Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Administracinių paslaugų aprašymai > ​Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
​Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.20
2Administracinės paslaugos pavadinimasTarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo (arba jo atstovas), siekiantis gauti Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje jam suteiktų ir asmeninėmis lėšomis apmokėtų tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją, ne vėliau kaip per 1 metus nuo sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių išdavimo EEE valstybėje dienos turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti jį teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai arba paštu. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti finansinius ir medicinos dokumentus (arba jų kopijas), patvirtinančius gautas sveikatos priežiūros paslaugas minėtose šalyse.

EEE valstybėse suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos kompensuojamos tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokia pačia apimtimi, kaip būtų kompensuojamos Lietuvoje, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytas kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų ir sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas, neviršijant faktinių apdrausto privalomuoju sveikatos draudimu asmens (toliau – apdraustasis) išlaidų.

Įvertinusi pateiktus reikiamus dokumentus tarpvalstybinės sveikatos priežiūros gydymo valstybėje išlaidoms kompensuoti, TLK arba Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) priima sprendimą dėl šių išlaidų kompensavimo ir kompensacijos dydžio.

Kompensacija apdraustajam pervedama ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45);

2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba patvirtinta jo kopija (jei prašymas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį);

3. visi medicinos dokumentai arba jų kopijos, įskaitant:

3.1. jei apdraustajam užsienio valstybėje buvo teikiamos specializuotos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK, gydytojo išduoto siuntimo kopija (išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas);

3.2. jei prašoma kompensuoti vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas – kompensuojamųjų vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų bei receptų kopijos;

3.3. jei apdraustajam kompensuojamieji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išrašytos Lietuvos Respublikoje – 3 formos receptų (išimties atvejams), pagal kuriuos gydymo valstybėje šie vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išduoti, kopijos;

4. finansiniai dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos čekiai, kasos pajamų orderio kvitai ir kt.)

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos duomenimis (informacinės sistemos valdytoja – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja

Rūta Liaudanskienė, tel. (8 5) 266 1333,

el. p. ruta.liaudanskiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Baliasinovienė, tel. 8 700 88 888,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Fatima Dzarajeva, tel. 8 700 88 888,

el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt;

 

  

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Mitrulevičienė, tel. (8 5)  212 0000,

el. p. jurate.mitruleviciene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Valinskaitė-Barščevičienė, tel. (8 37) 322 005,

el. p. rasa.valinskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Irena Adomavičienė, tel. (8 37)  200 602,

el. p. irena.adomaviciene@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Kačinskaitė, tel. 8 700 88 888,

el. p. ausra.kacinskaite@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Kvedarienė, tel. (8 41)  526 535,

el. p. inga.kvedariene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt;

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė

Birutė Kavaliauskienė, tel. (8 45)  596 263,

el. p. birute.kavaliauskiene@vlk.lt

 

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja

Daiva Berūkštienė, tel. (8 5)  236 4107,

el. p. daiva.berukstiene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41)  596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761,

el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėTLK arba VLK per 30 darbo dienų nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos priima sprendimą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų ir (ar) vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo ir kompensacijos dydžio. Kompensacija apdraustajam pervedama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas (patvirtinta forma)
Atnaujinta: 2016-12-09