Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Apie 2012 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą
Naujienos
Apie 2012 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą
2012-01-17

2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymu patvirtino 2012 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, t. y. 2012 biudžetinių metų Sveikatos draudimo įstatyme nustatytų pajamų ir išlaidų planą. PSDF biudžetas yra vienas iš trijų didžiausių biudžetų šalyje. 2012 m. PSDF biudžetas sudarys 3,986 mlrd. Lt, t. y. bus 182,1 mln. Lt (4,37 proc.) mažesnis nei 2011 m. PSDF biudžetas.

PSDF biudžeto pajamas reglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymo 15 straipsnis. Jame nustatyta, kad šio biudžeto pajamas sudaro: apdraustųjų ir draudėjų už juos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, valstybės biudžeto įmokos, mokamos už draudžiamuosius valstybės lėšomis, institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos, valstybės biudžeto asignavimai, savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos, išieškotos ar grąžintos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą ir kitos pajamos.

Didžiąją PSDF biudžeto pajamų dalį sudaro draudžiamųjų kartu su draudėjais mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (2012 m. – 2,519 mlrd. Lt, arba 63,19 proc.) bei valstybės biudžeto įmokų ir asignavimų suma (2012 m. – 1,418 mlrd. Lt, arba 35,56 proc.).

Draudžiamųjų ir draudėjų mokamas mėnesines privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – VSDF) ir Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI). Planuojama, kad 2012 m. VSDF įstaigų administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudarys 2,478 mlrd. Lt, t. y. 71,0 mln. Lt (2,95 proc.) daugiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete, o VMI – 0,042 mlrd. Lt, t. y. 6,6 mln. Lt (18,77 proc.) daugiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete. Šios įmokos daugiausia priklauso nuo dirbančių asmenų skaičiaus ir jų gaunamų apmokestinamųjų pajamų. Finansų ministerija prognozuoja, jog 2012 m. darbo užmokestis kils nedaug, t. y., palyginti su praėjusiais metais, didės 60,6 Lt (2,99 proc.) ir sudarys 2088,5 lito. Taip pat 2012 m. prognozuojamas vis dar aukštas nedarbo lygis – 14 procentų.

Valstybės biudžeto įmokas ir asignavimus PSDF biudžetui perveda Finansų ministerija. Šių lėšų skyrimas priklauso nuo bendros šalies finansinės ir ekonominės padėties bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamos valstybės biudžeto valdymo politikos. Nors šaliai ir pavyko įveikti sunkiausią krizės etapą, vis dėlto ateities lūkesčiai nėra tokie optimistiniai, todėl šiuo metu valstybės politika yra grindžiama viešųjų finansų stabilizavimu bei biudžeto deficito mažinimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. numato valdžios sektoriaus deficitą sumažinti iki 2,8 proc. BVP (2011 m. buvo siekiama, kad valdžios sektoriaus deficitas neviršytų 5,3 proc. BVP). Tai atsiliepia ir 2012 m. PSDF biudžeto pajamoms. Planuojama, kad 2012 m. valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai sudarys 1,418 mlrd. Lt, t. y. 263,7 mln. Lt (15,68 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete. Iš jų valstybės biudžeto įmokų už draudžiamuosius valstybės lėšomis suma sudarys 1,396 mlrd. Lt, t. y. 175,0 mln. Lt (11,14 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete, o Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai sudarys 0,021 mlrd. Lt, t. y. 88,7 mln. Lt (80,51 proc.) mažiau, nei buvo numatyta praėjusių metų PSDF biudžete.

Planuojama, kad 2012 m. institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos sudarys 10,7 mln. Lt, t. y. 2,0 mln. Lt (22,99 proc.) daugiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete. Pagal šį pajamų straipsnį apskaitomos banko mokamos palūkanos už PSDF lėšas, laikomas banko sąskaitoje, ir kitos veiklos pajamos.

