Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Administracinės paslaugos > Administracinių paslaugų aprašymai > ​Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas
​Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas

 

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.1
2Administracinės paslaugos pavadinimasAmbulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ambulatorinis gydymas deguonimi skiriamas diagnozavus apdraustajam privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) ligas, kuriomis sergant pasireiškia lėtinis kvėpavimo nepakankamumas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumui skyrus ilgalaikį gydymą deguonimi, ASPĮ, prie kurios apdraustasis yra prirašytas arba kurioje jis yra gydomas, pateikia apdraustajam pildyti prašymo kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas formą. Apdraustasis užpildo prašymo formos dalį, kurioje turi būti nurodyti jo asmens duomenys.

Apdraustąjį gydantis gydytojas (šeimos gydytojas arba stacionaro gydytojas) užpildo prašymo dalį „Gydytojų išvados" ir prie prašymo prideda naujausio arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo kopiją bei gydytojų konsiliumo išvadų arba stacionaro medicinos dokumentų išrašo, kuriuose nurodomas apdraustajam skiriamo vartoti deguonies srauto kiekis ir vartojimo trukmė, kopiją. Gydytojų konsiliumo išvadose nurodoma konsiliume dalyvaujančių gydytojų profesinė kvalifikacija, o išvados tvirtinamos konsiliume dalyvaujančių gydytojų parašais (ne mažiau kaip 3 parašai) ir spaudais. Konsiliume turi dalyvauti bent vienas gydytojas pulmonologas. Užpildytas prašymas tvirtinamas ASPĮ vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir spaudu.

ASPĮ apdraustojo užpildytą prašymą per tris darbo dienas pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).

Gautas prašymas registruojamas bendra tvarka. Jei pateiktas prašymas, pridėti dokumentai ir juose nurodyta informacija atitinka Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo", reikalavimus, apdraustajam išsiunčiamas VLK garantinis raštas, patvirtinantis, kad jo ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidos bus kompensuojamos, ir sąrašas įmonių, sudariusių sutartis su VLK dėl pacientų aprūpinimo gydymo deguomini priemonėmis (nurodomi įmonių adresai, telefono numeriai ir darbo laikas).

Jei apdraustojo pateiktame prašyme ar pridedamuose dokumentuose nurodyta informacija neatitinka nustatytų reikalavimų, VLK ne vėliau kaip per 3 darbo dienas juos jam grąžina (VLK paliekamos gautų dokumentų kopijos). Kartu apie tai informuojama ASPĮ (nurodant grąžinimo priežastį), kurios gydytojas dalyvavo pildant prašymą.

Asmuo, gavęs garantinį raštą dėl ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo, turi teisę per 6 mėnesius kreiptis į gydymo deguonimi priemones išduodančią įmonę  dėl šių priemonių įsigijimo. VLK garantinis raštas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo dienos

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo";

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo";

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl Astmos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo";

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPrašymas kartu su gydytojų konsiliumo išvadomis arba stacionaro medicinos dokumentų išrašu, kuriuose nurodomas apdraustajam skiriamo deguonies srauto kiekis ir vartojimo trukmė, bei naujausio arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo išvados kopija
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Apdraustasis arba ASPĮ, kurioje gydomas pacientas, pateikia VLK nustatytos formos prašymą kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas.

Įmonė, išduodanti apdraustiesiems gydymo deguonimi priemones, VLK kas mėnesį pateikia šiuos dokumentus:

1. ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo paraišką;

2. gydymo deguonimi priemonių pristatymą patvirtinantį dokumentą (perdavimo–priėmimo aktą, kurį apdraustasis pasirašo gavęs priemonę).

Jei įmonė išduoda gydymo deguonimi priemones keliems apdraustiesiems, kartą per mėnesį pateikiama viena paraiška (kartu su apdraustųjų sąrašu)

7Administracinės paslaugos teikėjasVLK Vaistų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Svetlana Pacijenko, tel. 8 700 88888, el. p. svetlana.pacijenko@vlk.lt
8Administracinės paslaugos vadovasVLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vedėja Lina Reinartienė, tel. (8 5) 236 4135, el. p. lina.reinartiene@vlk.lt
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Aprašo reikalavimus atitinkantį apdraustojo prašymą VLK išnagrinėja per 20 darbo dienų ir išduoda apdraustajam garantinį raštą arba per 5 darbo dienas išsiunčia atsakymą, kuriame nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

VLK, gavusi reikiamus dokumentus iš įmonės, išduodančios apdraustiesiems gydymo deguonimi priemones, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo paraiškos gavimo dienos perveda įmonei ne didesnę, nei nurodoma garantiniame rašte, kompensuojamąją sumą

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas (patvirtinta forma)

 

 

Atnaujinta: 2016-12-09