Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Dažniausiai užduodami klausimai > Naudinga informacija apie privalomojo sveikatos draudimo įmokas
Naudinga informacija apie privalomojo sveikatos draudimo įmokas
Ką apie privalomąjį sveikatos draudimą naudinga žinoti kiekvienam piliečiui
 
Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) yra tie Lietuvos gyventojai, kurie arba patys moka, arba už juos šios įmokos yra mokamos. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad PSD įmokos mokėjimas yra prievolė ir tik laiku sumokėjus nustatyto dydžio įmokas garantuojama teisė gauti kompensuojamas gydymo paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir t.t.
 
Kad nekiltų nesklandumų apie PSD įmokas, pagrindinę informaciją, kurią reikia žinoti, galima sutalpinti į šešias taisykles.
 
Pirmoji taisyklė. Asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu, jei dirba ir moka PSD įmokas – jas „Sodrai" perveda darbdavys. Nuo 2020 m. sausio 1 d. pajamoms taikomas 6,98 proc. PSD mokesčio tarifas.  
 
Antroji taisyklė. Valstybės lėšomis draudžiami: asmenys, gaunantys Lietuvos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją; teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai; nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti; asmenys iki 18 metų; valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais; Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys moksleiviai; nuolatinių studijų studentai; vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau vaikų iki pilnametystės ir kitoms grupėms priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme.
 
Kai kurie valstybės lėšomis draudžiami žmonės patys turi pasirūpinti savo draudimu. Lentelėje žemiau pateikiama informacija, ką reikia padaryti tiems, kuriems draudimas nenustatomas automatiškai. 

Lietuvos Respublikos draudžiamojo kategorijaKaip nustatomas draudimas ir ką daryti, kad draudimas nenutrūktų
Nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą (šiuo metu 31,5 metų) valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti

Automatiškai tik tuomet, kai stažas apskaičiuotas ir patvirtintas „Sodroje". Jei ne, reikia pateikti prašymą „Sodrai" apskaičiuoti stažą:

  • atvykus į „Sodrą" (teritorinį skyrių);
  • paštu, per pasiuntinį;
  • elektroniniu būdu, prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros gyventojui;
  • paskambinus tel. 1883
Nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) ir iki 56 dienos po gimdymoReikia atvykti į TLK ir pateikti dokumentą su duomenimis apie nėštumo laikotarpį arba numatomą gimdymo datą. Šį dokumentą išduoda gydytojas
Vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 m., taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikųReikia TLK pateikti prašymą pagal nustatytą formą
Vienas iš globėjų, auginantis vaiką iki 8 m., taip pat vienas iš globėjų, auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikųReikia atvykti į TLK ir pateikti savo ir globojamo vaiko (vaikų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju ir globos laikotarpiais
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programasReikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą su duomenimis apie studijas ES valstybės narės aukštojoje mokykloje (studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos data)
Draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygisReikia pateikti TLK apie save ir slaugomą asmenį (savo vaiką) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentus su duomenimis apie neįgalumo lygį
Draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų, dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia)Reikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju), globos (rūpybos) laikotarpiais, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimą pripažinti asmenį nedarbingu/nustatyti specialiojo nuolatinės slaugos poreikį
Draudžiamieji, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose, gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumąReikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą su duomenimis apie teisinio statuso suteikimo arba galiojimo laikotarpius

 

Gyventojai prašymą dėl draudimo laikotarpių tvarkymo ir reikiamų dokumentų kopijas gali pateikti keliais būdais: atvykus tiesiogiai adresu Vilnius, Europos a. 1, pirmame aukšte; atsiuntus paštu VLK arba elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu būdu per portalo „Mano vyriausybė" skiltį „E. pilietis", Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (https://epristatymas.post.lt/), arba elektroniniu paštu vlk@vlk.lt). Daugiau informacijos galima rasti čia.
 
Trečioji taisyklė. Savarankiškai besidraudžiantys asmenys turi laiku sumokėti nustatyto dydžio PSD įmoką (įmokos tarifas apskaičiuojamas priklausomai nuo minimaliosios mėnesio algos (MMA), kuri 2020 m. yra 607 Eur). Jei įmokos nesumokėtos laiku, sumokėta mažiau nei nustatytas dydis ir susidarė skola, taip pat jei mokėjimo dokumentuose padaryta klaidų (pvz., nurodytas klaidingas įmokos kodas ar gavėjas) ir lėšos nepasiekė gavėjo, gyventojas gali būti neapdraustas. Lentelėje žemiau pateikiama informacija, padėsianti sužinoti savarankiškai besidraudžiantiems, koks PSD įmokų tarifas jiems taikomas.

KategorijaTarifas, proc.BazėMėnesio mokėjimo tvarkaNuoIki
Dirbantieji pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai ir kt.6,98100 proc. APIšskaito ir perveda draudėjas (darbdavys) nuo asmens atitinkamų AP

6,98 proc.

