Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Administracinių paslaugų aprašymai > Europos sveikatos draudimo kortelės ir E formos pažymų išdavimas > E 104 LT formos pažymos (dėl išvykstančių gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją) išdavimas
E 104 LT formos pažymos (dėl išvykstančių gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją) išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos versija 4 versija
2Administracinės paslaugos pavadinimasE 104 LT formos pažymos išdavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

E 104 LT formos pažyma išduodama asmenims, išvykstantiems gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau – ES).

Prašymas išduoti E 104 LT formos pažymą gali būti pateikiamas teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai arba per asmens atstovą paštu ar elektroniniu paštu bei faksu. Prašymą gali pateikti ir apdrausto privalomuoju sveikatos draudimu asmens kompetentinga įstaiga.

E 104 LT formos pažyma gali būti įteikta asmeniui asmeniškai arba išsiunčiama paštu prašyme nurodytu adresu

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

3. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL 2006 L 77, p. 1).

4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72).

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1).

6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išduoti E 104 LT formos pažymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

4. Jeigu informacinėje sistemoje nėra duomenų apie asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu – asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantys dokumentai.

5. Jei kreipiasi apdraustojo kompetentinga įstaiga – E 107 formos pažyma arba E 104 formos pažyma, kurių A dalis turi būti užpildyta, ir struktūrizuoto elektroninio dokumento (SED) S040 popierinė forma, užpildyta šios įstaigos

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys (centrinė registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Fatima Dzarajeva, tel. 219 4362, el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Baliasinovienė, tel. 219 4362,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Justina Belkevičiūtė, tel. (8 37) 323 137, el. p. justina.belkeviciute@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė, tel. (8 37) 32 2005, el. p. rasa.valinskaite@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė, tel. 8 700 88888, el. p. dainora.burniauskiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Sonata Žabinskė, tel. (8 46) 21 54 50, el. p. sonata.zabinske@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė  Diana Širvinskaitė, tel. 8 700 88888, el. p. diana.sirvinskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Kvedarienė, tel. 8 700 88888, el. p. inga.kvedariene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, tel. (8 5) 266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37) 323 215, el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45) 508 761,

el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 10 darbo dienų nuo visų E 104 LT formos pažymai užpildyti reikiamų dokumentų gavimo dienos
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
12 Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga galutinė. TLK išduoda E 104 LT formos pažymą, jei jos prašoma asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti arba patvirtinti sveikatos draudimo laikotarpius nuo 1997 m. liepos 1 dienos. Jeigu pažymą prašoma išduoti dėl išmokų pinigais, dėl sveikatos draudimo laikotarpių iki 1997 m. liepos 1 d. patvirtinimo arba jei negalima nustatyti, kokiu tikslu prašoma ją išduoti, prašymas persiunčiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybai
Atnaujinta: 2014-10-20