Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2012 m. strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai (užduotys)
VLK vadovybės 2012 m. strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai (užduotys)

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus Algio Sasnausko 2012 metų

Strateginiai tikslai:

 1. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, prieinamumą ir mažinti šių paslaugų vartojimo teritorinių ligonių kasų veiklos zonose netolygumus.
 2. Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekį, prioritetą teikiant ne stacionarinėms, o specializuotoms ambulatorinėms, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo, trumpalaikio gydymo paslaugoms.
 3. Siekti didesnio gyventojų pasitikėjimo privalomojo sveikatos draudimo sistema.
 4. Užtikrinti, kad PSDF biudžetas būtų subalansuotas per vidutinės trukmės laikotarpį.
 5. Užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. veiklos prioritetų ir Sveikatos apsaugos ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimą.

2012 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Didinti prioritetinių paslaugų (specializuotų ambulatorinių, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo) kiekį.
 2. Siekti, kad einamaisiais metais sumažėtų pacientų priemokos už kompensuojamuosius vaistus, palyginti su praėjusias metais.
 3. Einamaisiais metais centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones įsigyti už mažesnę kainą, palyginti su praėjusiais metais.
 4. Metiniame veiklos plane numatytus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) veiklos tikslus įgyvendinti kuo didesniu mastu.
 5. Pradedama diegti teisingesnė ir tikslesnė stacionarinių paslaugų apmokėjimo sistema - už aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas taikomas apmokėjimas pagal DRG metodą šalies mastu, kartu taikant priemones, užtikrinančias sklandų perėjimą prie naujos apmokėjimo sistemos
 6. Atlikti DRG metodo poveikio aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimui tarpinį vertinimą ir parengti siūlymus dėl apmokėjimo tobulinimo.
 7. Įdiegti draustumo informavimo viešąją paslaugą, kuri leis kiekvienam draudžiamajam privalomuoju sveikatos draudimu asmeniui pasitikrinti savo draustumo statusą.

Direktoriaus pavaduotojo valdymui ir darbo organizavimui Vytauto Kriauzos

2012 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Pigesnių generinių vaistinių preparatų vartojimo didinimas.
 2. Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių poreikio tenkinimo didinimas.
 3. Kontroliuoti finansinių įsipareigojimų, susijusių su socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatų įgyvendinimu, savalaikį vykdymą.
 4. Pagal poreikį Sveikatos draudimo įstatymo ir jį įgyvendinamųjų teisės aktų (projektų) rengimas, jų derinimas ir teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės darbo rezultatas)

Draudimo plėtros departamento direktoriaus Gintaro Kacevičiaus

2012 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Užtikrinti naujos detalios asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitos diegimo ASPĮ parengiamųjų darbų atlikimą.
 2. Užtikrinti poveikio aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimo tarpinio vertinimo atlikimą ir siūlymų dėl apmokėjimo tobulinimo 2013 metams parengimą.
 3. Užtikrinti ESF finansuojamo projekto apimtyje rengiamo teritorinių ligonių kasų veiklos koordinavimo reglamento parengimą bei patvirtinimą ir organizuoti įgyvendinimą.

Ekonomikos departamento direktorės Linos Puidokienės

2012 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Visus metus užtikrinti PSDF biudžeto planavimo, paskirstymo, vykdymo ir atskaitomybės procesų vykdymo tęstinumą ir vykdymą laiku.
 2. Visus metus užtikrinti, kad būtų atliekama PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų operatyvinė analizė.
 3. Visus metus užtikrinti, kad Ekonomikos departamento darbuotojai (tarnautojai) šio departamento kompetencijos ribose teiktų informaciją Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegėjams ir dalyvautų ją diegiant.

Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriaus Viačeslavo Zakso

2012 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. TLK sutarčių su ASPĮ sudarymo, vykdymo ir priežiūros proceso stebėsenos užtikrinimas.
 2. Prevencinių programų eigos stebėsenos užtikrinimas.
 3. Teritorinių ligonių kasų atliekamos ASPĮ ir vaistinių kontrolės veiksmų koordinavimo užtikrinimas.
 4. Diegiant giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą, teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų apmokėjimą, reikiamos korekcijos bei informacijos ASPĮ ir TLK stacionarinių paslaugų apmokėjimo klausimais teikimo užtikrinimas.

Informacinių technologijų departamento direktoriaus Justino Vyšniausko

2012 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Vykdyti IS SVEIDRA atnaujinimo ir pakeitimų darbus, pritaikant prie pasikeitusių teisės aktų ir atsiradusių naujų duomenų apdorojimo technologinių galimybių bei iškilusių naujų VLK ir TLK poreikių.
 2. Įdiegti ir įteisinti FVAIS.
 3. Sukurti ir sukonstruoti programinę ir techninę įrangą, skirtą VLK ir TLK „Vieno langelio“ principo įgyvendinimui.

Atnaujinta: 2014-03-14