Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu duomenų tikslinimas
Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu duomenų tikslinimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1952
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu duomenų tikslinimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymasDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – draudžiamieji) duomenys Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Registras) duomenų bazėje gali būti tikslinami gavus draudžiamojo, registro duomenų teikėjo, registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo (toliau – suinteresuotas asmuo) prašymą ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus.
Veiksmai:
1.         Suinteresuotas asmuo, nustatęs draudžiamojo duomenų netikslumus, teikia laisvos formos prašymą ištaisyti šiuos netikslumus kartu su netikslumus pagrindžiančiais dokumentais vienu iš šių būdų:
·      tiesiogiai atvykus į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) arba teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK);
·         paštu;
·         elektroniniu būdu.
2.         Jeigu nustatoma, kad dėl VLK ar TLK registro tvarkytojo kaltės į Registro duomenų bazę buvo įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, VLK ar TLK privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo savo iniciatyva juos ištaisyti ir neatlygintinai pranešti (raštu, el. būdu) apie tai Registro duomenų gavėjams ir kitiems asmenims, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys buvo perduoti.
3.         Jeigu nustatoma, kad sąveikos būdu gauti susijusio registro ar informacinės sistemos duomenys skiriasi nuo Registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, Registro objekto registravimo procedūra nestabdoma. Susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas neatlygintinai informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, jam persiunčiamos dokumentų, įrodančių, kad duomenys netikslūs, kopijos.
4.         Jeigu nustatoma, kad Registro duomenų teikėjo, informacinės sistemos ar susijusio registro duomenys, gauti sąveikos būdu, gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, TLK ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tariamų netikslumų nustatymo informuoja apie tai (raštu, el. būdu) VLK:
4.1. VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša Registro duomenų teikėjui arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis.
4.2. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs VLK prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
4.3. Gavusi Registro duomenų teikėjo, informacinės sistemos ar susijusio registro, kurio duomenys į Registrą įrašyti sąveikos būdu, motyvuotą atsisakymą pateikti patikslintus duomenis, VLK per 3 darbo dienas nuo atsisakymo gavimo apie tai praneša (raštu, el. būdu) informaciją dėl tariamų netikslumų pateikusiai TLK.
4.4. TLK privalo apie tai informuoti asmenį, kurio duomenys gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, per 3 darbo dienas nuo VLK atsakymo gavimo.
5.         Neteisingi, netikslūs duomenų teikėjo, informacinės sistemos arba susijusio registro duomenys, kurie į Registrą įrašyti sąveikos būdu, taisomi automatiškai, Registro duomenų teikėjui, informacinei sistemai arba susijusiam registrui sąveikos būdu pateikus duomenų patikslinimus (atnaujinimus, papildymus).
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiRegistrui duomenis teikia  valstybės institucijos (iš valstybės informacinių sistemų, susijusių registrų bei klasifikatorių) ir asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" 26, 29 ir 59 punktuose.
Registro duomenų gavėjai yra valstybės institucijos, sveikatos priežiūros įstaigos ir patys draudžiamieji.
5Administracinės paslaugos gavėjasDraudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasPatikslinti draudžiamųjų duomenys
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėNe vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
Jeigu dėl netikslumų ištaisymo reikia kreiptis į Registro duomenų teikėją, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų.
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo";
2. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas VLK direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-112;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
4. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo".
11Paslaugos inicijavimo formaLaisvos formos prašymas
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.     Laisvos formos prašymas ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis;
2.     netikslumus pagrindžiantys dokumentai.
Draudžiamieji, besikreipiantys dėl Registro duomenų tikslinimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeigu dėl Registro duomenų tikslinimo kreipiasi draudžiamojo atstovas – turi būti pateikti atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą įrodantys dokumentai, patvirtinti notaro (jei atstovaujama pilnamečiams asmenims).
Jeigu dėl nepilnamečio draudžiamojo kreipiasi tėvai – turi būti pateikti jų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Registro duomenimis (Registro duomenų valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra VLK)
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
 Paslaugos teikėjasVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Brūzgė.
 Vilniaus TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Kauno TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Klaipėdos TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Šiaulių TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Panevėžio TLK
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 TelefonasVLK telefonu +370 5 23 4160;
 Vienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
 FaksasVilniaus TLK +370 5 27 91424;
 Kauno TLK +370 37 32 0636;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasinfo@vlk.lt
 rasa.bruzge@vlk.lt
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
Paslaugos koordinatoriusDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė
Telefonas+370 5 21 97502  
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasnatalija.jelenskiene@vlk.lt
 Administracinės paslaugos vadovasAtsakingas padalinysVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
 Paslaugos vadovasVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Brūzgė.
 Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.
 Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė. 
 Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė.
 Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė.
 Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
 TelefonasVLK +370 5 23 64160;
 Vilniaus TLK +370 5 26 61338;
 Kauno TLK +370 37 32 2005;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;
 Šiaulių TLK +370 41 59 6136;
 Panevėžio TLK +370 45 508761
 El. paštasrasa.bruzge@vlk.lt;
 lina.vitkauskiene@vlk.lt;
 rasa.valinskaite@vlk.lt;
 salvinija.andriusiene@vlk.lt;
 dalia.miniauskiene@vlk.lt;
 sigita.paulauskiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąNeelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti VLK ir TLK interneto svetainėse).
Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė laisvos formos prašymą pateikti elektroniniais ryšiais, tačiau pati paslauga suteikiama neelektronine forma).

 

 

Atnaujinta: 2020-08-06