Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas
Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas

 

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.5
2Administracinės paslaugos pavadinimasDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir turintys atitinkamą teisinį statusą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys (toliau – draudžiamieji) registruojami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – Registras).

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) registruoja:

 1. Lietuvos Respublikos piliečius – nuo Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytos gimimo datos arba nuo Lietuvos pilietybės suteikimo (galiojimo pradžios) datos (jei pilietybė buvo suteikta ne nuo gimimo); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei Lietuvos Respublikos pilietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
 2. nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius:
  1. užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, – nuo sprendimo išduoti pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti priėmimo datos arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis teisę nuolat gyventi Lietuvoje užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
  2. užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, – nuo Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) arba ES kortelės galiojimo pradžios datos; arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis leidimą nuolat gyventi arba ES kortelę užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
 3. laikinai gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius:
  1. užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai (tik draudžiamus privalomuoju sveikatos draudimu ir turinčius galiojančias pažymas Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo sprendimo išduoti ES pažymą priėmimo datos (jei ES pažyma buvo išduota vėliau, nei užsieniečiui buvo suteiktas atitinkamas teisinis statusas); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
  2. užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai (tik teisėtai dirbančius asmenis, turinčius darbo arba jų esmę atitinkančius santykius, arba asmenis, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius, yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai ir turi galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi Lietuvoje) arba ES korteles), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, arba nuo ES kortelės galiojimo pradžios datos (jei leidimas laikinai gyventi Lietuvoje arba ES kortelė buvo išduoti vėliau, nei užsieniečiui buvo suteiktas atitinkamas teisinis statusas); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba ES kortelę ir teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
 4. nelydimus nepilnamečius užsieniečius – nuo teisinio statuso suteikimo datos;
 5. užsieniečius, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, – nuo papildomos apsaugos suteikimo datos.

Laikinai gyvenančių Lietuvoje draudžiamųjų užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai, turintys galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje arba ES korteles, Registre registruojami kartu su draudžiamaisiais šeimos nariais – nuo vieno draudžiamojo šeimos nario įregistravimo Registre datos arba nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, arba nuo ES kortelės galiojimo pradžios datos (jei leidimas laikinai gyventi Lietuvoje ar ES kortelė buvo išduoti vėliau); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje draudžiamojo užsieniečio nepilnametis šeimos narys buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos).

Teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) registruoja (nuo datos, kai draudžiamasis pirmą kartą apdraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu):

 1. asmenis, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
 2. šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, piliečius, nuolat ar laikinai gyvenančius Lietuvos Respublikoje;
 3. Lietuvos Respublikos piliečius, nuolat ar laikinai gyvenančius šalyse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo.

  Kai duomenys apie draudžiamąjį įrašomi į Registrą pirmą kartą, draudžiamajam suteikiamas unikalus identifikavimo kodas (sudarytas atsitiktine tvarka iš 11 skaitmenų), kuris vėliau naudojamas draudžiamajam identifikuoti Registre ir sąveikai su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis užtikrinti.

  Draudžiamojo identifikavimo kodas yra unikalus ir nekeičiamas visą draudžiamojo duomenų tvarkymo Registre laiką. Išregistravus draudžiamąjį, identifikavimo kodas nenaudojamas kitam draudžiamajam identifikuoti.

  Draudžiamasis laikomas įregistruotu, kai jam suteikiamas draudžiamojo identifikavimo kodas, suformuojamas ir įrašomas į Registrą asmens duomenų rinkinys.

  Įregistruotų draudžiamųjų duomenys papildomi Registro duomenimis apie jų privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius. Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nustatomi automatiniu būdu pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis.

  Draudžiamasis jam suteiktą draudžiamojo identifikavimo kodą gali sužinoti prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų adresu www.epaslaugos.lt (tokią galimybę turi identifikuoti interneto bankininkystės naudotojai arba elektroninio parašo sertifikato naudotojai) arba atvykęs į bet kurios TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių. TLK darbo laikas, adresai ir kita informacija pateikiami jų interneto svetainėse:
4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

VLK draudžiamuosius registruoja automatiniu būdu pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro bei kitų susijusių registrų duomenis. Papildomų duomenų ir dokumentų draudžiamiesiems pateikti nereikia.

Draudžiamieji, kurie registruojami TLK, pateikia:

 1. prašymą (žodžiu) įregistruoti į Registrą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. jeigu kreipiasi draudžiamojo atstovas – atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. dokumentą, kurio pagrindu būtų galima nustatyti privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpius
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Naudojamasi Registro duomenimis (centrinė Registro tvarkymo įstaiga – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimo registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Brūzgė, tel. (8 5)  236 4160,

el. p. rasa.bruzge@vlk.lt.

Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK,

Panevėžio TLK gyventojų aptarnavimo skyrių darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimo registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė, tel. (8 5)  219 7502,

el. p. natalija.jelenskiene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė,

tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41)  596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėDraudžiamasis įregistruojamas Registre per 3 darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų gavimo dienos
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysŽodinis prašymas įregistruoti į Registrą
Atnaujinta: 2016-12-08