Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Sutarčių dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sudarymas ir jų vykdymo kontrolė
Sutarčių dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sudarymas ir jų vykdymo kontrolė
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1962
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Sutarčių dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo sudarymas ir jų vykdymo kontrolė.
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymas     Sutartys dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo sudaromos su asmenimis, padariusiais žalą PSDF biudžetui (toliau –  skolininkai), kai:
·         Lietuvos Respublikoje asmenims neteisėtai suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;
·         asmenims, neteisėtai pasinaudojusiems Europos sveikatos draudimo kortele, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje (toliau – ES šalys) suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;
·         dėl asmens neteisėtos veikos nukentėjusio draudžiamojo privalomuoju sveikatos draudimu gydymo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.
Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK), gavusi iš teisėsaugos institucijos, fizinių ar juridinių asmenų, VLK ar TLK struktūrinių padalinių pranešimą apie PSDF biudžetui padarytą žalą ir įvertinusi situaciją, priima vieną iš šių sprendimų:
·         pareiškia civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje;
·         pareiškia ieškinį civilinėje byloje;
·         išsiunčia pranešimą skolininkui dėl savanoriško žalos atlyginimo.
Skolininkas bet kuriuo metu iki vykdomojo dokumento pateikimo priverstiniam išieškojimui vykdyti dienos gali atlyginti visą žalą iš karto arba sudaryti su TLK sutartį ir šią žalą atlyginti dalimis.
    Veiksmai:
1.  Skolininkas, pageidaujantis sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo dalimis,  pateikia užpildytą laisvos formos prašymą kartu su reikalingais dokumentais.
2. TLK nagrinėja pateiktą prašymą ir vertina, ar nėra kliūčių sudaryti sutartį:
2.1.  jei priimamas sprendimas sutarties nesudaryti, TLK apie tai iš karto informuoja atvykusį skolininką;
2.2. jei priimamas teigiamas sprendimas skolininko atžvilgiu, TLK su skolininku sudaro sutartį ir ją užregistruoja.
3. TLK atlieka sutarties vykdymo kontrolę. Jeigu nustatoma, kad skolininkas du mėnesius iš eilės nevykdo sutarties arba dėl pasikeitusių aplinkybių nesikreipia į TLK su prašymu pakeisti sutartį, TLK per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl sutarties nutraukimo, registruotu laišku praneša skolininkui apie vienašalį sutarties nutraukimą, paragina jį per 20 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos sumokėti visą likusią neatlygintą sutarties sumą ir pristatyti mokėjimą patvirtinančius dokumentus:
3.1. jei skolininkas skolą sumoka, išieškojimo procesas baigiamas;
3.2. jei per nurodytą terminą skolininkas nesumoka nustatytų įmokų ir (ar) nepateikia mokėjimą patvirtinančių dokumentų ir:
3.2.1. jei žala nėra priteista teismo (iš teismo negautas vykdomasis dokumentas), TLK per 10 darbo dienų nuo raginime nurodyto žalos atlyginimo termino pabaigos kreipiasi į teismą dėl žalos priteisimo (pareiškia ieškinį civilinėje byloje arba, jei sutartis buvo sudaryta pagal baudžiamajame procese pareikštą civilinį ieškinį ir baudžiamasis procesas nėra baigtas, palaiko civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje). Gavusi iš teismo vykdomąjį dokumentą, TLK persiunčia jį Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK); 
3.2.2. jei žala priteista teismo ir buvo gautas vykdomasis dokumentas, TLK el. paštu informuoja VLK apie sutarties nevykdymą.
4. VLK per 10 darbo dienų nuo einamojo mėnesio paskutinės dienos  perduoda vykdomąjį dokumentą priverstiniam išieškojimui vykdyti.
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiSutartis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo su skolininku sudaroma tik tuo atveju, jei VLK nėra pateikusi vykdomojo dokumento priverstiniam išieškojimui vykdyti.
Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai žalos suma paskirstoma penkeriems metams ir mėnesio įmoka viršija minimalaus mėnesio atlyginimo dydį.
Sutartis sudaroma tik tuomet, kai žalos suma yra ne mažesnė kaip 150 eurų. Konkretus žalos atlyginimo terminas nustatomas bendru šalių susitarimu, atsižvelgiant į žalos dydį. Minimali mėnesio įmokos suma negali būti mažesnė nei 20 eurų.
Sutartis nesudaroma, jei:
·         asmuo, pageidaujantis sudaryti sutartį, anksčiau buvo sudaręs sutartį (ar dėl jo padarytos žalos sutartį buvo sudaręs kitas asmuo) su VLK ar TLK, bet jos neįvykdė;
·        asmuo, teismo sprendimu įpareigotas atlyginti žalą per konkretų terminą, jos neatlygina;
·        asmuo yra neatlyginęs žalos pagal kitoje byloje jo atžvilgiu išduotą vykdomąjį dokumentą;
·       vykdomasis dokumentas yra pateiktas priverstiniam išieškojimui vykdyti.
