Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > ​Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas
​Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas

 

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1948
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymasTeisę į dantų protezavimą, kurio išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, turi šie apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji):
1. asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
2. asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
3. vaikai.
Šie apdraustieji dėl dantų protezavimo paslaugų gali kreiptis patys, gali kreiptis jų atstovai pagal įstatymą arba atstovai pagal pavedimą (toliau – atstovai).
Veiksmai:
1.    Apdraustasis, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas PSDF biudžeto lėšomis, kreipiasi į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo poreikio nustatymo.
2.    Jei konsultacijos metu gydytojas odontologas nustato dantų protezavimo poreikį, apdraustasis (arba jo atstovas) pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs, prašymą įrašyti jį į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.
3.    PAASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) praėjusį mėnesį gautus apdraustųjų (arba jų atstovų) prašymus ir asmenų sąrašą.
4.    TLK ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo iš PAASPĮ dienos patikrina, ar asmuo atitinka reikalavimus, suteikiančius teisę gauti PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, ir yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu:
 4.1. jei asmuo atitinka nurodytus reikalavimus, TLK prašyme nurodytu adresu išsiunčia prašymą pateikusiam  asmeniui (arba jo atstovui) pranešimą paštu apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą. Pranešime nurodoma asmens įtraukimo į TLK sąrašą data, savivaldybė, į kurios TLK sąrašą asmuo įtrauktas, ir eilės numeris TLK sąraše.
4.2. Jei asmuo neatitinka nurodytų reikalavimų, TLK priima sprendimą neįtraukti tokio asmens į TLK sąrašą. Apie neįtraukimo priežastis asmuo informuojamas raštu per 30 dienų nuo asmens prašymo gavimo iš PAASPĮ dienos.
5.    Gavęs pranešimą apie įrašymą į minėtą sąrašą, asmuo gali nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų eilės tvarka. Jis turi teisę pats sumokėti už dantų protezavimo paslaugas. Gavęs šias paslaugas, apdraustasis (arba jo atstovas) pateikia TLK šio aprašymo skiltyje „Kai už dantų protezavimo paslaugas asmuo sumoka savo lėšomis" nurodytus dokumentus. Apdraustojo išlaidų dantų protezavimo paslaugoms kompensacija jam bus išmokėta atėjus jo eilei protezuoti dantis pagal TLK sudarytą laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.
6.    Atėjus asmens eilei protezuoti dantis, TLK patikrina jo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu:
6.1. jei asmuo apdraustas, TLK jo prašyme nurodytu adresu registruotu laišku siunčia pažymą apie teisę gauti kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas (toliau – pažyma) ir sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šias paslaugas, sąrašą. Šie dokumentai išsiunčiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo TLK sprendimo išduoti pažymą priėmimo dienos. Vaikui skirtą pažymą TLK išsiunčia jo atstovams registruotu laišku prašyme nurodytu adresu;
  6.2. jei asmuo neapdraustas, TLK pažymos neišduoda, o apie šio sprendimo priežastis asmenį informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo sprendimo neišduoti TLK pažymos priėmimo dienos.
7. Gavęs pažymą ir įstaigų sąrašą, asmuo per 3 mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos atvyksta į vieną iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nurodytų įstaigų sąraše arba konkrečios TLK interneto svetainėje, ir su gydytoju odontologu suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas.
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiDantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos ir šių paslaugų išlaidos kompensuojamos per 3 metus nuo TLK pažymos išdavimo dienos.
 Asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, ir asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, pakartotinai į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą gali būti įrašomi ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo dienos.
