Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Privalomojo sveikatos draudimo taryboje
Naujienos
Privalomojo sveikatos draudimo taryboje
2011-12-14

Gruodžio 12-ąją įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje buvo svarstomi aktualūs šių bei ateinančių metų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo klausimai.

Taryba pritarė, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto būtų skirta lėšų 2011 m. sausio–gegužės mėn. sumažintai paslaugų bazinių kainų balo vertei iš dalies kompensuoti (pirminės ambulatorinės ir skatinamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų – iki 0,97 Lt, kitų – 0,92 Lt).

Šiame posėdyje taip pat buvo pritarta siūlymui skirti iš PSDF biudžeto rezervo 7,7 mln. Lt visų 2011 m. suteiktų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų išlaidoms apmokėti ir 16,4 mln. Lt – centralizuotai perkamiems vaistams įsigyti.

Taryba pritarė, kad, atsižvelgiant į sveikatos programų vykdymą, būtų perskirstytos 2011 m. PSDF biudžeto lėšos sveikatos programoms finansuoti.

Nutarta pritarti siūlymui, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų pradėtas taikyti giminingų diagnozių grupių metodas mokant už aktyviojo gydymo stacionarines paslaugas. Taikant šį metodą, bus užtikrintas teisingesnis ir skaidresnis atsiskaitymas už aktyviojo gydymo stacionarines paslaugas, priklausiantis nuo paciento būklės, atliktų diagnostinių bei gydomųjų veiksmų ir kitų rodiklių. Taip bus pašalintos šiuo metu susidariusios paslaugų išlaidų apmokėjimo disproporcijos, dėl kurių dalis paslaugų (daugiausia chirurginio profilio) yra nuostolingos, dalis – pelningos. Taip pat bus gaunami kur kas išsamesni bei tikslesni statistiniai duomenys apie teikiamas stacionarines paslaugas pagal atskiras sveikatos priežiūros įstaigas. Šie duomenys sudarys galimybę objektyviau įvertinti ir palyginti gydymo įstaigų veiklą ir priimti faktais pagrįstus valdymo sprendimus tiek vienos gydymo įstaigos, tiek visos sveikatos sistemos mastu. Be to, atsiras galimybė palyginti Lietuvą su kitomis šalimis, įdiegusiomis giminingų diagnozių grupių metodą.

Bendru Tarybos sutarimu pritarta Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo projektui, alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos Ib etapo bazinėms kainoms, brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų įskaičiavimui į transplantacijos paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, bazines kainas.

Atsižvelgdama į tai, kad pradėjus taikyti giminingų diagnozių grupių metodą gydymo įstaigos nebegautų lėšų asmenų, slaugančių vaikus, išlaikymo išlaidoms apmokėti (šios išlaidos negali būti priskirtos jokiai aktyviojo gydymo paslaugų teikimo sąnaudų grupei), Taryba pritarė asmenų, slaugančių vaikus, lovadienio bazinei kainai. Tai leis gydymo įstaigoms gauti reikiamą finansavimą vaikus slaugantiems asmenims išlaikyti.

Svarstytas ir Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo papildymas skatinamosiomis paslaugomis. Nutarta pritarti, kad iš PSDF biudžeto lėšų būtų mokama už asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, atliekamus kraujo tyrimus.