Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymas
Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS2619
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymasĮregistruotų į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (toliau – Registras) draudžiamųjų duomenys papildomi duomenimis apie jų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpius, nustatomus Registre automatiniu būdu pagal Registro duomenų teikėjų ir susijusių registrų pateiktus duomenis apie draudžiamųjų teisinį statusą ir (arba) mokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Jei asmuo nėra įregistruotas į Registrą, jo privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai nenustatomi.
Privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis draudžiami asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, išskyrus dirbančius ir vykdančius ekonominę veiklą asmenis, kurie privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas šio įstatymo nustatyta tvarka, taip pat asmenis, kuriems pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus Sveikatos draudimo įstatymas netaikomas, nes privalomuoju sveikatos draudimu jie yra apdrausti kitoje ES šalyje.
Elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), duomenis privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiams nustatyti (arba laikotarpiams, kai už sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš kitų lėšų) teikia valstybės institucijos ir susiję valstybės registrai.
Jei draudžiamųjų duomenys privalomajam sveikatos draudimui nustatyti nekaupiami kitose valstybės institucijose, valstybės informacinėse sistemose ar susijusiuose valstybės registruose, tokie draudžiamieji reikiamus duomenis turi pateikti patys.
Duomenis teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiams tvarkyti turi pateikti:
1.         draudžiamosios nedirbančios nėščios moterys;
2.         šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis;
3.         vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis;
4.         draudžiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
5.         šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis;
6.         draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, nustatyta tvarka paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);
7.         draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
8.         užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje;
9.         nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai;
10.         draudžiamieji, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje;
11.         leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra užsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai.
Veiksmai:
1.      Asmuo privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiui nustatyti būtinus duomenis (dokumentus) TLK gali pateikti asmeniškai, per įgaliotąjį asmenį, elektroniniu būdu arba paštu.
2.      Jei asmuo pateikė visus reikalingus dokumentus, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai įrašomi į Registrą per 3 darbo dienas nuo reikiamų duomenų ar dokumentų gavimo dienos.
3.      Jeigu pateikti duomenys netikslūs ir (ar) neišsamūs arba jų neužtenka privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiui nustatyti, TLK turi teisę pareikalauti, kad draudžiamasis per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos juos patikslintų ar pateiktų šių duomenų tikrumą patvirtinančius dokumentus.
Pateikiami dokumentai turi būti surašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų įstaigų išduotoms E formos pažymoms, struktūrizuotiems elektroniniams dokumentams (toliau – SED) ir dokumentams, siunčiamiems paštu). Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.
Paštu gauto nevalstybine kalba surašyto dokumento tekstą į lietuvių kalbą išverčia TLK, kuriai pagal kompetenciją priklauso jį nagrinėti.
Draudžiamasis arba teikiantis dokumentus įgaliotasis asmuo privalo užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų tvarkingi (lapai turi būti nesuplėšyti, nesuglamžyti, asmens duomenys, dokumento rekvizitai, datos turi būti aiškiai įskaitomi ir pan.). Juose neturi būti taisymų ir braukymų.
Draudžiamieji privalo:
·      atsakyti už pateiktų duomenų teisingumą;
·      pasikeitus duomenims, juos patikslinti.
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiJeigu duomenys, kuriuos draudžiamasis pateikia nustatant jo privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpius, jau yra įrašyti į Registrą automatiniu būdu, antrą kartą jie neįrašomi.
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir besimokantys vidurinio arba profesinio lygmens mokyklose užsienyje, privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis nedraudžiami.
Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., pirmosios pakopos studijas) užbaigia vasaros laikotarpiu, nenutraukdami studijų keičia mokslo kryptį, mokslo ar studijų įstaigą, tuo pačiu vasaros laikotarpiu po pirmosios pakopos studijų baigimo stoja į antrosios pakopos studijas ir pan., privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 31 dienos.
Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., antros pakopos kursą) užbaigia žiemos laikotarpiu, nenutraukiant studijų atideda diplomo gynimą, tad jų studento statusas pratęsiamas dar vienam semestrui, privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki mokslo arba studijų baigimo mėnesio pabaigos.
Privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis apdraustų moksleivių ir studentų, nutraukiančių savo mokslą arba studijas, privalomojo sveikatos draudimo galiojimas baigiasi mokslo arba studijų nutraukimo mėnesio paskutinę dieną.
Vieno iš tėvų (įtėvių), auginančio nepilnametį (-ius) vaiką (-us), privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpis nustatomas tik tuo atveju, jei vaiko (-ų) gyvenamoji vieta yra Lietuvoje (nėra deklaruotas išvykimas iš šalies teisės aktu nustatyta tvarka).
Pasibaigus privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiui, draudžiamasis (pvz., asmuo, kurio gydymas tęsiamas) turi teisę papildomai dar vieną mėnesį gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Šis papildomas mėnuo prasideda iškart po to, kai pasibaigia draudiminis mėnuo, už kurį privalomojo sveikatos draudimo įmoka yra sumokėta.
Tai, kad valstybė garantuoja draudžiamiesiems papildomą mėnesį, per kurį jie gali gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, neatleidžia nuo prievolės sumokėti už šį mėnesį nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmoką. Sumokėjus privalomojo sveikatos draudimo įmoką iki atitinkamo papildomo mėnesio paskutinės dienos, šis mėnuo tampa draudiminiu
5Administracinės paslaugos gavėjasDraudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu
6Administracinės paslaugos teikimo būdasElektroninė paslauga; neelektroninė paslauga 
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasPrivalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPrivalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nustatomi per 3 darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų gavimo dienos.
Jei TLK prašo duomenis patikslinti ar papildomai pateikti jų tikrumą patvirtinančius dokumentus, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nustatomi per 5 darbo dienas
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1.      Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
2.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo";
3.      Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas VLK direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-112;
4.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
5. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"
11Paslaugos inicijavimo formaDraudžiamasis, teikdamas teritoriniam TLK duomenis, patvirtinančius teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, prašymą dėl duomenų tvarkymo Registre pateikia žodžiu (išskyrus atvejus, kai šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidauja būti draudžiamas valstybės lėšomis – tokie draudžiamieji reikiamus duomenis pateikia užpildydami prašymą nustatyti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (toliau – Prašymas).
Prašymą gali užpildyti bet kuris iš tėvų (įtėvių), nurodydamas valstybės lėšomis draudžiamo vieno iš tėvų (įtėvių) duomenis, arba draudžiamojo teisėtas atstovas, pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Jeigu prašymą užpildo teisėtas draudžiamojo atstovas, neviršydamas atstovaujamojo jam suteiktų teisių, jo pateikti draudžiamojo duomenys (informacija apie draudžiamąjį) tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas.
Tais atvejais, kai teisė į privalomąjį sveikatos draudimą perduodama kitam iš vaiko (-ų) tėvų (įtėvių), nei anksčiau buvo nustatyta, ir anksčiau nustatytasis vieno iš tėvų (įtėvių) privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpis dėl to turi būti nutraukiamas, pildomas sutikimas dėl privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo nutraukimo (Prašymo 9–11 punktai).
Sutikimą dėl privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpio nutraukimo pasirašo tas iš vaiko (-ų) tėvų (įtėvių), kurio privalomojo sveikatos draudimo laikotarpis nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai:
a)   nutraukus santuoką ar tėvams gyvenant skyrium, dėl duomenų tvarkymo kreipiasi ir Prašymą pildo tas iš vaiko (-ų) tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas (-ai) turi gyventi pagal teismo sprendimu nustatytą jo (-ų) gyvenamąją vietą;
b)   dėl objektyvių priežasčių vaiko (-ų) tėvas (įtėvis), kurio privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis yra nutraukiamas, sutikimo pasirašyti negali (pvz., yra sulaikytas arba atlieka bausmę, arba jam taikomas teismo sprendimas dėl neterminuotai (terminuotai) apribojamos tėvų valdžios, arba jis nuolat gyvena užsienyje, arba yra dingęs be žinios, sudaręs kitą šeimą ir pan.).
Priežastys, dėl kurių sutikimas negali būti pasirašytas asmens, kurio privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis nutraukiamas, turi būti nurodytos Prašymo 11 punkte ir patvirtintos teismo sprendimu arba kitais dokumentais.