12 MMA (yra išimčių*)

-
Dirbantieji pagal verslo liudijimą 6,98 Nuo MMAMoka kas mėnesį (yra išimčių*) 6,98 proc. 12 MMA-
Individualių įmonių savininkai ir tikrųjų, komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai bei mažųjų bendrijų nariai6,9850 proc. AP – asmeniniams poreikiams išimamos lėšų sumos, kuri kalendorinį mėnesį negali būti mažesnė kaip MMAIšskaito ir perveda draudėjas (ūkinė bendrija, individuali įmonė, mažoji bendrija) kas mėnesį nuo savininko / nario asmeniniams poreikiams išsiimamos lėšų sumos, deklaruotos VMI kaip susijusios su darbo santykiais (yra išimčių*)6,98 proc. 12 MMAĮmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip praėjusių metų 43 VDU (2020 m. – 53380,20 euro)
Žemės ūkio veiklą vykdantys asmenysfiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir nėra GPM mokė-tojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 EDV2,33MMA

Moka kas mėnesį nuo MMA

(yra išimčių*)

2,33 proc. 12 MMA-
fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra GMP mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV, bet mažesnis negu 4EDV6,98MMAMoka kas mėnesį nuo MMA (yra išimčių*)6,98 proc. 12 MMA-
fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis6,9890 proc. AP (neatėmus PSD ir VSD įmokų) metinės sumosAsmuo einamaisiais metais moka kas mėnesį nuo MMA, o kitais metais iki gegužės 1 d. deklaruoja pajamas ir primoka skirtumą iki 6,98 proc. nuo 90 proc. AP (yra išimčių*)6,98 proc. 12 MMAĮmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip praėjusių metų 43 VDU (2020 m. – 53380,20 euro)
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla ir šeimynos dalyviai6,9890 proc. APAsmuo einamaisiais metais moka kas mėnesį nuo MMA, o kitais metais iki gegužės 1 d. deklaruoja pajamas ir primoka skirtumą iki 6,98 proc. nuo 90 proc. AP (yra išimčių*)6,98 proc. 12 MMAĮmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip praėjusių metų 43 VDU (2020 m. – 53380,20 euro)
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys6,98Nuo MMA

Moka kas mėnesį.

Savarankiškai PSD įmokas turi sumokėti ir tie, kurie neturi darbinių pajamų ilgiau nei vieną mėnesį, nepaisant to, kad darbo santykių nėra nutraukę (nemokamos atostogos, kūrybinės atostogos, kvalifikacijos kėlimas ir pan.).

6,98 proc. 12 MMA-

 *teirautis „Sodroje“

 

Sutrumpinimai: MMA – minimalioji mėnesinė alga (2020 m. – 607 Eur); AP – apmokestinamosios pajamos; VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; GPM – gyventojų pajamų mokestis; EDV – ekonominio dydžio vienetas; VSD – valstybinis socialinis draudimas; VDU – vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti dydis (2020 m. – 1241,40 Eur).

 

Svarbu atsiminti: kad draudimas nenutrūktų – būtina laiku sumokėti  nustatyto dydžio įmokas. Įmokų dydžius, sąskaitos numerį ir įmokos kodus galima rasti „Sodros" interneto svetainės skiltyje „Įmokos"
 
Pasitikrinti, ar neturi susikaupusios PSD įmokų skolos, nedirbantys ir nevykdantys jokios ekonominės veiklos asmenys bei turintys žemės ūkio valdą ar ūkį iki 2 EDV, gali „Sodros" interneto svetainės skiltyje „PSD įmokų skola". Jei asmuo šiuo metu vykdo (ar anksčiau yra vykdęs) kokią nors ekonominę veiklą (pvz.: individuali veikla pagal pažymą, verslo liudijimas, individuali įmonė, ūkinė bendrija, mažoji bendrija, ūkininkas), tai šios rūšies PSD įmokų skolą jis gali pasitikrinti prisijungęs prie Asmeninės paskyros draudėjui → „Ataskaitos" → „S36 Suvestinė apie įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą".
 
Ketvirtoji taisyklė. PSD įmokas administruoja „Sodra". Visą informaciją – įmokų dydžius, sąskaitų numerius, įmokų kodus – galima rasti „Sodros" interneto svetainės www.sodra.lt skiltyje „Įmokos".
 
Penktoji taisyklė. Ar asmuo yra apdraustas, galima sužinoti ligonių kasose, atvykus į bet kurią teritorinę ligonių kasą ir pateikus asmens dokumentą. Taip pat galima pasitikrinti VLK interneto svetainės www.vlk.lt skiltyje „Ar esate draustas?", specialioje formoje įrašius asmens kodą arba draudžiamojo asmens identifikacinį kodą.
 
Šeštoji taisyklė. Gyvenantys užsienyje, bet nedeklaravę išvykimo iš Lietuvos, net jei Lietuvoje negavo sveikatos priežiūros paslaugų, privalėtų sumokėti PSD įmokų skolas. Visais įmokų dydžio ir skolų klausimais gyventojai turėtų kreiptis į „Sodrą". „Sodros" informacija dirbantiems užsienyje čia.  
 
Daugiau papildomos informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme.
 
Ligonių kasos gyventojams informaciją apie PSD teikia bendruoju telefono numeriu (8 5) 232 2222 (skambinant iš užsienio (+370 5) 232 2222), el. pašto adresu info@vlk.lt ir teritorinių ligonių kasų Gyventojų aptarnavimo skyriuose, kurių adresus ir telefonus rasite čia. „Sodrai" klausimus galima pateikti el. paštu info@sodra.lt arba skambinti 1883 ir (+370 5) 250 0883.​
Atnaujinta: 2020-07-14