Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2018 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2018 m. veiklos užduotys

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORĖS JŪRATĖS SABALIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Parengti PSDF finansinių rizikų, įvertinant jų pasireiškimo tikimybės ir grėsmės lygį, bei priemonių (veiksmų) joms šalinti sąrašą. Parengti siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl papildomų PSDF biudžeto pajamų pritraukimo, tobulinant apmokestinimą privalomojo sveikatos draudimo įmokomis (pvz.: įmokų bazė, lengvatos ar pan.).

2. Didinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros finansavimą, prioritetą teikiant naujų skatinamųjų paslaugų ir gerų darbo rezultatų įvedimui.

3. Sudaryti sąlygas nuo 2019 m. turėti vieną (nacionalinę) asmenų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų PSDF biudžeto lėšomis eilę.

4. Parengti aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų regioninio išsidėstymo  analizę bei siūlymus dėl optimizavimo.

5. Patobulinti ASPĮ ir TLK sutarčių sudarymo tvarką, numatant galimybę ASPĮ teikiamas paslaugas apmokėti PSDF biudžeto lėšomis, vadovaujantis viena sutartimi su ligonių kasa.

6. Išanalizuoti VLK ir TLK vykdomą veiklą (funkcijas) ir pateikti siūlymus dėl jų optimizavimo.

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BERNOTIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Gerinti kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams, mažinti namų ūkių išlaidas receptiniams vaistams.

2. Parengti Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto SAM 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-726, pakeitimo projektą, reglamentuojantį naujus PSDF biudžeto išlaidų valdymo būdus.

3. Mažinti sergamumą nuo infekcinių ir užkrečiamų ligų kompensuojant daugiau vakcinų.

4. Mažinti laukimo VLK tvarkomoje kompensuojamojo klubo ar kelio sąnario endoprotezo skyrimo eilėje trukmę.

5. Siekiant pagerinti klausos aparatų prieinamumą klausos negalią turintiems apdraustiesiems, perskaičiuoti klausos aparatų bazines kainas vaikams ir sunkiausią klausos negalią turintiems suaugusiems pagal patvirtintą ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo metodiką.

6. Kompensuoti dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisų nuomos išlaidas.

7. Pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl VLK - TLK veiklos optimizavimo.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ŽADVILĖS ABELIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Tobulinti teisinį reguliavimą privalomojo sveikatos draudimo srityje: įvertinus PSDF biudžeto lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros bei valstybės biudžeto PSDF biudžetui priskirtų funkcijų atitiktį draudiminio įvykio apibrėžimui, aiškiai atskirti sveikatos priežiūros finansavimo šaltinius.

2. Optimizuoti valstybės lėšomis draudžiamųjų asmenų kategorijas.

3. Užtikrinti įstaigoje nenutrūkstamą kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standarto reikalavimus, veikimą - koordinuoti kokybės vadybos sistemos persertifikavimo pagal naująją standarto ISO 9001:2015 versiją procesą.

4. Atlikti TLK bendrųjų funkcijų (personalo administravimo, viešųjų pirkimų, turto valdymo) optimizavimo analizę ir pateikti siūlymus.

5. Atlikti VLK viešųjų ir privačių interesų deklaravimo situacijos analizę, įvertinant konkrečias rizikas.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS SIMONOS ADAMKEVIČIŪTĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl papildomų PSDF biudžeto pajamų pritraukimo, tobulinant apmokestinimą privalomojo sveikatos draudimo įmokomis (pvz., įmokų bazė, lengvatos ir pan.).

2. Iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl galimybės tobulinti statistinės informacijos apie PSDF viešinimą.

3. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos parengti PSDF finansinių rizikų, įvertinant jų pasireiškimo tikimybės ir grėsmės lygį, bei priemonių (veiksmų) joms šalinti sąrašą.

4. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos atlikti asmenų, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai, sumokamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir PSDF patiriamų išlaidų už šių asmenų sveikatos priežiūrą palyginamąją analizę, siekiant įvertinti šiems asmenims nustatytos minėtų įmokų mokėjimo lengvatos pagrįstumą, ir jos rezultatus pristatyti VLK direktoriui.

5. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl privalomojo sveikatos draudimo objekto išgryninimo.

6. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos atlikti analizę dėl PSDF biudžeto formavimo alternatyvų, įvertinant galimas rizikas bei pasekmes.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. VLK IT strateginio plano 2018-2020 m. parengimas ir patvirtinimas.

2. IT departamento žmogiškųjų resursų plėtra.

3. Strateginių projektų realizavimas pagal patvirtintus planus.

4. Esamų kritinių IS sistemų veikimo užtikrinimas 90%.

5. Užduočių, priskirtų IT departamentui 2018 m. VLK strateginiame plane, realizavimas.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KAINŲ IR KLASIFIKACIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS GINTARO KACEVIČIAUS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Parengti aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų regioninio išdėstymo (aktyviojo gydymo stacionarines paslaugas teikiančių ligoninių tinklo) projektą.

2. Kontroliuoti, kad būtų įvykdyti Dalinės paciento lygmens sąnaudų apskaitos (DPLSA) projekto darbai, numatyti 2018 metams, ir užtikrinti šios veiklos tęstinumą.

3. Parengti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų PSDF biudžeto lėšomis bazinių kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą, siekiant atsižvelgti į atlikto vidaus audito pastabas ir metodiką atnaujinti.

4. Užtikrinti ligoninių vykdomo klinikinio kodavimo kokybės stebėseną, tobulinti stebėsenos metodus, plėsti automatinės kontrolės taisyklių taikymą.

5. Atlikti PSD sistemos analizę, siekiant įvertinti esamų politinių iniciatyvų poveikį sistemos principų užtikrinimui.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS VIAČESLAVO ZAKSO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Užtikrinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo optimizavimą (tikslinti šeimos gydytojų aptarnaujamų gyventojų grupių amžiaus ribas ir apskaičiuoti bazines kainas).

2. Užtikrinti sutarčių sudarymo su ASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo optimizavimą.

3. Didinti ligonių kasų atliekamos ASPĮ ir vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros skaidrumą ir nešališkumą.

4. Užtikrinti PSDF lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų plėtrą.

5. Užtikrinti metiniame strateginiame VLK veiklos plane numatytų užduočių, priskirtų departamento kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Atnaujinta: 2018-03-13