Numatoma, kad 2012 m. savanoriškos asmenų įmokos sudarys 6,0 mln. Lt, t. y. 0,1 mln. Lt (2,28 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete. Pagal šį pajamų straipsnį apskaitomos Rusijos Federacijos pervedamos lėšos už Rusijos kariškių pensininkų ir jų šeimos narių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sveikatos draudimą.

Planuojama, kad 2012 m. išieškotos ar grąžintos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą sudarys 5,5 mln. Lt, t. y. 0,05 mln. Lt (0,88 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete. Pagal šį pajamų straipsnį apskaitomos iš asmens sveikatos priežiūros, medicininės reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigų, vaistinių ir iš kitų institucijų išieškotos ar jų grąžintos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą bei iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už apdraustojo sveikatai padarytą žalą, jei apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų (būtent šios lėšos sudaro didžiąją dalį – daugiau nei 70 proc. – visų pagal aptariamąjį pajamų straipsnį į PSDF biudžetą patenkančių lėšų).

Numatoma, kad 2012 m. kitų pajamų bus surinkta 7,3 mln. Lt, t. y. 2,2 mln. Lt (42,15 proc.) daugiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete. Pagal pajamų straipsnį „Kitos pajamos“ apskaitomos Europos Sąjungos šalių narių pervedamos lėšos už Europos Sąjungos piliečių gydymą Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pajamos už kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą ir kitos pajamos.

Numatoma, kad PSDF biudžeto lėšų likutis pagal 2012 m. sausio 1 d. būklę sudarys 20 mln. litų.

Itin svarbus yra PSDF biudžeto subalansuotumas, t. y. surenkamos pajamos turi būti lygios biudžeto išlaidoms, todėl nuo PSDF biudžeto pajamų priklauso ir išlaidų dydis. PSDF biudžeto išlaidas reglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymo 21 straipsnis. Jame nustatyta, jog šio biudžeto lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis teritorinės ligonių kasos yra sudariusios sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros, įskaitant medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo, paslaugų išlaidos, kompensuojamos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos bei kita.

Planuojama, kad 2012 m. PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sudarys 2,773 mlrd. Lt, t. y. 152,4 mln. Lt (5,21 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete.

2012 m. kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti planuojama skirti 636,9 mln. Lt, t. y. 15,9 mln. Lt (2,43 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžeto lėšų.

Planuojama, kad 2012 m. PSDF biudžeto išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui sudarys 134,9 mln. Lt, t. y. 1,5 mln. Lt (1,1 proc.) daugiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžeto lėšų.

2012 m. centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms apmokėti numatoma skirti 143,3 mln. Lt, t. y. tiek pat, kiek buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete.

2012 m. ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti numatoma skirti 39,6 mln. Lt, t. y. tiek pat, kiek buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete.

Numatoma, kad 2012 m. PSDF biudžeto išlaidos sveikatos programoms finansuoti ir kitoms su sveikatos draudimu susijusioms išlaidoms apmokėti sudarys 191,6 mln. Lt, t. y. 10,3 mln. Lt (5,11 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete.

Sveikatos draudimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalis nustato, kad privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms gali būti skiriama iki 2 proc. PSDF biudžeto lėšų. Numatoma, kad 2012 m. šių institucijų veiklos išlaidoms apmokėti teks 47,1 mln. Lt (1,18 proc. visų PSDF biudžeto išlaidų), t. y. 5 mln. Lt (9,55 proc.) mažiau, nei buvo numatyta 2011 m. PSDF biudžete.

PSDF biudžetas yra pagrindinis sveikatos priežiūros finansavimo šaltinis. Kiekvienas asmuo, sumokėjęs privalomojo sveikatos draudimo įmokas, tampa apdraustuoju. Svarbu pažymėti, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikimas priklauso ne nuo apdraustojo sumokėtų įmokų dydžio, o nuo jo sveikatos priežiūros poreikio.