Apie ESDK

Kas yra Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK)?


Europos sveikatos draudimo kortelė yra dokumentas, patvirtinantis apdraustojo teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.

 

Ar ESDK galioja visose užsienio šalyse?


Kortelė galioja tik Europos valstybėse, kurių sąrašą pateikiame:

ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Kroatija.


EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.


Kitos šalys: Šveicarijos Konfederacija, Jungtinė Karalystė (pastaroji iki 2020 m. gruodžio 31 d.).


Ar ESDK išduodama ir kitose Europos šalyse?


Išvardintų Europos šalių piliečiai naudojasi ESDK, išduota šalyje, kurioje yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), kad galėtų ja pasinaudoti, kai skubiai prireikia pagalbos kitoje Europos šalyje.


ESDK gali naudotis visi išvardintose Europos šalyse privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys.


Jiems kortelę išduoda atitinkamos šalies privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti institucija (Lietuvoje – teritorinės ligonių kasos). ESDK naudinga tuomet, kai prireikia būtinosios medicinos pagalbos laikinai atvykus į Lietuvą (kitų Europos šalių apdraustiesiems) arba kai būtinoji medicinos pagalba suteikiama kitoje Europos šalyje Lietuvoje apdraustam asmeniui.


ESDK reikia pateikti gydymo įstaigoje, į kurią kreipiamasi būtinosios pagalbos.

 

Kaip ir kur gauti ESDK? Ar ji išduodama vaikams? Kiek kainuoja ir kiek laiko galioja?


ESDK galima gauti pateikus prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK), žinoma, jei esate apdraustas. Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu. Prašymo blanką bei elektroninį jo variantą galima rasti VLK ir TLK interneto svetainėse.


ESDK išduodamos ir vaikams. Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir TLK pateikia vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.


Kortelė išduodama nemokamai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį apdraustojo dokumentą.


ESDK galioja nuo 2 mėnesių iki 18 metų, atsižvelgiant į tai, kokiai apdraustųjų grupei priklauso asmuo (pvz., pensininkams išduodama 10 metų laikotarpiui, dirbantiesiems išduota kortelė galioja iki 4 metų, moksleiviams ir studentams – vienerius mokslo metus ir pan.). Tačiau nurodytą laiką kortelė galioja tik apdraustam asmeniui. Jei privalomasis sveikatos draudimas nutrūksta, kortelė tampa negaliojančia ir asmuo ja naudotis nebegali.


Ar susirgus ir pateikus ESDK užsienio šalyje (vienoje iš išvardintų) visos paslaugos teikiamos nemokamai? Kaip sumokama gydymo įstaigai, suteikusiai pagalbą?


Lietuvos apdraustajam keliaujant užsienyje, būtinoji medicinos pagalba susirgus suteikiama pagal toje šalyje nustatytas pagalbos apimtis ir už ją sumokama tos šalies teisės aktais nustatyta tvarka ir įkainiais. Tai reiškia, kad ligonių kasos apmoka už paslaugas, atitinkamoje šalyje valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis apmokamas tos šalies apdraustiesiems.


Pavyzdžiui, jei Europos šalyje nustatyta, kad pacientams už atitinkamas paslaugas taikomos priemokos (mokesčiai), tai ir ESDK turėtojas turės primokėti. Daugelyje Europos šalių ligonių kasos negali apmokėti transportavimo išlaidų, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos tenka grįžti namo.


Lietuvos apdraustajam Europos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos gali būti apmokamos šiais būdais:


- Europos šalies ligonių kasa ar kita atitinkama tos šalies institucija apmoka gydymo įstaigai už Lietuvos apdraustajam, pateikusiam ESDK, suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o vėliau kreipiasi į VLK dėl išlaidų kompensavimo pateikdama sąskaitas;


- Lietuvos apdraustasis, pateikęs ESDK Europos šalies gydymo įstaigoje, už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas sumoka pats, grįžęs į Lietuvą – kreipiasi į teritorinę ligonių kasą pagal gyvenamąją vietą su prašymu dėl išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensavimo. Tokiu principu apmokamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje;


- Lietuvos apdraustasis, nepateikęs ESDK Europos šalies gydymo įstaigoje, už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas sumoka pats, grįžęs į Lietuvą – kreipiasi į į teritorinę ligonių kasą pagal gyvenamąją vietą su prašymu dėl išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensavimo ir pateikia mokėjimus patvirtinančių dokumentų originalus bei išrašus iš medicininių dokumentų. Ligonių kasa tokiu atveju susisieks su Europos šalies atitinkama institucija, kuri nurodys, kokią dalį Lietuvos apdraustojo išlaidų ligonių kasa gali kompensuoti.