Jei žalą padaro keli asmenys, sutartis sudaroma tokia tvarka:
·          jei kreipiasi vienas iš bendraskolių – sutartis su juo sudaroma dėl visos žalos sumos atlyginimo;
·          jei kreipiasi du ar daugiau bendraskolių – sudaroma bendra sutartis dėl visos žalos sumos atlyginimo;
·          jei kreipiasi vienas iš bendraskolių po sutarties sudarymo – su juo nauja sutartis nesudaroma. Jam suteikiama informacija apie anksčiau sudarytą sutartį ir paaiškinama, kad žalą jis gali atlyginti pagal jau sudarytą sutartį.
5Administracinės paslaugos gavėjasAsmenys, padarę žalą PSDF biudžetui
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasŽalos PSDF biudžetui atlyginimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSutartis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo sudaroma kreipimosi į TLK dieną.
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1.      Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
2.   Žalos PSDF biudžetui atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas VLK direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1K-204 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo";
3.    Žalos PSDF biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašas, patvirtintas VLK direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-373 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašo patvirtinimo";
    4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
    5. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo";
    6. VLK direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1K-377 „Dėl mažareikšmės žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui dydžio patvirtinimo"
11Paslaugos inicijavimo formaLaisvos formos prašymas sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Skolininko, pageidaujančio sudaryti sutartį, laisvos formos prašymas.
2. Skolininko tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jeigu kreipiasi skolininko atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai bei atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Teisėsaugos institucijos informacinis pranešimas ar VLK Tarptautinių reikalų skyriaus raštas, TLK struktūrinių padalinių pranešimas (tarnybinis raštas), nukentėjusio asmens arba kitų juridinių ar fizinių asmenų pranešimas apie galima neteisėta veika PSDF biudžetui padarytą žalą.
2. Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" duomenys apie apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysTLK Teisės skyriai; TLK Administravimo skyriai
 Paslaugos teikėjasVilniaus TLK:
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Zakarevičienė;
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Martyna Langė.
Kauno TLK:
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė-juriskonsultė Rūta Ostrauskienė;
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė-juriskonsultė Birutė Brazauskienė.
Klaipėdos TLK:
Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Byčkova;
Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Širkienė.
Šiaulių TLK:
Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Žiukienė;
Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Miškinis.
Panevėžio TLK
Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas  Marius Budreika;
Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Vitkevičienė
 Telefonas+370 5 23 70702
 FaksasKauno TLK +370 37 32 0636;
Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasVilniaus TLK:
aurelija.zakareviciene@vlk.lt;
martyna.lange@vlk.lt
Kauno TLK:
ruta.ostrauskiene@vlk.lt;
birute.brazauskiene@vlk.lt
Klaipėdos TLK:  
inesa.byckova@vlk.lt;
neringa.sirkiene@vlk.lt
Šiaulių TLK:
vaida.ziukiene@vlk.lt;
dainius.miskinis@vlk.lt
Panevėžio TLK:
marius.budreika@vlk.lt;
ausra.vitkeviciene@vlk.lt
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Teisės ir personalo skyrius
Paslaugos koordinatoriusPatarėjas, laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas, Tomas Ragauskas
Telefonas+370 5 23 64145
Faksas+370 5 23 64111
El. paštastomas.ragauskas@vlk.lt
 Administracinės paslaugos vadovasAtsakingas padalinysTLK Teisės skyriai; TLK Administravimo skyriai
 Paslaugos vadovasVilniaus TLK Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Ana Starkovskytė.
Kauno TLK Teisės skyriaus vedėja Evelina Daugėlė.
Klaipėdos TLK Administravimo skyriaus vedėja Virginija Žemaitienė.
Šiaulių TLK Administravimo skyriaus vedėja Regina Leonavičiūtė.
Panevėžio TLK Administravimo skyriaus vedėja Asta Levickienė
 TelefonasVilniaus TLK +370 5 21 00055;
Kauno TLK +370 37 20 6823;
Klaipėdos TLK +370 46 38 0738;
Šiaulių TLK +370 41 59 6135;
Panevėžio TLK +370 45 46 4635
 El. paštasana.starkovskyte@vlk.lt;
evelina.daugele@vlk.lt;
virginija.zemaitiene@vlk.lt;
regina.leonaviciute@vlk.lt;
asta.levickiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (informaciją apie paslaugą galima rasti VLK ir TLK interneto svetainėse).

 

 

Atnaujinta: 2020-02-14