Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > ​Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas
​Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1948
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymas

Teisę į dantų protezavimą, kurio išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, turi šie apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji):

1. asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;

2. asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;

3. vaikai;

4. asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Šie apdraustieji dėl dantų protezavimo paslaugų gali kreiptis patys, taip pat gali kreiptis jų atstovai pagal įstatymą arba atstovai pagal pavedimą (toliau – atstovai).

 

Veiksmai:

1.  Apdraustasis, pageidaujantis gauti kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas, kreipiasi į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo poreikio nustatymo.

2.    Jei konsultacijos metu gydytojas odontologas nusprendžia, kad apdraustajam būtina protezuoti dantis, asmuo (arba jo atstovas) pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs, prašymą įrašyti jį į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą (toliau – Sąrašas).

3.    PAASPĮ prašymo įrašyti asmenį į Sąrašą pateikimo dieną įveda prašymo duomenis į Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemį.

4.    TLK iki einamojo mėnesio paskutinės dienos patikrina, ar asmuo atitinka reikalavimus, suteikiančius teisę gauti PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas:

4.1. jei asmuo atitinka nurodytus reikalavimus, TLK prašyme nurodytu gyvenamosios vietos arba elektroninio pašto adresu iki einamojo mėnesio paskutinės dienos išsiunčia asmenims, praėjusį mėnesį pateikusiems PAASPĮ prašymus įrašyti juos į Sąrašą, pranešimus apie įtraukimą į Sąrašą prašymuose nurodytais adresais. Pranešime nurodoma asmens įrašymo į Sąrašą data ir eilės numeris;

4.2. jei asmuo neatitinka nurodytų reikalavimų, TLK priima sprendimą neįrašyti jo į Sąrašą. Apie šio sprendimo priežastis asmuo informuojamas paštu (paprastu arba elektroniniu) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

5.     Gavęs pranešimą apie įrašymą į Sąrašą, asmuo gali nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų eilės tvarka. Jis turi teisę pats sumokėti už suteiktas dantų protezavimo paslaugas. Gavęs šias paslaugas, apdraustasis (arba jo atstovas) pateikia TLK šio aprašymo skiltyje „Kai už dantų protezavimo paslaugas asmuo sumoka savo lėšomis" nurodytus dokumentus. Kompensacija už savo lėšomis apmokėtas dantų protezavimo paslaugas apdraustajam išmokama atėjus jo eilei pagal Sąrašą protezuoti dantis.

6.     Atėjus asmens eilei protezuoti dantis, TLK patikrina jo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu:

6.1. jei asmuo apdraustas, TLK jo prašyme nurodytu gyvenamosios vietos arba elektroninio pašto adresu siunčia pažymą apie teisę gauti kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas (toliau – pažyma), taip pat nurodo, kur galima rasti ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK ir teikiančių šias paslaugas, sąrašą. Šie dokumentai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teisės gauti dantų protezavimo paslaugas įgijimo dienos (atėjus asmens eilei pagal Sąrašą protezuotis dantis) išsiunčiami asmeniui arba jo atstovui prašyme nurodytu gyvenamosios vietos arba elektroninio pašto adresu. Vaikui skirtą pažymą TLK išsiunčia jo atstovams prašyme nurodytu gyvenamosios vietos arba elektroninio pašto adresu;

6.2. jei asmuo neapdraustas, TLK pažymos neišduoda. Apie šio sprendimo priežastis jis informuojamas paštu (paprastu arba elektroniniu) per 10 darbo dienų nuo sprendimo neišduoti TLK pažymos priėmimo dienos.

7. Gavęs pažymą asmuo per 3 metus nuo jos išdavimo dienos atvyksta į vieną iš ASPĮ, nurodytų konkrečios TLK interneto svetainėje, ir su gydytoju odontologu suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas.

8. ASPĮ, sudariusios sutartis su TLK, į Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemį įveda asmenų, kurie kreipėsi dėl dantų protezavimo paslaugų, duomenis (duomenys įvedami jų kreipimosi metu).

 

  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbraukimas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašo

 

 

 

 

 

 

 

Kai už dantų protezavimo  paslaugas asmuo sumoka savo lėšomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensacijos pervedimas į kito asmens sąskaitą

 

 

 

Kompensacijos pervedimas paveldėtojui (apdraustajam mirus)

1. Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išdavimo dienos.

2. Asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais ir asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių ligos, pakartotinai į Sąrašą gali būti įrašomi ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo dienos.

3. Asmenims, kurie pirmaisiais ir (ar) antraisiais metais, skaičiuojamais nuo TLK pažymos išrašymo dienos, nesikreipė į ASPĮ dėl dantų protezavimo ir šios paslaugos jiems nebuvo pradėtos teikti, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirmųjų metų (skaičiuojamų nuo TLK pažymos išrašymo dienos) pabaigos ir pakartotinai (tuo atveju, jei šios paslaugos nebuvo pradėtos teikti ir antraisiais metais nuo TLK pažymos išrašymo dienos) nuo antrųjų metų pabaigos siunčiamas nustatytos formos priminimas apie teisę gauti kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas.