TLK priima Prašymą, registruoja jį Dokumentų valdymo sistemoje, priima sprendimą dėl privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpio nustatymo ir apie tai informuoja (žodžiu, raštu, el. būdu) Prašymą pateikusį asmenį.
Prašyme nurodytas asmuo negali būti draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, jei, atsakydamas į Prašymo 6 punkto lentelėje nurodytus klausimus, jis pažymi bent vieną atsakymo variantą šios lentelės 4 skiltyje
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.        Prašymas nustatyti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpį (pateikiamas žodžiu arba raštu, kai šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidauja būti draudžiamas valstybės lėšomis);
2.        asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3.        jeigu kreipiasi draudžiamojo atstovas – atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4.        dokumentai privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiui nustatyti:
4.1.       draudžiamosios nedirbančios moterys pateikia dokumentą, kuriame nurodomas nėštumo laikotarpis (nėštumo savaičių skaičius, numatoma gimdymo data);
4.2.       šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia savo vaiko (-ų) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis. Tuo atveju, jei draudimas valstybės lėšomis jau yra nustatytas kitam vaiką (vaikus) auginančiam tėvui (įtėviui) ir draudžiamasis kreipiasi dėl teisės į draudimą valstybės lėšomis perdavimo, turi būti pateikiamas laisvos formos sutikimas nutraukti galiojantį draudimą, pasirašytas perduodančio teisę tėvo (įtėvio);
4.3.       vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju) ir šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ar daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia globojamųjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis ir dokumentus, patvirtinančius jo pripažinimą globėju bei nurodančius globos laikotarpius;
4.4.       draudžiamieji, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pateikia dokumentą, kuriame nurodoma studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos;
4.5.       šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), pateikia slaugomo asmens (savo vaiko) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis ir dokumentus, kuriuose nurodomas neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiai;
4.6.       draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, nustatyta tvarka paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), pateikia slaugomo neįgalaus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, kuriais patvirtinamas pripažinimas globėju (rūpintoju) ir kuriuose nurodomi globos (rūpybos) laikotarpiai arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiai;
4.7.       draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius, gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, pateikia dokumentą, kuriuo patvirtinamas atitinkamo teisinio statuso suteikimas ir kuriame nurodomi šio statuso galiojimo laikotarpiai;
4.8.       užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, pateikia dokumentą, kuriuo patvirtinamas atitinkamo teisinio statuso suteikimas ir kuriame nurodomi šio statuso galiojimo laikotarpiai;
4.9.       nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai pateikia nelydimų nepilnamečių užsieniečių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir duomenis apie jiems suteikto teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas;
4.10.        draudžiamieji, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje, pateikia Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos įstaigos išduotą E formos pažymą arba SED, kuriame nurodomi jų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai;
4.11.        leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius ir yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai, pateikia asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Registro duomenimis (Registro duomenų valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra VLK)
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos teikėjasVilniaus TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Kauno TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Klaipėdos TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Šiaulių TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Panevėžio TLK
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 TelefonasVienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
 FaksasVilniaus TLK +370 5 27 91424;
 Kauno TLK +370 37 32 0636;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasinfo@vlk.lt
 
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
Paslaugos koordinatoriusDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė
Telefonas+370 5 21 97502  
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasnatalija.jelenskiene@vlk.lt
 Administracinės paslaugos vadovasAtsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos vadovasVilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.
 Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė.
 Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė.
 Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė.
 Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
 TelefonasVilniaus TLK +370 5 26 61338;
 Kauno TLK +370 37 32 2005;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;
 Šiaulių TLK +370 41 59 6136;
 Panevėžio TLK +370 45 50 8761
 El. paštasrasa.bruzge@vlk.lt
 lina.vitkauskiene@vlk.lt;
 rasa.valinskaite@vlk.lt;
 salvinija.andriusiene@vlk.lt;
 dalia.miniauskiene@vlk.lt;
 sigita.paulauskiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąNeelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (vartotojui VLK ir TLK interneto svetainėse informacija pateikiama laisva forma).
Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė prašymą pateikti elektroniniais ryšiais, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu)

 

 

Atnaujinta: 2020-03-25