Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2017 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2017 m. veiklos užduotys
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS, LAIKINAI VYKDANČIO DIREKTORIAUS FUNKCIJAS, AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2017 METŲ UŽDUOTYS

 

1. Pagal planą svarbiausių IT plėtros projektų (Sveidra modernizavimas, DPLSA diegimas) įgyvendinimas.
2. IT departamento Informacinės sistemos eksploatavimo skyriaus reorganizavimas ir plėtra.
3. Siūlymų veiklos procesų efektyvinimui IT priemonių pagalba rengimas ir teikimas, veiklos procesų automatizavimas.
4. Esamų kritinių sistemų veikimo užtikrinimas.
5. VLK deleguotų tikslų e. sveikatos projekte įgyvendinimas.
6. Pagal kompetenciją VLK strateginio veiklos plano uždavinių įgyvendinimas.

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BERNOTIENĖS 2017 METŲ UŽDUOTYS

1. Per vaistų gamintojų sutartis su VLK palaikyti tokį PSDF biudžeto lėšų, skiriamų vaistų įsigijimo išlaidoms kompensuoti, dydį, kad kompensuojamieji inovaciniai vaistai būtų prieinami pacientams.
2. Daugiau vaistų kompensuoti pagal VLK ir vaistų gamintojų sutartis, pagrįstas klinikiniais rezultatais.
3. Latvijai suteikus įgaliojimus, vykdyti bendrą vakcinos nuo pneumokokinės infekcijos kūdikiams pirkimą kartu su Latvija.
4. Gerinti kompensuojamųjų klubo ir kelio sąnarių endoprotezų prieinamumą.
5. Sumažinti laukiančiųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eiles. 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ŽADVILĖS ABELIENĖS 2017 METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti žmogiškųjų išteklių politikos įgyvendinimą.

2. Užtikrinti VLK kokybės vadybos sistemos vadovybės vertinamosios analizės 2017 m. rekomendacijų įgyvendinimo plano savalaikį įgyvendinimą.

3. Organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, susijusių su 17-os Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimu, už kurias atsakinga VLK, rengimą.

4. Tobulinti teisinį reguliavimą privalomojo sveikatos draudimo srityje. 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS VIAČESLAVO ZAKSO 2017 METŲ UŽDUOTYS

1. Didinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros finansavimą, prioritetą teikiant naujų skatinamųjų paslaugų ir gerų darbo rezultatų įvedimui.
2. Užtikrinti paslaugų, teikiamų ekonomiškai efektyviomis paslaugų teikimo formomis, plėtrą.
3. Užtikrinti skaidrų PSDF biudžeto lėšų planavimą ASPĮ už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
4. Didinti ligonių kasų atliekamos ASPĮ ir vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros skaidrumą ir nešališkumą.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS SIMONOS ADAMKEVIČIŪTĖS 2017 METŲ UŽDUOTYS

 

1. Iki einamųjų metų I ketvirčio pabaigos įvertinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį ir struktūrą bei parengti siūlymus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriui dėl jų tobulinimo. Prireikus iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus.
2. Iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos įvertinti PSDF biudžeto vykdymo stebėsenos procesą VLK ir parengti siūlymus VLK direktoriui dėl šio proceso tobulinimo. Prireikus iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos parengti atitinkamų teisės aktų projektus.
3. Iki einamųjų metų I ketvirčio pabaigos inicijuoti diskusiją su Sveikatos apsaugos ministerija dėl galimybės (poreikio) pradėti vykdyti investicinę veiklą, įvertinant, kokius naujus teisės aktus reikėtų priimti ir (ar) kokių galiojančių teisės aktų pakeitimus reikėtų parengti. Prireikus iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos parengti atitinkamus teisės aktų projektus.
4. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos pasirengti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, įsigaliosiančios 2018 m. sausio 1 d., įgyvendinimui ir, esant poreikiui (jeigu projektus parengti būtų pavesta VLK), parengti teisės aktų pakeitimų projektus. 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KAINŲ SKYRIAUS VEDĖJOS, LAIKINAI VYKDANČIOS KAINŲ IR KLASIFIKACIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS FUNKCIJAS, VIOLETOS KUTRAITĖS 2017 METŲ UŽDUOTYS

 

​1. Užtikrinti, kad būtų parengtos rekomendacijos dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų apie plaučių ir plaučių širdies komplekso transplantacijos paslaugų sąnaudų pateikimo TLK ir šių sąnaudų pagrįstumo įvertinimo.
2. Užtikrinti, kad visos aktyviojo gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktų sąnaudas už 2016 metus pagal patvirtintą sąnaudų apskaitos modelį ir būtų parengtos ataskaitos.
3. Užtikrinti, kad būtų perskaičiuoti 2018 metams giminingų diagnozių grupėms priskiriami kainų koeficientai pagal 67 gydymo įstaigų 2016 metais patirtas sąnaudas ir pagal 16 sąnaudų grupių, atliktas ASPĮ pajamų pasikeitimo modeliavimas 2018 m. bei pateikti siūlymai dėl apmokėjimo tobulinimo.
4. Užtikrinti, kad laiku būtų parengti paslaugų bazinių kainų projektai pagal SAM pavedimus ir darbo grupių parengtus aprašus.
5. Užtikrinti, kad būtų parengta VLK skirta duomenų kokybės užtikrinimo metodika ir ASPĮ skirta duomenų surinkimo metodika (Detalios paciento lygio sąnaudų apskaitos projektas).

Atnaujinta: 2018-02-09