Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu duomenų tikslinimas
Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu duomenų tikslinimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.4
2Administracinės paslaugos pavadinimasDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu duomenų tikslinimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – draudžiamieji) duomenys Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Registras) duomenų bazėje gali būti tikslinami suinteresuotojo asmens (draudžiamojo, Registro duomenų teikėjo, Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo) prašymu (pateiktu raštu, el. paštu) ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus.

Prašymas gali būti pateiktas:

 • atvykus į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ar teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK, VLK ir TLK kartu – ligonių kasos);
 • paštu;
 • el. paštu.

Kai patvirtinama draudžiamojo asmens tapatybė, jis turi teisę:

 • susipažinti su Registre tvarkomais savo ar nepilnamečių savo vaikų duomenimis; jei draudžiamasis pateikia atitinkamą dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, jis turi teisę susipažinti su įvaikių ir asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenimis;
 • reikalauti, pateikęs prašymą (raštu, el. paštu) ir netikslumus pagrindžiančius dokumentus, patikslinti neteisingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis. Išnagrinėjusi prašymą, atitinkama ligonių kasa ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo suinteresuotojo asmens prašymo ir dokumentų, pagrindžiančių reikalavimą ištaisyti duomenis, gavimo dienos ištaiso prašyme nurodytus netikslumus ir informuoja (raštu, el. paštu) apie tai suinteresuotąjį asmenį. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo ligonių kasos turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Apie tai pranešama (raštu, el. paštu) suinteresuotajam asmeniui ir nurodoma prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis.

Jeigu nustatoma, kad suinteresuotojo asmens prašymas ištaisyti neteisingus ir netikslius ar papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis yra nepagrįstas, ligonių kasos atsisako ištaisyti šiuos duomenis ir apie tai praneša (raštu, el. paštu) prašymą pateikusiam suinteresuotajam asmeniui, nurodydamos atsisakymo motyvus.

Ištaisyti (patikslinti) Registro duomenys neatlygintinai perduodami (raštu, el. būdu) Registro duomenų gavėjams ir tiems, kuriems anksčiau buvo perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis;
 2. netikslumus pagrindžiantys dokumentai;
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. jeigu kreipiasi draudžiamojo atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą įrodantys dokumentai, patvirtinti notaro (jei atstovaujama pilnamečiams asmenims); jei dėl nepilnamečio draudžiamojo kreipiasi tėvai – asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Naudojamasi Registro duomenimis (centrinė Registro tvarkymo įstaiga – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimo registro skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Brūzgė,

tel. (8 5)  236 4160, el. p. rasa.bruzge@vlk.lt.

Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK,

Panevėžio TLK gyventojų aptarnavimo skyrių darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimo registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė, tel. (8 5)  219 7502,

el. p. natalija.jelenskiene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė,

tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Draudžiamųjų duomenų tikslinimas atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų prašymų pateikimo dienos.

Jeigu dėl netikslumų ištaisymo ligonių kasos turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysLaisvos formos prašymas ištaisyti netikslumus

Atnaujinta: 2017-01-30