Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas
Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS2611
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymasDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Registras) objektai yra privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami fiziniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse (toliau – draudžiamieji).
Draudžiamuosius registruoja ir jų įregistravimo duomenis tvarko Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK).
VLK draudžiamuosius registruoja pagal Registrui teikiamus sąveikos būdu Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir Užsieniečių registro duomenis.
Pagal gautus duomenis VLK registruoja:
1.      Lietuvos Respublikos piliečius – nuo Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytos gimimo datos arba nuo Lietuvos pilietybės suteikimo (galiojimo pradžios) datos (jei pilietybė buvo suteikta ne nuo gimimo); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei Lietuvos Respublikos pilietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
2.      nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, – nuo sprendimo išduoti pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti priėmimo datos arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis teisę nuolat gyventi Lietuvoje užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
3.      nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, – nuo Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) arba draudžiamajam išduotos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės (toliau – ES kortelė) galiojimo pradžios datos; arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis leidimą nuolat gyventi arba turintis ES kortelę užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
4.      laikinai gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai (tik draudžiamus privalomuoju sveikatos draudimu ir turinčius galiojančias pažymas Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo sprendimo išduoti ES pažymą priėmimo datos (jei ES pažyma buvo išduota vėliau, nei užsieniečiui buvo suteiktas atitinkamas teisinis statusas); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
5.      laikinai gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai (tik teisėtai dirbančius asmenis, turinčius darbo arba jų esmę atitinkančius santykius, arba asmenis, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius, yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai ir turi galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi Lietuvoje) arba ES korteles), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, arba nuo ES kortelės galiojimo pradžios datos (jei leidimas laikinai gyventi Lietuvoje arba ES kortelė buvo išduoti vėliau, nei užsieniečiui buvo suteiktas atitinkamas teisinis statusas); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba ES kortelę ir teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);
6.      nelydimus nepilnamečius užsieniečius – nuo teisinio statuso suteikimo datos;
7.      užsieniečius, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, – nuo papildomos apsaugos suteikimo datos.
Laikinai gyvenančių Lietuvoje draudžiamųjų užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai, turintys galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje arba ES korteles, Registre registruojami kartu su draudžiamaisiais šeimos nariais – nuo vieno draudžiamojo šeimos nario įregistravimo Registre datos arba nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, arba nuo ES kortelės galiojimo pradžios datos (jei leidimas laikinai gyventi Lietuvoje ar ES kortelė buvo išduoti vėliau); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje draudžiamojo užsieniečio nepilnametis šeimos narys buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos).
Teritoriniai Registro tvarkytojai registruoja draudžiamuosius, kurie nebuvo įregistruoti į Registrą automatiniu būdu ir kuriems Sveikatos draudimo įstatymas taikomas vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais.
Pagal pateiktas E formos pažymas, S1 arba SED dokumentus draudžiamieji įregistruojami į Registrą (tiesiogiai į jį įrašant registravimo duomenis) nuo pateiktuose dokumentuose nurodytos datos, kai asmuo pirmą kartą pradedamas drausti privalomuoju sveikatos draudimu.
Veiksmai:
1.        VLK draudžiamuosius registruoja automatiniu būdu pagal sąveikos būdu gautus susijusių registrų duomenis.
2.        TLK registruoja tik tuos asmenis, kurie nebuvo registruoti automatiniu būdu ir kurie TLK pateikia (asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu, el. būdu) E formos pažymas, S1 arba SED dokumentus;
3.        Pirmą kartą įrašant į Registrą duomenis apie draudžiamąjį, VLK ir TLK draudžiamajam suteikia unikalų identifikavimo kodą (kodas sudaromas atsitiktine tvarka iš 11 skaitmenų), kuris vėliau naudojamas draudžiamajam identifikuoti Registre ir sąveikai su susijusiais registrais bei valstybės informacinėmis sistemomis užtikrinti.
Draudžiamasis į Registrą įregistruojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų gavimo datos.
Apie suteiktą draudžiamojo identifikavimo kodą draudžiamasis gali sužinoti prisijungęs prie Registro per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt arba atvykęs į bet kurios TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiDraudžiamojo identifikavimo kodas yra unikalus ir nekeičiamas visą draudžiamojo duomenų tvarkymo Registre laiką. Išregistravus draudžiamąjį, identifikavimo kodas nenaudojamas kitam draudžiamajam identifikuoti.
Tik įregistruotų draudžiamųjų duomenys papildomi Registro duomenimis apie jų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpius. Šie laikotarpiai nustatomi automatiniu būdu pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis
5Administracinės paslaugos gavėjasDraudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasDraudžiamojo statuso ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėDraudžiamasis įregistruojamas Registre per 3 darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų gavimo dienos
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo";
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
4. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"
11Paslaugos inicijavimo formaŽodinis prašymas (tik besikreipiantiems į TLK)
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo·      Žodinis prašymas (tik besikreipiantiems į TLK).
·      Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
·      E formos pažyma, S1 arba SED dokumentas
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Gauna VLK – Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir Užsieniečių registro duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarime Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo".
Naudojamasi Registro duomenimis (Registro duomenų valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra VLK)
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
 Paslaugos teikėjasVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Brūzgė.
 Vilniaus TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Kauno TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Klaipėdos TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Šiaulių TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Panevėžio TLK
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 TelefonasVLK telefonu +370 5 23 4160;
 Vienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
 FaksasVilniaus TLK +370 5 27 91424;
 Kauno TLK +370 37 32 0636;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasinfo@vlk.lt
 rasa.bruzge@vlk.lt
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
Paslaugos koordinatoriusDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė
Telefonas+370 5 21 97502  
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasnatalija.jelenskiene@vlk.lt
 Administracinės paslaugos vadovasAtsakingas padalinysVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
 Paslaugos vadovasVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Brūzgė.
 Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.
 Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė.
 Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė.
 Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė.
 Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
 TelefonasVLK +370 5 23 64160;
 Vilniaus TLK +370 5 26 61338;
 Kauno TLK +370 37 32 2005;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;
 Šiaulių TLK +370 41 59 6136;
 Panevėžio TLK +370 45 508761
 El. paštasrasa.bruzge@vlk.lt
 lina.vitkauskiene@vlk.lt;
 rasa.valinskaite@vlk.lt;
 salvinija.andriusiene@vlk.lt;
 dalia.miniauskiene@vlk.lt;
 sigita.paulauskiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąNeelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (vartotojui VLK ir TLK interneto svetainėse pateikiama informacija apie administracinę paslaugą).
Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – IV bendradarbiavimo lygis (visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu)

 

 

Atnaujinta: 2020-08-06