Gyvenamosios vietos deklaravimasJei asmuo pagal deklaruotą gyvenamąją vietą yra ne tos TLK aptarnaujamos zonos, kurios PAASPĮ pateikė prašymą, gyventojas, TLK per 5 darbo dienas nuo PAASPĮ sąrašo pateikimo datos persiunčia asmens prašymą tai TLK, kurios aptarnaujamos zonos gyventojas jis yra. Jei paaiškėja, kad asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, TLK per 5 darbo dienas raštu pasiūlo asmeniui deklaruoti gyvenamąją vietą ir apie tai informuoti TLK. Jei per 30 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos asmuo nedeklaruoja gyvenamosios vietos, jo prašymas nenagrinėjamas ir jam apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo šio termino pabaigos.
Dantų protezavimo paslaugų teikimo sustabdymasDantų protezavimo paslaugų teikimas gali būti sustabdytas, bet ne ilgiau kaip iki vienų metų, jei:
 ·  per tris mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos asmuo dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių negali su gydytoju odontologu suderinti dantų protezavimo paslaugų teikimo laiko, masto bei kitų šių paslaugų teikimo sąlygų ir pradėti dantų protezavimo;
 ·  per tris mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos asmuo su gydytoju odontologu suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą bei kitas šių paslaugų teikimo sąlygas ir pradeda dantų protezavimą, bet dėl jo sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių dantų protezavimas negali būti tęsiamas.
 1. Norėdami pasinaudoti šia teise, asmenys per 3 mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos arba tada, kai nebegali tęsti pradėto dantų protezavimo, turi kreiptis į šią pažymą išdavusią TLK ir užpildyti prašymą sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą.
 2. TLK, gavusi prašymą sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą, kad jo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas yra atidėta.
 3. TLK, pasibaigus dantų protezavimo paslaugų sustabdymo laikotarpiui, asmeniui pakartotinai siunčia pažymą ir įstaigų sąrašą.
Išbraukimas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašoAsmenys išbraukiami iš TLK sąrašo, jei:
 · per 3 mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos nesikreipia į vieną iš įstaigų sąraše nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir su gydytoju odontologu nesuderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiko, masto ir kitų šių paslaugų teikimo sąlygų arba nesikreipia į TLK dėl dantų protezavimo paslaugų sustabdymo;
 ·   per 3 metus (arba per 4 metus, jei buvo sustabdytas dantų protezavimo paslaugų teikimas) nuo TLK pažymos išrašymo dienos jiems nesuteikiamos dantų protezavimo paslaugos.
  Apie išbraukimą iš TLK sąrašo asmenį TLK informuoja registruotu laišku per 10 darbo dienų nuo jo išbraukimo iš TLK sąrašo dienos.
Kai už dantų protezavimo  paslaugas asmuo sumoka savo lėšomisJei apdraustasis nelaukia, kol bus pakviestas protezuoti dantų, ir savo lėšomis sumoka už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas, jis turi pateikti TLK, į kurios laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą yra įtrauktas, šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
 a) prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, kuriame turi būti nurodytas banko sąskaitos numeris;
 b) dantų protezavimo paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
 c) jeigu kreipiasi jo atstovas – atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
 Prašymai kompensuoti dantų protezavimo išlaidas registruojami TLK nustatyta tvarka.
 Nustatyto dydžio kompensacija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jos skyrimo dienos pervedama į paciento prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas nurodytą banko sąskaitą.
Kompensacijos pervedimas į kito asmens sąskaitąPacientas, pageidaujantis, kad jam skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, kartu su dokumentais TLK turi pateikti asmens, kuriam bus pervedama minėta kompensacija, raštišką sutikimą.
 Jeigu prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas nurodomas kito asmens banko sąskaitos numeris, pranešimo apie dantų protezavimo išlaidų kompensavimą kopija siunčiama ir šiam asmeniui.
Kompensacijos pervedimas paveldėtojui (apdraustajam mirus)Jei apdraustasis, savo lėšomis sumokėjęs už dantų protezavimo paslaugas, miršta nesulaukęs kompensacijos, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) kartu dokumentais TLK turi pateikti paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją.
 Paveldėtojams kompensacija pervedama atėjus eilei gauti dantų protezavimo paslaugas.
5Administracinės paslaugos gavėjasLietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasDantų protezavimo išlaidų kompensavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėTLK ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo iš PAASPĮ dienos išsiunčia prašymą pateikusiam apdraustajam pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.
