Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Dokumento S1 išdavimas
Dokumento S1 išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1951
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Dokumento S1 išdavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymas

Dokumentas S1 patvirtina asmens teisę gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys).

Teisę gauti dokumentą S1 turi kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – LR apdraustieji),  Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos, taip pat kitoje ES šalyje gyvenantys LR apdraustieji, kurie, vadovaujantis minėtu įstatymu, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą:

1. asmenys, dirbantys Lietuvos Respublikoje, už kuriuos yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba kurie patys jas moka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka;

2. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą valstybinio socialinio draudimo pensiją arba kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei Lietuvoje jų įgytas darbo stažas yra didžiausias ir jei jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus;

3. LR apdraustųjų, nurodytų 1 ir 2 punktuose, šeimos nariai, jei jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas ir jie neturi teisės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus.

Veiksmai:

1. LR apdraustasis pateikia teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) gyventojų aptarnavimo skyriui užpildytą prašymą išduoti dokumentą S1 kartu su reikalingais dokumentais vienu iš šių būdų:

a)  asmeniškai;

b) per įgaliotąjį asmenį;

c) paštu;

d) elektroniniais ryšiais. Šiuo būdu pateikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

2. Gavęs dokumentus TLK darbuotojas vertina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti:

a) jei duomenų priimti sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo nepakanka, TLK darbuotojas prireikus kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybą, LR apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą ar patį dokumento S1 prašantį asmenį dėl papildomos informacijos suteikimo;

b)   jei pakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti, TLK išduoda  dokumentą S1. Dokumentas S1 gali būti įteiktas asmeniškai arba išsiunčiamas registruotu laišku prašyme nurodytu adresu;

c) jei pagal pateiktus duomenis dokumento S1 prašantis asmuo nėra LR apdraustasis arba neturi teisės gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis mokamų išmokų natūra gyvenamojoje ES šalyje, TLK neišduoda dokumento S1 ir apie tai per 20 darbo dienų registruotu paštu informuoja prašymą pateikusį asmenį, nurodydama atsisakymo priežastis.

3. TLK darbuotojas informuoja dokumentą S1 gavusį asmenį apie tai, kad šis dokumentas turi būti pristatytas ES šalies, į kurią LR apdraustasis išvyksta (išvyko) gyventi, gyvenamosios vietos įstaigai, ir pateikia Dokumento S1 naudojimo atmintinę (pridedama).

  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento S1 galiojimo terminas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento S1 galiojimo nutraukimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento S1 galiojimo termino pratęsimas

Dokumento S1 įsigaliojimo data laikoma gyvenamosios vietos deklaravimo data arba pageidaujama dokumento S1 įsigaliojimo data, nurodyta prašymo išduoti dokumentą S1 1 punkte (jei ši data yra vėlesnė nei gyvenamosios vietos deklaravimo data).

Dokumentas S1 atgaline data išduodamas tik tam laikotarpiui, kuriuo asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

Dokumento S1 galiojimo terminą nustato jį išduodantis TLK darbuotojas:

1.  asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, už kuriuos yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba kurie patys jas moka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 1 metams;

2.  Lietuvos Respublikos pensininkams, gyvenantiems kitoje ES šalyje – iki pensininko statuso galiojimo pabaigos datos arba neribotam laikui;

3.  LR apdraustųjų, nurodytų 1 ir 2 punktuose, šeimos nariams – ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui.

 Dokumento S1 galiojimą gali nutraukti:

 1. TLK, išsiaiškinusi, kad asmuo prarado apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą Lietuvoje arba dėl kitų priežasčių nebeturi teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje ES šalyje, kurioje yra užregistravęs dokumentą S1;
 2. ES šalies gyvenamosios vietos įstaiga, išsiaiškinusi, kad asmuo tapo apdraustuoju pagal gyvenamosios šalies teisės aktus (pvz., pradėjo ten dirbti ar kt.).

Dokumento S1 galiojimą gali pratęsti TLK, gavusi LR apdraustojo prašymą ir išsiaiškinusi, ar asmuo neprarado teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje.

