Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymas
Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.14
2Administracinės paslaugos pavadinimasPrivalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų, įregistruotų į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (toliau – draudžiamieji), privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nustatomi pagal teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) draudžiamųjų pateiktus (asmeniškai, paštu ar per įgaliotus asmenis) duomenis (dokumentus).

Draudžiamiesiems, turintiems teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, priskiriami:

 1. draudžiamosios nedirbančios nėščios moterys;
 2. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis;
 3. vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis;
 4. draudžiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir studijuojantys Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
 5. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis;
 6. draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, nustatyta tvarka paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);
 7.  draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
 8.  užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje;
 9. nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai;
 10.  draudžiamieji, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje.

Draudimui nustatyti būtini duomenys (dokumentai) pateikiami tiesiogiai, per įgaliotą asmenį, elektroniniu būdu arba paštu.

Pateikiami dokumentai turi būti surašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų įstaigų išduotoms E formos pažymoms, struktūrizuotiems elektroniniams dokumentams (toliau – SED) ir dokumentams, siunčiamiems paštu). Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.

Paštu gauto nevalstybine kalba surašyto dokumento tekstą į lietuvių kalbą išverčia TLK, kuriai pagal kompetenciją priklauso jį nagrinėti.

Draudžiamieji privalo:

 • atsakyti už pateiktų duomenų teisingumą;
 • pasikeitus pateiktiesiems duomenims, pateikti patikslintus duomenis.

Jeigu pateikti duomenys netikslūs ir (ar) neišsamūs arba pateiktų duomenų neužtenka privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiui nustatyti, TLK turi teisę pareikalauti, kad draudžiamasis per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos juos patikslintų ar pateiktų šių duomenų tikrumą patvirtinančius dokumentus

 

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas nustatyti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpį (pateikiamas žodžiu);

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. jeigu kreipiasi draudžiamojo atstovas – atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4. dokumentai privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiui nustatyti:

4.1. draudžiamosios nedirbančios moterys pateikia dokumentą, kuriuose nurodomas nėštumo laikotarpis (nėštumo savaičių skaičius, numatoma gimdymo data);

4.2. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia savo vaiko (-ų) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis. Tuo atveju, jei draudimas valstybės lėšomis jau yra nustatytas kitam vaiką (vaikus) auginančiam tėvui (įtėviui) ir draudžiamasis kreipiasi dėl teisės į draudimą valstybės lėšomis perdavimo, turi būti pateikiamas laisvos formos sutikimas nutraukti galiojantį draudimą, pasirašytas perduodančio teisę tėvo (įtėvio);

4.3. vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju) ir šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ar daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia globojamųjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis ir dokumentus, patvirtinančius jo pripažinimą globėju bei nurodančius globos laikotarpius;

4.4. draudžiamieji, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pateikia dokumentą, kuriame nurodoma studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos;

4.5. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), pateikia slaugomo asmens (savo vaiko) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis ir dokumentus, kuriuose nurodomas neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiai;

4.6. draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, nustatyta tvarka paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), pateikia slaugomo neįgalaus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, kuriais patvirtinamas pripažinimas globėju (rūpintoju) ir kuriuose nurodomi globos (rūpybos) laikotarpiai arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiai;

4.7. draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius, gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, pateikia dokumentą, kuriuo patvirtinamas atitinkamo teisinio statuso suteikimas ir kuriame nurodomi šio statuso galiojimo laikotarpiai;

4.8. užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, pateikia dokumentą, kuriuo patvirtinamas atitinkamo teisinio statuso suteikimas ir kuriame nurodomi šio statuso galiojimo laikotarpiai;

4.9. nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai pateikia nelydimų nepilnamečių užsieniečių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir duomenis apie jiems suteikto teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas;

4.10. draudžiamieji, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje, pateikia Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos įstaigos išduotą E formos pažymą arba SED, kuriame nurodomi jų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Naudojamasi Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis (centrinė registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK,

Panevėžio TLK gyventojų aptarnavimo skyrių darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimo registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė,

tel. (8 5)  219 7502, el. p. natalija.jelenskiene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė,

tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

 

  

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41)  596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPrivalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nustatomi duomenų pateikimo dieną. Jei TLK prašo duomenis patikslinti ar papildomai pateikti jų tikrumą patvirtinančius dokumentus, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nustatomi per 5 darbo dienas
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Žodinis prašymas nustatyti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpį.

2. Laisvos formos sutikimas nutraukti galiojantį draudimo laikotarpį, kai vienas iš tėvų (įtėvių) kreipiasi į TLK dėl teisės į draudimą valstybės lėšomis perdavimo kitam iš tėvų (įtėvių)

Atnaujinta: 2017-01-30