Tokia pati paslaugų suteikimo ir apmokėjimo tvarka galioja ir Europos šalių apdraustiesiems, kuriems būtinoji pagalba teikiama Lietuvoje.

 

Ar norint gauti nemokamą būtinąją pagalbą užsienyje galima kreiptis į bet kurią gydymo įstaigą?


Teisės aktai suteikia teisę gauti PSDF biudžeto lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą tik tose gydymo įstaigose, kurios dalyvauja atitinkamos Europos šalies nacionalinėje sveikatos sistemoje. Tai gali būti tiek viešosios, tiek privačios gydymo įstaigos, todėl atvykus į Europos šalies gydymo įstaigą visada reikėtų pasidomėti, ar ji priklauso nacionalinei sveikatos sistemai.


Ligonių kasos negali apmokėti už medicinos pagalbą, jei ji suteikta gydymo įstaigoje, nedalyvaujančioje valstybinėje sveikatos sistemoje. Ligonių kasos taip pat nekompensuoja paciento priemokų ir gydymo paslaugų, kurios pagal atitinkamos Europos šalies nacionalinius teisės aktus nėra apmokamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis.


Išvykstantiems į kelionę patariame pasidomėti, kokios paciento priemokos ir mokesčiai taikomi konkrečioje Europos šalyje – ši informacija skelbiama VLK ir TLK interneto svetainėse, ją galima sužinoti ir teritorinėse ligonių kasose, atvykus pasiimti kortelės.

 

Ar ESDK galima naudotis, jei draudimas nutrūksta?


Pasikeitus privalomojo sveikatos draudimo statusui ESDK naudotis draudžiama.


Išduodant ESDK asmuo pasirašytinai pasižada nenaudoti šios kortelės pasibaigus draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui. Pasitaiko, kad praradę draudimą asmenys pasinaudoja kortele, nemokamai gydosi, o paskui patiria nepatogumų. Visais atvejais ligonių kasos, prieš apmokėdamos Europos sąjungos šalyse suteiktas būtinosios medicinos pagalbos išlaidas, tikrina, ar ESDK pateikęs asmuo atitinkamu laikotarpiu buvo apdraustas.


Kas atsitinka, jei ESDK pasinaudoja neapdraustas asmuo?


Jei nustatoma, kad paslaugos buvo suteiktos neapdraustam asmeniui, neteisėtai pasinaudojusiam ESDK, o išlaidas ligonių kasos apmokėjo pagal šalies atsakingos įstaigos pateiktas sąskaitas, konstatuojama, kad buvo padaryta žala PSDF biudžetui. Šią žalą tenka atlyginti arba savanoriškai, arba per teismą. Pirmiausia ligonių kasos informuoja asmenį apie pareigą pačiam atlyginti žalą arba prašo pateikti draudimą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus. Jei asmuo nepateikia prašomų dokumentų arba neatlygina nustatytos žalos, ligonių kasos kreipiasi į teismą, o išieškotos lėšos grąžinamos į PSDF biudžetą.


Savanoriškas žalos atlyginimas. Šis būdas sukelia mažiau nepatogumų negu teismo sprendimo vykdymas. Savanoriškai atlyginti žalą galima kreipiantis į teritorinę ligonių kasą (pagal gyvenamąją vietą) ir pasirenkant vieną iš galimų būdų: iš karto pervesti visą sumą į nurodytą sąskaitą arba sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo dalimis.


Priverstinis žalos išieškojimo vykdymas taikomas tuomet, kai nustatyta žala neatlyginama savanoriškai, ligonių kasai perdavus vykdomąjį dokumentą antstoliams.

 

Kaip elgtis praradus ESDK?


Jei kortelę praradote (ją pametėte ar pavogė), kreipkitės į policiją, kur gausite pažymą apie dokumento praradimą. Pametus galiojančią kortelę ir neturint policijos išduotos pažymos apie šio dokumento praradimą, nauja kortelė išduodama tik sumokėjus 14.48 EUR už prarastos (arba sugadintos) kortelės keitimą. 

 

Kas dar žinotina keliaujantiems su ESDK?


Žinotina, kad būtinosios medicinos pagalbos mastai Europos šalyse skirtingi, todėl verta pagalvoti apie papildomą draudimą. Pavyzdžiui, papildomas draudimas gali apmokėti transportavimo išlaidas susirgus (repatriaciją), išlaidas už paciento papildomai pasirinktas paslaugas, kurių neapmoka tos šalies valstybinė (privalomojo) sveikatos draudimo sistema.

 

 


Atnaujinta: 2020-11-25