Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Administracinių paslaugų aprašymai > Europos sveikatos draudimo kortelės ir E formos pažymų išdavimas > Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, kompensavimas
Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos versija 4 versija
2Administracinės paslaugos pavadinimasApdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES), kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, pageidaujantis gauti ES šalyse jam suteiktų ir asmeninėmis lėšomis apmokėtų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją, turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti jį teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai arba atsiųsti paštu.

Asmens išlaidos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, suteiktoms kitoje ES šalyje, kompensuojamos gavus raštišką jo prašymą. Asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių kompensavimo būdų:

1. kai išlaidos kompensuojamos pagal ES šalyje, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas;

2. kai išlaidos kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių apdraustojo išlaidų būtinajai medicinos pagalbai.


Jei asmuo pasirinko išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensavimo būdą pagal ES šalyje, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas, TLK atsakingasis darbuotojas, vadovaudamasis asmens pateiktuose dokumentuose nurodytais duomenimis, užpildo E 126 formos pažymos A dalį ir kartu su būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijomis išsiunčia ją ES šalies, kurioje buvo suteiktos medicinos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigai. Pastaroji, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais, privalo nurodyti kompensuotiną sumą. Gavęs ES šalies sveikatos draudimo įstaigos atsakymą, TLK atsakingasis darbuotojas pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) informaciją apie kompensuotiną sumą bei ją patvirtinančius dokumentus.


Jei asmuo pasirinko išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensavimo būdą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, dėl kompensuotinos sumos dydžio sprendžia TLK veikianti Europos Sąjungos šalyse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo komisija (toliau – Komisija). Komisijai priėmus sprendimą, informaciją apie kompensuotiną sumą bei ją patvirtinančius dokumentus TLK atsakingasis darbuotojas pateikia VLK.


VLK Apskaitos skyriaus atsakingasis darbuotojas, gavęs reikiamus dokumentus, perveda į prašyme nurodytą asmens banko sąskaitą kompensuotiną sumą ir informuoja apie pervedimą TLK atsakingąjį darbuotoją. TLK atsakingasis darbuotojas informuoja prašymą pateikusį asmenį apie lėšų pervedimą.


Jei ES šalies sveikatos draudimo įstaiga arba Komisija nusprendžia nekompensuoti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų, prašymą pateikęs asmuo apie tai informuojamas raštu

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72).

4.  Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL 2006 L 77, p. 1).

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1).

6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

7. VLK direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Jei apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu išlaidas būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms gauti apmokėjo kitas fizinis asmuo – paslaugas gavusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

4. Medicinos dokumentų išrašų kopijos.

5. Finansinių dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo kitoje ES šalyje gavo būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir apmokėjo šių paslaugų išlaidas (arba jos buvo apmokėtos kito fizinio asmens lėšomis), bei turinčių rekvizitus, leidžiančius nustatyti asmens tapatybę ir gydymo įstaigą, kurioje pacientui buvo suteiktos paslaugos, bei sumokėtą sumą, originalai

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys (centrinė registro tvarkymo įstaiga – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji

specialistė Fatima Dzarajeva, tel. 8 700 88888,

el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji

specialistė Jūratė Baliasinovienė, tel. 8 700 88888,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė, tel. (8 37) 322 005,

el. p. rasa.valinskaite@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė, tel. 8 700 88888,

el. p. dainora.burniauskiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Kvedarienė, tel. 8 700 88888,

el. p. inga.kvedariene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Širvinskaitė, tel. 8 700 88888,

el. p. diana.sirvinskaite@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina

Vitkauskienė, tel. (8 5) 266 1338,

el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37) 323 215, el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45) 508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Procedūrų, susijusių su apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje ES šalyje, kompensavimu, trukmė priklauso nuo apdraustojo pasirinkto išlaidų kompensavimo būdo.

Jei apdraustasis pasirenka išlaidų kompensavimą pagal ES šalyje, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas, procedūra užtrunka ilgiau  nei 4 mėnesius. Tokiu atveju išlaidos kompensuojamos tik gavus šalies, kurioje asmeniui buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigos atsakymą apie kompensuotiną sumą.

Jei apdraustasis pasirenka kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, kompensacija jam pervedama per 2 mėnesius

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma.
Atnaujinta: 2014-10-15