Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas

 

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

 

Aprašymas

1Administracinės paslaugos kodas1.2
2Administracinės paslaugos pavadinimasDantų protezavimo išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į dantų protezavimą, kurio išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, turi šie apdraustieji:

1. asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;

2. asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;

3. vaikai.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kreipiasi į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, arba į bet kurios kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, odontologą. Jei odontologas nustato, kad besikreipiančiojo dantys turi būti protezuojami, šis asmuo (arba jo atstovas) pateikia PAASPĮ prašymą įrašyti jį į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

PAASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) praėjusį mėnesį gautus asmenų (arba jų atstovų) prašymus, pagal kuriuos TLK sudaro laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą. Prašymus pateikusiems asmenims TLK, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo asmenų (arba jų atstovų) prašymų gavimo iš PAASPĮ dienos, išsiunčia pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Gavęs pranešimą apie įrašymą į minėtą sąrašą, asmuo gali nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų eilės tvarka. Jis turi teisę pats susimokėti už dantų protezavimo paslaugas. Gavęs šias paslaugas asmuo (arba jo atstovas) pateikia TLK šio aprašymo 5 dalyje nurodytus dokumentus. Kompensacija už asmens lėšomis apmokėtas dantų protezavimo paslaugų išlaidas jam bus išmokėta atėjus eilei pagal TLK sąrašą.

Asmenys (arba jų atstovai), atėjus jų eilei protezuoti dantis, apie tai informuojami raštu. Asmens (ar jo atstovo) nurodytu adresu TLK siunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, ir sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šias paslaugas, sąrašą. Prieš siųsdama šią pažymą TLK patikrina, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Neapdraustiesiems TLK pažymos neišduodamos, o apie neišdavimo priežastis jie informuojami raštu.

Pranešimą apie išbraukimą iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašo TLK siunčia paštu

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmuo, kuriam reikalingos dantų protezavimo paslaugos (arba jo atstovas), pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs:

a) prašymą įrašyti jį į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą,

b) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

c) dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas,

d) gydytojo odontologo arba odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma Nr. 027/a),

e) jeigu kreipiasi atstovas – atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

2. Jei asmuo nelaukia, kol bus pakviestas protezuoti dantų, ir savo lėšomis sumoka už suteiktas dantų protezavimo paslaugas, jis turi pateikti TLK, į kurios laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą yra įtrauktas:

a) prašymą kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas,

b) pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą,

c) dantų protezavimo paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus,

d) jeigu kreipiasi atstovas – atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

PAASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia TLK praėjusį mėnesį gautus asmenų (arba jų atstovų) prašymus įrašyti juos  į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Jei TLK gauna prašymą asmens, kuris pagal deklaruotą gyvenamąją vietą yra ne tos TLK aptarnaujamos zonos gyventojas, ji per 5 darbo dienas persiunčia prašymą tai TLK,  kurios aptarnaujamos zonos gyventojas jis yra

7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Buzienė, tel. (8 5) 210 0054,

el. p. snieguole.buziene@vlk.lt;

Sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė Vanda Januševičienė, tel. (8 5) 266 1541, el. p. vanda.januseviciene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Adomavičienė, tel. (8 37) 200 602, el. p. irena.adomaviciene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petrauskaitė, tel. (8 37) 200 602,

el. p. danguole.petrauskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Alma Degutienė, tel. (8 37) 200 602,

el. p. alma.degutiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Sveikatienė, tel. (8 34) 368 669, el. p. vida.sveikatiene@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Andželika Slavinskienė, tel. (8 46) 215 450, el. p.  andzelika.slavinskiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Aida Bertašienė, tel. (8 446) 72 769, el. p. aida.bertasiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Drazdovienė, tel. (8 41) 526 535, el. p. jurate.drazdoviene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė, tel. (8 444) 75 343, el. p. valerija.sauliene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja Daiva Berūkštienė, tel. (8 5) 236 4107,

el. p. daiva.berukstiene@vlk.lt

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, tel. (8 5) 266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37) 323 215, el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45) 508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

TLK pranešimas apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą išsiunčiamas prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo iš PAASPĮ dienos.

Pažyma apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis, išsiunčiama ne vėliau kaip per 10 dienų nuo TLK sprendimo kompensuoti šias išlaidas priėmimo dienos

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymas įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą

2. Prašymas kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas

Atnaujinta: 2016-03-02