Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Asmens išlaidų sąnario endoprotezui įsigyti kompensavimas
Asmens išlaidų sąnario endoprotezui įsigyti kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1.Administracinės paslaugos kodas PAS1961
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimas Asmens išlaidų sąnario endoprotezui įsigyti kompensavimo administracinės paslaugos aprašymas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kompensuoja sąnarių endoprotezų  įsigijimo išlaidas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims (toliau – apdraustieji), įsigijusiems sąnario endoprotezą savo lėšomis.

Apdraustasis, kuris buvo pateikęs prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ir pagal šį prašymą buvo įtrauktas į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę, gali įsigyti gydytojo ortopedo traumatologo rekomenduojamą endoprotezą savo lėšomis, jei:

a) gavęs VLK pranešimą apie įtraukimą į eilę, nusprendžia nelaukti, kol jam bus skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas eilės tvarka;

b) gavęs pranešimą apie jam skirtą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pageidauja įsigyti kitokį endoprotezą;

c) pateikia prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka, bet pageidauja įsigyti kitokį endoprotezą, nei VLK skiriamas.

Veiksmai:

1. Apdraustasis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas (toliau – ASPĮ), užpildo prašymą implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą (prašymas lieka ASPĮ).

2. ASPĮ priėmus sprendimą operuoti apdraustąjį implantuojant jo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, gydytojas ortopedas traumatologas suderina su apdraustuoju operacijos datą.

3. ASPĮ gydytojas ortopedas traumatologas atlieka apdraustajam sąnario endoprotezavimo operaciją ir pateikia ataskaitą apie šią operaciją VLK per Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą (toliau – EVIS), pažymėdamas, kad sąnario endoprotezas yra įsigytas apdraustojo lėšomis.

4. Apdraustasis per 90 dienų nuo sąnario endoprotezavimo operacijos dienos VLK pateikia:

a) užpildytą prašymą kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas, kuriame turi būti nurodyta apdraustojo asmeninė sąskaita banke;

b) originalią sąskaitą faktūrą arba jos kopiją, patvirtinančią sąnario endoprotezo įsigijimą;

5. Gavusi dokumentus, VLK registruoja juos bendrąja tvarka, įveda jų duomenis į EVIS ir per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos paštu išsiunčia apdraustajam pranešimą, patvirtinantį jo prašymo gavimą.

6. Kompensacija apdraustajam, savo lėšomis įsigijusiam sąnario endoprotezą, skiriama tuo metu, kai jis būtų gavęs kompensuojamąjį sąnario endoprotezą eilės tvarka jo pasirinktoje ir sąnario endoprotezavimo operaciją jam atlikusioje ASPĮ.

7. VLK per 20 darbo dienų nuo kompensacijos skyrimo perveda nustatyto dydžio kompensaciją į apdraustojo nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensacijos pervedimas į kito asmens sąskaitą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensacijos pervedimas paveldėtojui (apdraustajam mirus)

Jei apdraustasis nėra įtrauktas į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę arba jo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas yra sustabdytas, arba jei operacija jam buvo atlikta kitoje ASPĮ, nei nurodyta jo prašyme, sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.

Apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą dydis atitinka mažiausią VLK perkamo standartinio atitinkamos lokalizacijos sąnario endoprotezo ir jo priedų kainą tuo metu, kai apdraustajam buvo atliekama sąnario endoprotezavimo operacija.

Duomenys apie apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą atitinkamą sąnario endoprotezą dydžius (priklausomai nuo sąnario endoprotezo lokalizacijos ir tvirtinimo būdo) viešai skelbiami VLK interneto svetainės www.vlk.lt skyriuje „Sąnarių endoprotezavimas":

http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sanariu-endoprotezavimas/

Apdraustajam pageidaujant, kad jam skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, VLK turi būti pateikta:

a) apdraustojo prašymas pervesti jam skirtą kompensaciją į kito asmens sąskaitą;

b) asmens, į kurio sąskaitą bus pervedama kompensacija, sutikimas, kuriame nurodomi asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti kompensaciją, numeris).

Apdraustųjų pageidavimai gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami.

Jei apdraustasis miršta nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos turi pateikti VLK:

a) paveldėtojo (-ų) prašymą (-us), kuriame (-iuose) nurodomi asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti kompensaciją, numeris);

b) paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą arba jo kopiją.

5.Administracinės paslaugos gavėjasApdraustieji
6.Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7.Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama nemokamai
8.Administracinės paslaugos rezultatasKompensacija už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą
9.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėKompensacija skiriama atėjus apdraustojo eilei gauti kompensuojamąjį endoprotezą ir pervedama į banko sąskaitą per 20 darbo dienų nuo dienos, kai apdraustajam būtų skirtas kompensuojamasis endoprotezas.
10.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"

3. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"

11.Paslaugos inicijavimo forma

1. Prašymas implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą (patvirtinta forma).

2. Prašymas kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas (patvirtinta forma).

12.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas.

2. Originali sąskaita faktūra, patvirtinanti sąnario endoprotezo įsigijimą.

3. Sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (originalus kasos aparato kvitas arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas, arba originalus banko išduotas dokumentas, patvirtinantis mokėjimo įvykdymą, arba banko sąskaitos išrašo kopija, patvirtinta banko darbuotojo arba įmonės, iš kurios buvo įsigytas sąnario endoprotezas, spaudu).

13.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)ASPĮ per EVIS pateikia pažymą apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją.
14.

Administracinės paslaugos teikėjas

Atsakingas padalinysVLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyrius

Paslaugos vykdytojasVyriausioji specialistė Rūta Petrėtienė
Telefonas+370 5 23 64130; Bendruoju telefono numeriu: 8 5 232 2222 arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)
Faksas+370 5 236 4111
  
15.

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinysVLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyrius
Paslaugos vadovasVedėja Lina Reinartienė
Telefonas+370 5 236 4135
Faksas+370 5 236 4111
El. paštaslina.reinartiene@vlk.lt
16.Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas, sekos schemaPaslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema
17.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą formą ir prašymo kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas formą atsisiųsti iš interneto svetainės).

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2021-01-20