 

Asmenys išbraukiami iš Sąrašo, jei per 3 metus nuo TLK pažymos išdavimo dienos nesikreipia į ASPĮ dėl dantų protezavimo paslaugų arba šios paslaugos nesuteikiamos. Apie tai asmuo informuojamas jo prašyme nurodytu gyvenamosios vietos arba elektroninio pašto adresu per 10 darbo dienų nuo išbraukimo iš Sąrašo dienos.

 

Jei apdraustasis nelaukia, kol bus pakviestas protezuoti dantų, ir savo lėšomis sumoka už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas, jis turi pateikti TLK šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. prašymą kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas, kuriame turi būti nurodytas banko sąskaitos numeris;

2. dantų protezavimo paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (ASPĮ, kurioje buvo suteiktos dantų protezavimo paslaugos, išrašytą sąskaitą faktūrą, originalų kasos aparato kvitą ir (ar) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (ar) originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (ar) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu);

3. jeigu kreipiasi jo atstovas – atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją.

 

TLK perveda priklausančias kompensacijas asmenims (atėjus jų eilei pagal Sąrašą protezuoti dantis) į jų prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo lėšų gavimo iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) dienos. Šiems asmenims išsiunčiamas pranešimas apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą.

Jeigu prašyme kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas nurodomas kito asmens banko sąskaitos numeris, pranešimo apie dantų protezavimo išlaidų kompensavimą kopija siunčiama ir šiam asmeniui.

 

Jei apdraustasis, savo lėšomis sumokėjęs už dantų protezavimo paslaugas, miršta nesulaukęs kompensacijos, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos kartu dokumentais TLK turi pateikti paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją.

Paveldėtojams kompensacija pervedama atėjus mirusiojo eilei gauti dantų protezavimo paslaugas.

5Administracinės paslaugos gavėjasLietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasDantų protezavimo išlaidų kompensavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

TLK iki einamojo mėnesio paskutinės dienos išsiunčia asmenims pranešimus apie jų įtraukimą į Sąrašą.

TLK ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teisės gauti dantų protezavimo paslaugas įgijimo dienos (atėjus eilei pagal Sąrašą protezuoti dantis) išsiunčia asmenims pažymą.

TLK perveda kompensacijas asmenims (atėjus eilei pagal Sąrašą protezuoti dantis) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo lėšų gavimo iš VLK dienos.

10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo";

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo".

11Paslaugos inicijavimo forma

1. Prašymas įrašyti į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą (patvirtinta forma).

2. Prašymas kompensuoti dantų protezavimo išlaidas (patvirtinta forma).

12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, kuriam prireikė dantų protezavimo paslaugų (arba jo atstovas), pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prirašytas:

  1.  prašymą įrašyti jį į Sąrašą;
  2.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais – gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvadą, patvirtinančią dantų protezavimo pagrįstumą (forma Nr. 027/a), o vaikai ir asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos – gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų specialistų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumo išvadą, patvirtinančią dantų protezavimo pagrįstumą (forma Nr. 027/a);
  4. jei prašymą pateikia asmens atstovas – asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre tikrinami duomenys apie asmens draustumą.

PAASPĮ prašymo įrašyti asmenį į Sąrašą pateikimo dieną įveda prašymo duomenis į Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemį.

14

 

 

 

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 

 

Atsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
Paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Buzienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Gudaitienė.

Kauno TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Adomavičienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petrauskaitė.

Klaipėdos TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Andželika Slavinskienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Aida Bertašienė.

Šiaulių TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Drazdovienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Girštautienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vanda Širkienė

TelefonasBendruoju telefono numeriu: (8 5) 232 2222 arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)
Faksas

Vilniaus TLK +370 5 27 91424;

Kauno TLK +370 37 32 0636;

Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;

Šiaulių TLK +370 41 52 6528;

Panevėžio TLK +370 45 58 3789

El. paštas

Vilniaus TLK:

snieguole.buziene@vlk.lt;

lina.gudaitiene@vlk.lt

Kauno TLK:

irena.adomaviciene@vlk.lt;

danguole.petrauskaite@vlk.lt

Klaipėdos TLK:   

andzelika.slavinskiene@vlk.lt;

aida.bertasiene@vlk.lt

Šiaulių TLK:

jurate.drazdoviene@vlk.lt;

valerija.sauliene@vlk.lt

Panevėžio TLK:

zita.girstautiene@vlk.lt;

vanda.sirkiene@vlk.lt

15

Administracinės paslaugos koordinatorius

 

Atsakingas padalinysVLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius
Paslaugos koordinatoriusVedėja Daiva Berūkštienė
TelefonasBendrasis telefono numeris: (8 5) 232 2222 arba +370 5 232 2222
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasdaiva.berukstiene@vlk.lt

 

 

 

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
Paslaugos vadovas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė.

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė.

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė.

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė

TelefonasBendrasis telefono numeris: (8 5) 232 2222 arba +370 5 232 2222
El. paštas

lina.vitkauskiene@vlk.lt;

rasa.valinskaite@vlk.lt;

salvinija.andriusiene@vlk.lt;

inga.kvedariene@vlk.lt;

sigita.paulauskiene@vlk.lt

16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo įrašyti į Sąrašą formą ir prašymo kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas formą atsisiųsti iš VLK interneto svetainės)

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-02-14