Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Renginiai > Vaikų piešinių konkurso taisyklės
Renginiai

VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS"

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų 2016 m. socialinei akcijai „Sveika šeima“ priskiriamo vaikų piešinių konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK, VLK ir TLK kartu – ligonių kasos) organizuojamo 2016 m. socialinės akcijos „Sveika šeima“ (toliau – Akcija) vaikų piešinių konkurso (toliau – Konkursas) eigą, reikalavimus Konkurso dalyviams, jų darbų vertinimo komisijų sudarymo, nugalėtojų ir pagrindinių prizininkų atrankos principus.

2. Konkursas organizuojamas, vadovaujantis VLK direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1K-5 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų 2016 m. socialinės akcijos „Sveika šeima“ Tarptautinei šeimos dienai paminėti organizavimo darbo grupės sudarymo“. Konkurso tema – „Mano šeimos gydytojas“.

3. Taisyklėmis privalo vadovautis Konkurso organizatoriai ir dalyviai.

4. Konkurso organizavimas, dalyvių darbų vertinimas ir nugalėtojų bei prizininkų atranka grindžiama skaidrumo, kolegialumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo ir viešumo principais.

5. Konkurso dalyvių darbus vertina, 5 prizininkus (po 1 iš kiekvienos TLK) ir ne daugiau kaip 60 nugalėtojų (po 1 iš kiekvienos savivaldybės) nustato TLK direktoriams atskaitingos atrankos ir vertinimo komisijos (toliau – Komisijos).

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Konkurso tikslas – atrinkti geriausius darbus, atitinkančius temą „Mano šeimos gydytojas“.

7. Konkurso uždaviniai:

7.1. skatinti pradinių klasių mokinius dailės kūriniais išreikšti supratimą apie sveiką šeimą, akcentuojant šeimos gydytojo svarbą;

7.2. įtraukti Konkurso dalyvių šeimų narius į diskusiją sveikos šeimos tema ir paskatinti juos domėtis šeimos gydytojo teikiamomis paslaugomis, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis;

7.3. formuoti požiūrį į šeimos gydytoją kaip į visiems šeimos nariams svarbiausią mediką, su kuriuo konsultuojamasi dėl ligų prevencijos (PSDF lėšomis finansuojamų prevencinių programų), vaikų sveikatos patikrinimų, pažymų išdavimo, vaikų skiepijimo, ūmių ir lėtinių ligų gydymo, sveikos gyvensenos ir kt.

 

III SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI

 

8. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokiniai.

9. Konkurse negali dalyvauti VLK ir TLK darbuotojų vaikai (įvaikiai) ir vaikaičiai.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ DARBŲ VERTINIMAS

 

10. Konkurso dalyvių darbus vertina kiekvienoje TLK sudarytos Komisijos. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip 5 nariai, iš kurių bent 2 – TLK socialinių partnerių (savivaldybių švietimo skyrių, TLK stebėtojų tarybų, bendrojo ugdymo įstaigų, bendruomenių, vaikų ir jaunimo dailės mokyklų ar kt.) atstovai. Pirmininku skiriamas TLK atstovas. Komisija priima sprendimus bendru sutarimu, o nesutarus – balsų dauguma (visi Komisijos nariai turi po 1 balsą). Komisijos posėdžių protokolus rašo vienas iš Komisijos narių, išrinktas Komisijos sekretoriumi, juos pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

11. Komisijų pirmininkai yra atsakingi už Konkurso organizavimą TLK veiklos zonose, jo viešinimą, socialinių partnerių įtraukimą, Komisijos veiklos organizavimą. Visa informacija apie Konkursą (taisykles, eigą, nugalėtojus, prizininkus ir kt.) skelbiama VLK, TLK, socialinių partnerių interneto svetainėse ir kitur (pagal galimybes).

 

V SKYRIUS

KONKURSO EIGA IR REIKALAVIMAI

 

12. Konkurso pradžia – 2016 m. vasario 1 d., pabaiga – 2016 m. kovo 31 d.

13. Paskelbus Konkursą, informacija apie Akciją ir Konkursą nuolat skelbiama ligonių kasų interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, per žiniasklaidą, savivaldybių, mokyklų ir kt. interneto svetainėse ir pan. Pradinių klasių mokiniai raginami dalyvauti Konkurse, mokyklų vadovai ir mokytojai kviečiami laiku pateikti mokinių darbus. Informuojant apie Konkursą, akcentuojamas šeimos gydytojo vaidmuo. TLK gali inicijuoti ir organizuoti kitas skatinimo dalyvauti Konkurse priemones, pavyzdžiui, šviečiamuosius renginius savivaldybėse, mokyklose, bendruomenėse ar kt.

