Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > E 104 LT formos pažymos išdavimas
E 104 LT formos pažymos išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1950
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas E104 LT formos pažymos išdavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

E 104 LT formos pažyma – tai pažyma, kurioje sumuojami draudimo, darbo ar apsigyvenimo šalyje laikotarpiai ligos, motinystės, mirties ir invalidumo (netekto darbingumo) atvejais. Ši pažyma išduodama asmenims, išvykstantiems gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau – ES šalis).

Teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) išduodamos E 104 LT formos pažymos patvirtina asmenų, gyvenančių (pastaruoju metu gyvenusių) jų veiklos zonose, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius (nuo 1997 m. liepos 1 d.).

Veiksmų seka:

1. Asmuo, kuris yra (buvo) apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje (toliau – asmuo), pateikia TLK užpildytą prašymą išduoti E 104 LT formos pažymą (toliau – prašymas) kartu su reikiamais dokumentais vienu iš šių būdų:

a) asmeniškai;

b) per įgaliotąjį asmenį;

c) paštu;

d) elektroninėmis priemonėmis.

Užsienio valstybės kompetentinga įstaiga prašymą gali atsiųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

2. Gautas prašymas registruojamas TLK bendra tvarka.

3. TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojas užpildo E 104 LT formos pažymą, patvirtinančią asmens privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius.

4. Užpildytą E 104 LT formos pažymą TLK išsiunčia:

a) pareiškėjui registruotu laišku prašyme nurodytu adresu arba įteikia asmeniškai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos;

b) užsienio valstybės kompetentingai įstaigai registruotu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Jei gaunamas asmens prašymas, pagal kurį negalima nustatyti, kokiu tikslu prašoma išduoti E104 LT formos pažymą, arba jei prašoma išduoti pažymą dėl piniginės išmokos ar sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, arba jei prašoma patvirtinti sveikatos draudimo laikotarpius, buvusius iki 1997 m. liepos 1 d., TLK persiunčia prašymą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriui.

5Administracinės paslaugos gavėjasAsmuo; užsienio valstybės kompetentinga įstaiga
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasE 104 LT formos pažymos išdavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų E 104 LT formos pažymai užpildyti gavimo dienos
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą
 1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje;
 2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką;
 3. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202);
 4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo;
 5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką;
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
 7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo";
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
 9. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"
11Paslaugos inicijavimo formaPrašymas išduoti E 104 LT formos pažymą (patvirtinta forma)
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jei kreipiasi asmuo, jis pateikia:

 1. užpildytą prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Jei kreipiasi asmens atstovas, jis papildomai pateikia savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

  Jei nagrinėjant prašymą paaiškėja, kad Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre nėra duomenų apie asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, turi būti pateikiami ir asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantys dokumentai.

  Jei kreipiasi užsienio valstybės kompetentinga įstaiga, ji pateikia: E 001 formos pažymą arba E 107 formos pažymą, arba E 104 formos pažymą, kurių A dalis turi būti užpildyta, arba struktūrizuoto elektroninio dokumento (SED) S040 popierinę formą, užpildytą šios įstaigos.
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis (centrinė registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, toliau – VLK)
14

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 

 

 

Atsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
Paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Justina Izotovė;

vyriausioji specialistė Dalia Butkutė;

vyresnioji specialistė Viktorija Klinavičienė

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Justina Mickeliūnaitė;

vyriausioji specialistė Asta Stančauskienė.

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė;

vyriausioji specialistė Eglė Komskytė.

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Deimantė Vaškienė;

vyriausioji specialistė Ingrida Rilienė;

vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė;

vyriausioji specialistė Regina Vitkauskienė.

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Laura Nakrošienė;

vyriausioji specialistė Regina Gudašienė

Telefonas

Bendruoju telefono numeriu: (85) 232 2222 arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio);

Vilniaus TLK +370 5 21 94362;

Kauno TLK +370 37 30 0578;

Klaipėdos TLK: +370 46  38 0473;

 +370 46  21 1666;

Šiaulių TLK: +370 41  52 6535;

 +370 41 52 0324; +370 44 47 5343;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

Faksas

Vilniaus TLK +370 5 27 91424;

Kauno TLK +370 37 32 0636;

Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;

Šiaulių TLK +370 41 52 6528;

Panevėžio TLK +370 45 58 3789

El. paštas

Vilniaus TLK:

justina.izotove@vlk.lt;

dalia.butkute@vlk.lt;

viktorija.klinavicienė@vlk.lt

Kauno TLK:

justina.mickeliunaite@vlk.lt;

asta.stancauskiene@vlk.lt

Klaipėdos TLK:   

dainora.burniauskiene@vlk.lt;

egle.komskyte@vlk.lt

Šiaulių TLK:

deimante.vaskiene@vlk.lt;

ingrida.riliene@vlk.lt;

valerija.sauliene@vlk.lt;

regina.vitkauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK:

laura.nakrosiene@vlk.lt;

regina.gudasiene@vlk.lt

15

Administracinės paslaugos koordinatorius

 

Atsakingas padalinysVLK Tarptautinių reikalų skyrius
Paslaugos koordinatoriusVyriausioji specialistė Neringa Šafranavičienė
Telefonas+370 5 21 01591
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasneringa.safranaviciene@vlk.lt
 

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
Paslaugos vadovas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė;

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė;

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė

Telefonas

Vilniaus TLK +370 5 26 61338;

Kauno TLK +370 37 32 2005;

Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;

Šiaulių TLK +370 41 59 6136;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

El. paštas

lina.vitkauskiene@vlk.lt;

rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt

salvinija.andriusiene@vlk.lt;

inga.kvedariene@vlk.lt

sigita.paulauskiene@vlk.lt

16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo neelektroniniu ir elektroniniu būdu schemos
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Neelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo formą rasti VLK interneto svetainėje).

Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė prašymą pateikti naudojantis elektroniniais ryšiais, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu)

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-10-01