Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Administracinės paslaugos > Kitoje Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas
Kitoje Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.7
2Administracinės paslaugos pavadinimasKitoje Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikoje apdrausto privalomuoju sveikatos draudimu asmens (toliau – LR apdraustasis), pageidaujantis gauti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalis) jam suteiktų ir asmeninėmis lėšomis apmokėtų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją, turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti jį teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai arba atsiųsti paštu.

LR apdraustojo išlaidos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, suteiktoms kitoje ES šalyje, kompensuojamos gavus raštišką jo prašymą. Asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių kompensavimo būdų:

 1. kai išlaidos kompensuojamos pagal ES šalyje, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas;
 2. kai išlaidos kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių apdraustojo išlaidų būtinajai medicinos pagalbai.

  Jei LR apdraustasis asmuo pasirenka išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensavimo būdą pagal ES šalyje, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas, TLK atsakingasis darbuotojas, vadovaudamasis LR apdraustojo pateiktuose dokumentuose nurodytais duomenimis, užpildo E 126 formos pažymos A dalį ir kartu su būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijomis išsiunčia ją ES šalies, kurioje buvo suteiktos medicinos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigai. Ši įstaiga, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais, privalo nurodyti kompensuotiną sumą. Gavęs ES šalies sveikatos draudimo įstaigos atsakymą, TLK atsakingasis darbuotojas pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) informaciją apie kompensuotiną sumą bei ją patvirtinančius dokumentus.

  Jei LR apdraustasis pasirenka išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensavimo būdą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, dėl kompensuotinos sumos dydžio sprendžia TLK sudaryta ES šalyse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo komisija (toliau – Komisija). Komisijai priėmus sprendimą, informaciją apie kompensuotiną sumą ir ją patvirtinančius dokumentus TLK atsakingasis darbuotojas pateikia VLK.

  Jei buvimo vietos įstaigos užpildytos E 126 formos pažymos B dalies 10 skyriuje „Pastabos" nurodoma, kad pagal tos ES šalies nacionalinius teisės aktus negalima įvertinti suteiktų būtinosios medicinos pagalbos išlaidų ir nustatyti kompensuojamosios sumos, arba nurodoma, kad būtinosios medicinos pagalbos paslaugos buvo suteiktos gydymo įstaigoje, nepriklausančioje tos šalies nacionalinei sveikatos sistemai, sprendimą dėl LR apdraustojo išlaidų kompensavimo dydžio priima Komisija.

  VLK Apskaitos skyriaus atsakingasis darbuotojas, gavęs reikiamus dokumentus, perveda į prašyme nurodytą asmens banko sąskaitą kompensuotiną sumą ir informuoja apie pervedimą TLK atsakingąjį darbuotoją. TLK atsakingasis darbuotojas informuoja prašymą pateikusį LR apdraustąjį apie lėšų pervedimą.

  Jei ES šalies sveikatos draudimo įstaiga arba Komisija nusprendžia nekompensuoti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų, prašymą pateikęs LR apdraustasis apie tai informuojamas raštu
4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);

2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);

3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);

4. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL 2006 L 77, p. 1);

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);

6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

7. VLK direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. jei LR apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu išlaidas būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėjo kitas fizinis asmuo – paslaugas gavusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. medicinos dokumentų išrašų kopijos;

5. finansinių dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo kitoje ES šalyje gavo būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir apmokėjo šių paslaugų išlaidas (arba jos buvo apmokėtos kito fizinio asmens lėšomis), ir turinčių rekvizitus, leidžiančius nustatyti asmens tapatybę, gydymo įstaigą, kurioje pacientui buvo suteiktos paslaugos, ir sumokėtą sumą, originalai

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos duomenimis (informacinės sistemos valdytoja – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Fatima Dzarajeva, tel. (8 5)  219 4362,

el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Baliasinovienė, tel. (8 5)  219 4362,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Stančauskienė, tel. (8 37)  300 578,

el. p. asta.stancauskiene@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Komskytė, tel. 8 700 88888,

el. p. egle.komskyte@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Kvedarienė, tel. 8 700 88888,

el. p. inga.kvedariene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Remeikienė, tel. 8 700 88888,

el. p. diana.remeikiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

 

 8​Administracinės paslaugos vadovas

VLK Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Šafranavičienė, tel. (8 5)  210 1591,

el. p. neringa.safranaviciene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

 9​Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Procedūrų, susijusių su LR apdraustųjų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje ES šalyje, kompensavimu, trukmė priklauso nuo apdraustojo pasirinkto išlaidų kompensavimo būdo.

Jei apdraustasis pasirenka išlaidų kompensavimą pagal ES šalyje, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas, procedūra užtrunka ilgiau nei 4 mėnesius. Tokiu atveju išlaidos kompensuojamos tik gavus šalies, kurioje apdraustajam buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigos atsakymą apie kompensuotiną sumą.

Jei apdraustasis pasirenka kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, kompensacija jam pervedama per 2 mėnesius

 10​Administracinės paslaugos suteikimo kaina ​Nemokama
 11​Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

​Prašymas kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas (patvirtinta forma)

Atnaujinta: 2017-05-23