Pažymą apie asmens teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis, TLK registruotu laišku išsiunčia apdraustajam ne vėliau kaip per 10 dienų nuo TLK sprendimo kompensuoti šių paslaugų išlaidas priėmimo dienos
Nustatyto dydžio kompensacija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jos skyrimo dienos pervedama į paciento prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas nurodytą banko sąskaitą.
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo";
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
3. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo".
11Paslaugos inicijavimo forma1. Prašymas įrašyti į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą (patvirtinta forma).
2. Prašymas kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas (patvirtinta forma).
3. Prašymas sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą (patvirtinta forma).
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Asmuo, kuriam prireikė dantų protezavimo paslaugų (arba jo atstovas), pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prirašytas:
a) prašymą įrašyti jį į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą;
b) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
c) dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;
d) gydytojo odontologo arba odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo tikslingumo (forma Nr. 027/a);
e) jei prašymą pateikia asmens atstovas – asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre tikrinami duomenys apie asmens draustumą.
PAASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia TLK praėjusį mėnesį apdraustųjų (arba jų atstovų) pateiktus prašymus įrašyti juos į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos teikėjasVilniaus TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Buzienė;
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Gudaitienė
 Kauno TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Adomavičienė;
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petrauskaitė;
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Alma Baleišienė;
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Sveikatienė
 Klaipėdos TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 Andželika Slavinskienė;
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Aida Bertašienė
 Šiaulių TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Drazdovienė;
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė
 Panevėžio TLK
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Girštautienė;
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vanda Širkienė
 TelefonasVienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
 Vilniaus TLK: +370 5 21 00054;
 Kauno TLK: +370 37 20 0602; +370 34 36 8669;
 Klaipėdos TLK:  +370 46 21 5450; +370 446 72 769;
 Šiaulių TLK: +370 41 52 6535; +370 444 75 343;
 Panevėžio TLK: +370 45 50 8761
 FaksasVilniaus TLK +370 5 27 91424;
 Kauno TLK +370 37 32 0636;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasVilniaus TLK:
 snieguole.buziene@vlk.lt;
 lina.gudaitiene@vlk.lt
 Kauno TLK:
 irena.adomaviciene@vlk.lt;
 danguole.petrauskaite@vlk.lt;
 alma.baleisiene@vlk.lt;
 vida.sveikatiene@vlk.lt
 Klaipėdos TLK:  
 andzelika.slavinskiene@vlk.lt;
 aida.bertasiene@vlk.lt
 Šiaulių TLK:
 jurate.drazdoviene@vlk.lt;
 valerija.sauliene@vlk.lt
 Panevėžio TLK:
 zita.girstautiene@vlk.lt;
 vanda.sirkiene@vlk.lt
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius
Paslaugos koordinatoriusVedėja Daiva Berūkštienė
Telefonas+370 5 23 64107  
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasdaiva.berukstiene@vlk.lt
  Atsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos vadovasVilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;
 Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė;
Administracinės paslaugos vadovasKlaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;
 Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė;
 Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
 TelefonasVilniaus TLK +370 5 26 61338;
 Kauno TLK +370 37 32 2005;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;
 Šiaulių TLK +370 41 59 6136;
 Panevėžio TLK +370 45 508761
 El. paštaslina.vitkauskiene@vlk.lt;
 rasa.valinskaite@vlk.lt;
 salvinija.andriusiene@vlk.lt;
 dalia.miniauskiene@vlk.lt;
 sigita.paulauskiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo įrašyti į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą formą, prašymo kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas formą ir prašymo sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą formą atsisiųsti iš VLK interneto svetainės)

 

 

Atnaujinta: 2018-12-19