Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > ​Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas
​Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas

 

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.2
2Administracinės paslaugos pavadinimasDantų protezavimo išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į dantų protezavimą, kurio išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, turi šie apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji):

1. asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;

2. asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;

3. vaikai.

Apdraustasis, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kreipiasi į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prirašytas, arba į bet kurios kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, odontologą. Jei odontologas nustato, kad besikreipiančiojo dantys turi būti protezuojami, šis asmuo (arba jo atstovas) pateikia PAASPĮ prašymą įrašyti jį į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

PAASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) praėjusį mėnesį gautus apdraustųjų (arba jų atstovų) prašymus, pagal kuriuos TLK sudaro laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių prašymų gavimo iš PAASPĮ dienos TLK išsiunčia prašymus pateikusiems asmenims (arba jų atstovams) pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Gavęs pranešimą apie įrašymą į minėtą sąrašą, asmuo gali nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų eilės tvarka. Jis turi teisę pats sumokėti už dantų protezavimo paslaugas. Gavęs šias paslaugas, apdraustasis (arba jo atstovas) pateikia TLK šio aprašymo 5 dalyje nurodytus dokumentus. Apdraustojo išlaidų dantų protezavimo paslaugoms kompensacija jam bus išmokėta atėjus jo eilei protezuoti dantis pagal TLK sudarytą laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Apdraustieji (arba jų atstovai), atėjus jų eilei protezuoti dantis, apie tai informuojami raštu. Apdraustojo (arba jo atstovo) nurodytu adresu TLK siunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, ir sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šias paslaugas, sąrašą. Prieš siųsdama šią pažymą TLK patikrina, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Neapdraustiesiems TLK pažymos neišduodamos (apie priežastis, dėl kurių pažyma neišduodama, jie informuojami raštu).

Pranešimą apie išbraukimą iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašo TLK per 10 darbo dienų nuo asmens išbraukimo iš minėto sąrašo dienos siunčia jam registruotu paštu.

Asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, ir asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, pakartotinai į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą gali būti įrašomi ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo dienos

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmuo, kuriam prireikė dantų protezavimo paslaugų (arba jo atstovas), pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prirašytas:

a) prašymą įrašyti jį į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą;

b) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

c) dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;

d) gydytojo odontologo arba odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo tikslingumo (forma Nr. 027/a);

e) jeigu kreipiasi apdraustojo atstovas – atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

2. Jei apdraustasis nelaukia, kol bus pakviestas protezuoti dantų, ir savo lėšomis sumoka už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas, jis turi pateikti TLK, į kurios laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą yra įtrauktas:

a) prašymą kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas;

b) pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą;

c) dantų protezavimo paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;

d) jeigu kreipiasi jo atstovas – atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

Jei apdraustasis, savo lėšomis sumokėjęs už dantų protezavimo paslaugas, miršta nesulaukęs kompensacijos, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos kartu su šio aprašymo 5 dalyje 2 punkte nurodytais dokumentais TLK turi pateikti:

a) asmens, savo lėšomis sumokėjusio už dantų protezavimo paslaugas, mirties liudijimo kopiją;

b) paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą arba jo kopiją;

c) paveldėtojo (-ų) paso (-ų) arba asmens tapatybės kortelės (-ių), arba kito (-ų) asmenį (-is) identifikuojančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją. Paveldėtojams kompensacija pervedama atėjus asmens, kuriam ši kompensacija turėjo būti skirta, eilei gauti dantų protezavimo paslaugas

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

PAASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia TLK praėjusį mėnesį apdraustųjų (arba jų atstovų) pateiktus prašymus įrašyti juos į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Jei TLK prašymą pateikia asmuo, kuris pagal deklaruotą gyvenamąją vietą yra kitos TLK aptarnaujamos zonos gyventojas, prašymą gavusi TLK per 5 darbo dienas persiunčia jį tai TLK, kurios aptarnaujamai zonai priskiriamas prašymą pateikęs asmuo.

Jei paaiškėja, kad asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, TLK per 5 darbo dienas raštu pasiūlo jam deklaruoti gyvenamąją vietą ir apie tai informuoti TLK. Jei per 30 dienų nuo TLK rašto išsiuntimo dienos asmuo nedeklaruoja gyvenamosios vietos, per 5 darbo dienas nuo šio termino pabaigos TLK raštu šį asmenį informuoja, kad jo prašymas įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą nebus nagrinėjamas

7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Buzienė, tel. (8 5)  210 0054,

el. p. snieguole.buziene@vlk.lt;

Sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė Vanda Januševičienė, tel. (8 5)  266 1541, el. p. vanda.januseviciene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Adomavičienė, tel. (8 37)  200 602,

el. p. irena.adomaviciene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petrauskaitė, tel. (8 37)  200 602,

el. p. danguole.petrauskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Alma Degutienė, tel. (8 37)  200 602,

el. p. alma.degutiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vida Sveikatienė, tel. (8 34)  368 669,

el. p. vida.sveikatiene@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Andželika Slavinskienė, tel. (8 46)  215 450,

el. p. andzelika.slavinskiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Aida Bertašienė, tel. (8 446)  72 769,

el. p. aida.bertasiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Drazdovienė, tel. (8 41)  526 535,

el. p. jurate.drazdoviene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė, tel. (8 444)  75 343,

el. p. valerija.sauliene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja

Daiva Berūkštienė, tel. (8 5)  236 4107,

el. p. daiva.berukstiene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41)  596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

TLK pranešimas apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą išsiunčiamas prašymą įtraukti į šį sąrašą pateikusiam apdraustajam ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo iš PAASPĮ dienos.

Pažyma apie asmens teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis, išsiunčiama ne vėliau kaip per 10 dienų nuo TLK sprendimo kompensuoti šių paslaugų išlaidas priėmimo dienos

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymas įrašyti į asmenų, laukiančių dantų protezavimo sąrašą (patvirtinta forma).

2. Prašymas kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas (patvirtinta forma).

3. Prašymas sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą (patvirtinta forma)

Atnaujinta: 2016-12-08