už praeitą mėnesį, aptarnautus pacientus ir gauna apmokėjimą.
 

 Teisės aktų projektai

 Deguonies aparatus išduodančių įmonių sąrašas

 Dirbtinės plaučių ventiliacijos ir gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatus     išduodančių įmonių sąrašas

 Teisės aktai ir kiti dokumentai

 Aktualijos

Atnaujinta: 2020-11-30