5Administracinės paslaugos gavėjasLR apdraustieji
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasDokumento S1 išdavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėDokumentas S1 išduodamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti, gavimo TLK dienos
10

Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą

 

 1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
 2. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir įgyvendinimo tvarką
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
 4. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo"
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"
 6. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"

 

11Paslaugos inicijavimo formaPrašymas išduoti dokumentą S1 (patvirtinta forma)
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norėdamas gauti dokumentą S1, asmuo turi pateikti:

1. užpildytą prašymą išduoti šį dokumentą;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (arba jo kopiją);

3. jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus;

4. dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės;

5. dokumentų, įrodančių, kad asmuo gyveno kitoje (-ose) ES šalyje (-yse) iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka kopijas (jei prašoma išduoti dokumentą S1 atgaline data);

6. dokumentus, patvirtinančius įgytą stažą kitoje (-ose) ES šalyje (-yse), jei LR apdraustasis gauna Lietuvos Respublikos ir kitos (-ų) ES šalies (-ių) įstatymų nustatytas pensijas.

Atsiimdamas dokumentą S1, asmuo turi pateikti:

a) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

b) atstovavimą, globą ar rūpybą patvirtinantį dokumentą arba oficialią jo kopiją, jei dokumentą S1 atsiima nepilnamečio asmens atstovas ar asmens, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas);

c) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti dokumentą S1, jei dokumentą atsiima apdraustojo įgaliotas asmuo.

13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojamasi Europos duomenų mainų informacinės sistemos (toliau – EDMIS) duomenimis. Šios informacinės sistemos valdytoja – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Jei nepakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti, TLK kreipiasi į:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybą, prašydama patvirtinti, kad asmeniui yra taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai (dokumentas A1 arba kitas dokumentas) ir jo darbo stažas Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES šalyje yra pakankamas;
 • Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą, prašydama patvirtinti, kad LR apdraustasis ar jo šeimos nariai turi teisę gauti išmokas natūra pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus;
 • ES šalies įstaigą ar asmenį, pateikusius prašymą išduoti dokumentą S1, dėl papildomos informacijos suteikimo.
14

 Administracinės paslaugos teikėjas

Atsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
Paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Justina Izotovė;

vyriausioji specialistė Dalia Butkutė;

vyriausioji specialistė Viktorija Klinavičienė

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Justina Mickeliūnaitė;

vyriausioji specialistė Asta Stančauskienė

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Aušra Kačinskaitė;

vyriausioji specialistė Eglė Komskytė;

vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Ingrida Rilienė;

vyriausioji specialistė Deimantė Vaškienė;

vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė;

vyriausioji specialistė Regina Vitkauskienė

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Laura Nakrošienė;

vyriausioji specialistė Regina Gudašienė

Telefonas

Bendruoju telefono numeriu: (85) 232 2222 arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio);

Vilniaus TLK +370 5 21 94362;

Kauno TLK +370 37 30 0578;

Klaipėdos TLK: +370 46  38 0473; +370 46  21 1666;

Šiaulių TLK: +370 41 52 0324; +370 41  52 6535; +370 44 47 5343;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

Faksas

Vilniaus TLK +370 5 27 91424;

Kauno TLK +370 37 32 0636;

Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;

Šiaulių TLK +370 41 52 6528;

Panevėžio TLK +370 45 58 3789

El. paštas

Vilniaus TLK:

justina.izotove@vlk.lt;

dalia.butkute@vlk.lt;

viktorija.klinaviciene@vlk.lt

Kauno TLK:

justina.mickeliunaite@vlk.lt;

asta.stancauskiene@vlk.lt

Klaipėdos TLK:   

ausra.kacinskaite@vlk.lt;

egle.komskyte@vlk.lt;

dainora.burniauskiene@vlk.lt

Šiaulių TLK:

ingrida.riliene@vlk.lt;

deimantė.vaskiene@vlk.lt

valerija.sauliene@vlk.lt

regina.vitkauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK:

laura.nakrosiene@vlk.lt;

regina.gudasiene@vlk.lt

15

Administracinės paslaugos koordinatorius

 

Atsakingas padalinysValstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių reikalų skyrius
Paslaugos koordinatoriusVyriausioji specialistė Neringa Šafranavičienė
Telefonas+370 5 21 01591
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasneringa.safranaviciene@vlk.lt
 

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
Paslaugos vadovas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė;

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė;

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė

Telefonas

Vilniaus TLK +370 5 26 61338;

Kauno TLK +370 37 32 2005;

Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;

Šiaulių TLK +370 41 59 6136;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

El. paštas

lina.vitkauskiene@vlk.lt;

rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt;

salvinija.andriusiene@vlk.lt;

inga.kvedariene@vlk.lt;

sigita.paulauskiene@vlk.lt

16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo neelektroniniu ir elektroniniu būdu schemos
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo išduoti dokumento S1 formą rasti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje).

Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė prašymą išduoti dokumentą S1 pateikti elektroniniais ryšiais, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu)

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-05-04