14. Konkursui teikiami piešiniai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

14.1. turi būti atlikti ant A4 formato popieriaus;

14.2. gali būti atlikti naudojant įvairias piešimo technikas ir priemones;

14.3. turi atskleisti 2016 m. Akcijos ir Konkurso temą „Mano šeimos gydytojas“ (piešiniuose vaizduojamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, šeimos gydytojas (-ai) ir (ar) pacientas (-ai) ir pan.);

14.4. kitoje piešinio pusėje turi būti užrašytas autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė, kontaktinė informacija: tėvų (globėjų), mokytojo ar kt. telefono numeris, el. pašto adresas;

14.5. piešiniai pateikiami užklijuotuose vokuose. Voke gali būti vienas Konkursui teikiamas piešinys, vienos klasės mokinių Konkursui teikiami piešiniai arba vienos mokyklos mokinių Konkursui teikiami piešiniai. Kiekvieno piešinio kitoje pusėje esantis įrašas turi atitikti 14.4 papunktyje išvardintus reikalavimus;

14.6. ant voko turi būti nurodyta:

14.6.1. adresatas (gavėjas) ir adresantas (siuntėjas):

 

Ligonių kasų 2016 metų

vaikų piešinių konkursui „Mano šeimos gydytojas“

....... teritorinė ligonių kasa

(nurodyti teritorinės ligonių kasos pavadinimą ir adresą)“;

 

14.6.2. jei voke 1 piešinys:

Siuntėjo (asmens) vardas, pavardė ir adresas“;

 

14.6.3. jei voke keli piešiniai:

Siuntėjo (mokyklos ar klasės) pavadinimas ir adresas

Mokytojo ar mokyklos atstovo vardas ir pavardė“.

 

15. Piešiniai užklijuotuose vokuose pateikiami TLK: atvykus į TLK arba pas jų atstovus rajonuose (į TLK atstovą turi būti kreipiamasi tame rajone, kuriame yra mokykla), paštu, per savivaldybės švietimo skyrių, visuomenės sveikatos biurą.

16. Vienas mokinys gali pateikti tik vieną savo piešinį.

 

VI SKYRIUS

NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ ATRANKA BEI APDOVANOJIMAS

 

17. Nugalėtojų ir prizininkų atranka vyksta TLK 2016 m. balandžio 1–8 d. Komisijos nariai pažada neatskleisti informacijos apie nugalėtojus ir prizininkus iki oficialaus jų paskelbimo baigiamąją Akcijos savaitę (gegužės 9–13 d.). Komisijos narių raštiški konfidencialumo pasižadėjimai pridedami prie Komisijos posėdžio protokolo.

18. Komisija pirmojo posėdžio metu suskaičiuoja ir patvirtina gautų vokų ir piešinių skaičių, patikrina, ar kitoje piešinių pusėje esantys įrašai atitinka 14.4 papunkčio reikalavimus. Jei randama vokų ar piešinių, kuriuos vertinti turi kita TLK (pagal nurodytą adresą), šie iš karto persiunčiami TLK pagal veiklos zoną.

19. Komisijos atrenka nugalėtojus savivaldybėse (iš kiekvienos Konkurse dalyvaujančios savivaldybės po 1 nugalėtoją) ir po 1 prizininką iš kiekvienos TLK (iš viso 5).

20. Gegužės 9–13 d. TLK vyksta 5 prizininkų ir 60 nugalėtojų apdovanojimai ir jų piešinių (originalų ir (ar) kopijų) parodos, kiti renginiai, skirti Tarptautinei šeimos sveikatos dienai paminėti.

21. Konkurso prizininkai ir nugalėtojai apdovanojami specialiais ligonių kasų prizais. Prizus taip pat gali įsteigti Akcijos partneriai. Jų įsteigtais prizais gali būti apdovanojami ir kitų piešinių autoriai, jei pasirinkimas apdovanoti yra argumentuotas: gali būti apdovanojama aktyviausia klasė, originaliausių, spalvingiausių ar kitų išskirtinių piešinių autoriai.

22. Apdovanojimai ir padėkos gali būti įteikiami pedagogams ir (ar) kitiems specialistams, aktyviai skatinusiems mokinius dalyvauti Konkurse.

23. Jei nugalėtojas ar prizininkas negali atvykti į apdovanojimo renginį, prizai perduodami Komisijos pirmininko sprendimu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Pagal 5 prizininkų darbus VLK užsakymu spausdinami 5 rūšių atvirukai. Jie įteikiami prizininkams, nugalėtojams, kitiems į apdovanojimą atvykusiems asmenims, taip pat platinami per mokyklas, savivaldybes, visuomenės sveikatos biurus ar pan.

25. Konkurso prizininkų ir nugalėtojų piešiniai (originalai) saugomi TLK arba VLK ne ilgiau kaip 1 metus po jų apdovanojimų dienos ir gali būti grąžinami autoriams praėjus 1 metams. Kitų dalyvių darbai gali būti grąžinami jų prašymu, bet ne vėliau kaip per 1 metus.

26. Komisijos nariai už paskelbtų rezultatų teisingumą ir viešųjų bei privačių interesų suderinamumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos darbo ar Konkurso rezultatai gali būti apskundžiamai TLK direktoriui iki gegužės 16 d., skundas turi būti išnagrinėtas ir apie sprendimą pranešta per 5 darbo dienas nuo jo užregistravimo dienos.

27. Taisyklės VLK ir TLK interneto svetainėse skelbiamos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. gegužės 16 d.

_______________________

Atnaujinta: 2016-01-29